Prayer

VANOGGEND se diens word gelei deur ds Kobus Botha;

Skriflesing:

Efesiërs 1:15-23

Teksverse:

Efesiërs 1:15-23

Voorafsang:

Liedboek 334:1-4

Sang:

Psalm 48:4,5
Skrifberyming 5-4:1,2
Psalm 31:3,4
Skrifberyming 15-1:1-4

VERGADERINGS

Die finale finansiële state van ons Gemeente vir 2019 is pas van die ouditeure verkry. Die Finansiële Kommissie sal die Inkomste-en Uitgawestaat en ook die Balansstaat, ander verslae en state en ook die Bestuursbrief sorgvuldig onder oë neem en grondig bespreek.

Tesame met die Begroting van Inkomste en Uitgawes vir 2020 sal hulle aan die Breë Kerkraad verslag doen vir die amptelike goedkeuring.

Die Finansiële Kommissie vergader dus DV vanaand om aandag daaraan te gee. Die Breë Kerkraad vergader volgende Sondagaand direk na die aanddiens.

Aangesien die FK en Kerkraad daarin glo dat die Gemeente ten volle op die hoogte van die stand van sake moet wees, sal ’n Gemeentevergadering DV op Sondag 1 Maart 2020 direk na die oggenderediens gehou word. Op hierdie vergadering sal die state van 2019 en ook die Begroting 2020 aan ons lidmate vir algemene inligting voorgelê word.

KOLLEKTES

Vandag se deurkollektes word vir die GKSA se Dankbaarheidsfonds afgesonder. Met die viering van die Gereformeerde Kerke in SA se 100ste bestaansjaar in 1959, is die Eeufeesbedieningsfonds gestig. Vyftig jaar later in 2009 is die Fees- en Damkbaarheidsfonds in die lewe geroep waar heelwat geld ingesamel is – ook in ons eie Gemeente!

Daarna word daar jaarliks op die Sondag naaste aan die stigtingsdatum van ons Kerk (11 Februarie 1859) ’n spesiale deurkollekte gehou. Vandag op 9 Februarie is dit 161 jaar later! Hierdie fonds word hoofsaaklik aangewend om die Emeritaatsversorgingstrust te versterk, swakker Gemeentes finansieel te help en om te help om die historiese geboue van die GKSA in stand te hou.

Volgende Sondag sal die deurkollektes vir die Evangelisasiebediening deur die GK Suidkus in Natal opgeneem word. Ons kerkraad het aan hulle versoek voldoen om ’n kollekte af te staan, juis omdat daar nie veel evangelisasiewerk in ons Gemeente gedoen word nie.

Die kollektes onder die erediens is soos altyd bestem vir die Diakonie se Kas van Barmhartigheid.

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

10 Feb:

Sr Daleen Fourie – 072 976 9252

11 Feb:

Willem du Plessis – 051 436 0425

12 Feb:

Br Drikus Klopper – 072 871 6977
Oudl Jan Schutte – 082 578 5602
Br Willie Viljoen – 051 436 6893

13 Feb:

Sr Wilma Albertse – 078 378 3241
Sr Charmoné Griesel – 082 408 8884
Br Peter Smith – 079 129 6090
Br André van der Merwe – 051 553 1016

14 Feb:

Diak Bambie Bonthuys – 074 453 7347
Sr Hester Eloff – 084 504 7807
Sr René Kruger – 082 339 1839

BEROEPE ONTVANG

Ds W (Wilhan) Jobse van GK Jeffreysbaai na GKBurgersdorp
Ds C (Christiaan) Jooste van GK Waterberg na GK Potchefstroom

SUSTERSAAMTREK 7 MAART 2020

Susters wat die Saamtrek op 7 Maart in ons kerkgebou wil bywoon en hul name opgegee het, word daaraan herinner dat dit om 08:00 met ’n ontbyt begin waarna die tema “Intiem met God” deur GP van Rheede van Oudtshoorn van Potchefstroom behandel gaan word.

Dit kos R150 per persoon en susters word ook vriendelik gevra om ’n donasie in die vorm van nie-bederfbare produkte saam te bring. Susters wat nog nie hul R150 betaal het nie, word gevra om dit so spoedig moontlik te doen deur die geld in die Susters se Kassie te plaas of verkieslik elektronies in die Susters se rekening in te betaal.

Die besonderhede is: ABSA takkode 632 005 met rekeningnommer 470 341 769. Gee u naam, Bfn-N en Saamtrek as verwysing.

Moet dit asseblief NIE in die kerk se rekening inbetaal NIE!!

TEEBEDIENING

Die gebruiklike en baie aangename teedrinksessie na die oggenderediens vind vanoggend weer plaas wanneer dit wyk Rayton se beurt is.

Ons bedank weereens die wyksouderling en sy gade sowel as die lidmate in daardie wyk wat help met die bediening en opruim daarna. Ons het baie hoë waardering daarvoor! Volgende Sondag is dit wyk Santé se verant-woordelikheid.

EGSKEIDINGBEDIENING

Hierdie sessies het reeds ’n aanvang geneem, maar laat inskrywings kan nog aanvaar word. Dit word tans nog in ons kerkgebou aangebied onder leiding van oudl Dirk Coetzee en die kinders van die betrokke ouers woon dit ook by.

Enigeen wat die trauma van ’n egskeiding of ’n verhouding wat verbreek is ervaar, is baie welkom. Skakel vir br Dirk by 082 784 1993.

LIDMAATREGISTER

Met attestasie het vertrek na die Gereformeerde Kerk
Oos-Moot: Sr Marise Havenga van Huis Wag-’n-Bietjie UV.
Klerksdorp: Br Johan Aucamp van Ria Binten 18

Met attestasie het oorgekom van die Gereformeerde Kerk Cachet
Br Bennie van der Walt en egg sr Hannetjie van der Walt, woonagtig te Gratias 26 in die wyk Serenitas.

Ons heet br Bennie en sr Hannetjie van harte welkom in ons Gemeente. Mag hulle baie gelukkig hier wees!

GEBEURE IN ANDER GEMEENTES

GK BETHLEHEM

Die GK Bethlehem is vanjaar 100 jaar oud en dit word gedurende die naweek van 24 tot 26 April 2020 gevier.

Vrydagaand is ’n gesellige kuieraand, Saterdag ’n feesete en feesprogram en Sondag ’n Feesdiens gelei deur prof Sarel van der Walt. Oudlidmate (of ander) wat dit wil bywoon kan met At Kruger by 082 785 2000 of atkr@vodamail.co,za in verbinding getree word.

GK SENEKAL

Hierdie gemeente ontbind op 1 Maart 2020. Die afsluitingsfunksie word gedurende die naweek van 29 Februarie en 1 Maart gehou.

’n Voorbereidingsdiens met ’n skaapbraai daarna word beplan vir Saterdagmiddag 29 Februarie gevolg deur ’n Nagmaalsdiens op Sondag 1 Maart en ’n middagete.

Die kontakpersone is Bertha Duvenhage by 082 375 9471 of ds Arie Stavast by 082 782 8969 voor 14 Feb.

GLASE GESKENK

Die anonieme weldoener het weer ’n aantal glase waarop die lidmaat se naam en ons kerk se logo met sand geblaas is, gereed gekry en is in die voorportaal op die kas teen die venster beskikbaar Die volgende lidmate kan asseblief u glas neem:

Yonay le Roux
Gert Jordaan snr
Esther Jordaan
Koot Klopper
Hannelie Klopper
Drikus Klopper
Hettie Fourie
Ida van Eeden
Ezelle van Eeden
Suzaan van Eeden
Daniël van Eeden
Liesl van Eeden

BELANGRIKE DATUMS IN DIE EERSTE KWARTAAL VAN 2020

Sondag 09 Februarie Finansiële Kommissie vergadering
Sondag 16 Februarie Breë Kerkraadsvergadering
Sondag 01 Maart Gemeentevergadering om lidmate oor die finansies van 2019 in te lig
Saterdag 07 Maart Sustersaamtrek
Sondag 08 Maart Diakonievergadering om 17:00Ouderlinge vergadering na die aanddiens
Sondag 15 Maart NagmaalGemeente-ete om 11:30
Vrydag 20 Maart Skole sluit
Saterdag 21 Maart Menseregtedag
Dinsdag 31 Maart Skole open

GEDAGTE VIR DIE WEEK

En julle saL weet dat Ek in

die midde van Israel is,

en dat Ek die Here julle God is,

en niemand anders nie.

Joël 2:27 OAV