Met leedwese maak ons bekend die afsterwe(nie covid 19 nie)  van

suster Nellie van der Walt

van Sangirostraat 5 Langenhovenpark.

Ons bid die ryke vertroosting van Ons Hemelse Vader toe aan br Gerrie van der Walt, kinders en kleinkinders.

Br Gerrie en sr Nellie is reeds ‘n geruime tyd in ons gemeente en was 64jaar van ‘n geseënde huwelik getroud!

Ons dra ook ons opregte meelewing op aan br Bernie en sr Ronèl van der Walt, kleinkinders Luan & Elandré, wat ook lidmate van ons gemeente is