VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

11 Mrt: Sr Jonel de Wet 072 993 5570
12 Mrt: Sr Rachel de Bruin 082 463 0380
Sr Naomie Jordaan 082 824 2542
13 Mrt: Sr René Boshoff 051 436 4517
Br Jan Eloff 083 310 5661
Sr Karin Pienaar 071 685 2194
Br Daan van Straaten 083 709 0722
14 Mrt: Br Stefan Erasmus 081 795 3877
Br Nico Venter 083 300 6645
17 Mrt: Oudl Jurie Geldenhuys 082 822 3300
Jana Landman 051 436 6122
Sr Wilri Storm 071 630 5015
Br Jan-Hendrik v d Wateren 071 302 2284

GEMEENTE-ETE NA NAGMAAL

Vandag word die Voorberei-dingsdiens gehou. Volgende Sondag vier ons DV die Sakrament van die H Nagmaal. Soos gebruiklik, sal daar ook weer ’n Gemeente-ete om 11:30 in die kerksaal deur die Susters bedien word. Alles word voor-sien, maar almal wat dit bywoon moet asseblief net vir sy/haar/-hulle eie drinkgoed sorg. Die ete kos weer R40 vir volwassene en Hoërskooljongmens en R20 vir Laerskoolkinders. By dieselfde geleentheid sal ’n stuk of 22(!) nuwe intrekkers wat hulle sedert die November-Nagmaal by ons aangesluit het, verwelkom word. Hulle is die gaste van die Kerk-raad en woon die ete gratis by, maar moet ook net hul eie drinkgoed saambring. Skryf u naam op die WIT vorm wat in die voorportaal is indien u die ete wil bywoon. U kan sommer dadelik betaal deur die geld in die bussie gemerk “Susterbydraes” te plaas of om die geld elektronies of fisies by ABSA 632 005 rekeningnommer 0470 341 769 in te betaal met vermelding van u naam.

KERKRAADSVERGADERINGS

Die vergadering van die Ouderlinge vind DV vanaand direk na die aanddiens in die kerkgebou plaas. Die Diakonie vergader DV vanmiddag om 17:00 in die kerksaal. Ons bede is dat die Here hierdie vergade-rings sal seen!
BEVESTIGING VAN BROEDERS AS OUDERLINGE

Die volgende twee broeders wat die roeping opgevolg om as ouderlinge in bepaalde wyke te dien, sal DV vanaand tydens die aanderediens in hul amp bevestig word. :
►Br Louis Steyn van Castalia- straat 10 – wyk Paul Rouxstr
►Br Francois van Niekerk van Schanskraal – wyk Eeufees- weg

By dieselfde geleentheid sal eervolle losmaking uit die amp as ouderling aan oudl Koot Klopper verleen word. Ons is dankbaar vir die tyd wat hy as ouderling kon dien.

DANKWOORD

Oudl Hennie de Bruin wil graag al die lidmate wat na die knievervangingsoperasie van sr Trix, belangstelling getoon het by wyse van SMS’e of telefoon-oproepe, van harte bedank vir die besondere meelewing wat hy ervaar het. Dit beteken vir hulle oneindig baie!

TEEBEDIENING

Die gebruiklike teebediening vind weer vanoggend na die erediens plaas. Vandag is dit die beurt van wyk Jan Wilkenstraat waar daar tans nie ’n wyksouderling is nie. Dr Frans de Bruyn doen baie gereeld huisbesoek in daardie wyk. Met die hulp van die lidmate wat in wyk Jan Wilkenstraat bly, is ons baie seker dat die teebediening nogtans suksesvol sal voort-gaan. Dit is vandag die laaste teedrinksessie in hierdie kwar-taal. Die volgende een sal DV op Sondag 15 April 2018 plaasvind wanneer dit die beurt van wyk Langenhovenpark 4 sal wees. Baie dankie aan almal wat daarmee gemoeid is!

DEURKOLLEKTES

►Vandag se deurkollektes sal vir die GKSA se Sustentasie-fonds opgeneem word. Hierdie fonds help Gemeentes wat nie finansieel onafhanklik kan be-staan nie sodat die Woord-verkondiging steeds daar kan voortgaan. Verder word dit ook gebruik om voorposgemeentes te stig waar Woordverkondiging dringend noodsaaklik is. Vol-gende Sondag met Nagmaal sal die deurkollektes vir die Kas Teologiese Studente te Pot-chefstroom afgesonder word.

GK SHALOM

Ons het al mededelings gedoen oor die behoefte wat daar in Botshabelo bestaan om ’n eie kerkgebou te besit waarin hulle eredienste en ander gemeente-funksies kan hou.

Die kerk se naam is die GK Shalom en is op 3 September 2016 as selfstandige Gemeente aan die westekant van GK Botshabelo, afgestig.

Hierdie Gemeente (daar is tans reeds 70 belydende lidmate) hou elke Sondag eredienste en hulle werk regtig baie hard om hul droom te verwesenlik.

Bydraes vir die ontwikkeling van ’n kerkperseel in Botshabelo vir die GK Shalom kan met u naam en “Kerkgebou” as verwysing, in die volgende rekening inbetaal word: Jabulani Bybelskool: FNB. Takkode 230 234
Rekeningnr. 6222 007 2029.

HARTLIK GELUK AAN …

Br Janneman en diak Lize-Marie Venter van Dan Pienaar-rylaan 147 met die geboorte van ’n eersteling – ’n dogterjie!! Mag dié kleinding baie vreugde in die lewe van die ouers en grootouers bring!
Die baba was nog nie eers tuis nie, toe is br Janneman in die hospitaal opgeneem vir ’n blindedermoperasie!! Mag die Here hulle elke dag naby wees!

ONS OMGEEBOEKIE

Dit is ons voorneme om teen die einde van Maart die volgende uitgawe (die 22ste!) van die Omgeeboekie die lig te laat sien. Indien die besonderhede soos tans in die boekie, nie korrek is nie, moet u dit asseblief dadelik onder die skribas se aandag bring. Verder wil ons ook graag sorg dra dat elke lidmaat/gesin se foto ook daarin verskyn. Stuur asseblief ’n foto na ds Kobus by kdopper@lantic.net sodat hy dit kan redigeer en ons dit kan plaas.

KATKISASIE EN BYBELSTUDIE

Die katkisasieklasse en ook die Bybelstudie sluit hierdie week vir die herfsvakansie af. Die Voorskoolse en laerskoolkinders sluit vandag af (om weer op Sondag 15 April te begin) en die Hoërskooljongmense hou Woens-dag hul laaste byeen-koms. Hulle open weer op Woensdag 11 April 2018. Die Bybelstudie-groepe sluit hul bedrywighede ook e.k. Donderdag af en hervat weer op Donderdag 12 April 2018. Ons vertrou dat almal die ruskansie sal geniet maar ons moet onthou dat ons nooit vakansie in ons Godsdiens kan hê nie!

A CLASSIC EASTER
Die Bloemfonteinse Filharmo-niese Orkes se eerste konsert van 2018 is hul Paaskonsert – A Classic Easter – wat op 18 Maart 2018 om 16:00 in die NG kerk Universitas gehou gaan word. Die orkes wat bygestaan word deur ses kore en Mathildie Thom Wium (solis) beplan ’n program van Paasgesange asook uittreksels uit die Messias, Judas Maccabeaus en die Vivaldi Gloria.

Almal word van harte uitgenooi om hierdie spesiale geleentheid by te woon.

BEROEPE- EN KERKENUUS

Met leedwese word die afsterwe bekend gemaak van
►Dr JL (Jan) Venter, emeritus-predikant van Pretoria-Annlin op 3 Maart 2018. Hy is in 1973 in Worcester bevestig waarna hy ook predikant was in Burgersdorp, Pretoria en Pretoria-Annlin waar hy in 2008 emeriteer het.
►Mev Mariana Venter, eggenote van prof Cassie Venter op 5 Maart 2018. Sy is Vrydag begrawe.

LIDAATREGISTER

Met attestasie het oorgekom van die Gereformeerde Kerk Potgietersrus:
Br Kurt Kruger van Vishuis UV. Ons heet br Kurt van harte welkom in ons Gemeente. Hy is ’n eerstejaar mediese student en ons vertrou dat dit met sy studies voorspoedig sal gaan!!

GEDAGTE VIR DIE WEEK
Maar julle het julle sonde laat afwas,
julle is geheilig, julle is vrygespreek
in die Naam van die Here Jesus
Christus en deur die
Gees van ons God.
1 Kor 6:11 NAV