Die erediens word vandag deur prof Johan Janse van Rensburg gelei.

 Ds Kobus en gesin is met verlof uitstedig.

Die Kersdiens op 25 Desember om 09:00, sowel as die Sondagoggend erediens op 26 Desember om 09:30, sal DV deur Dr Frans de Bruyn gelei word.

Dit is vir ons aangenaam om vir Mariëtte Coetzee te verwelkom wat vanoggend die orrelspel gaan behartig. Ons sê vir haar baie dankie daarvoor.  

LITURGIE VANOGGEND

Afkondigings

Die HERE groet ons met Sy seën !

Lofsang

Psalm 146: 1, 4 & 6

Ons Bely ons geloof

Twaalf Artikels

Die wet

Psalm 119: 57 tot 64 & Romeine 8: 1

Sang

Liedboek 365: 1 & 2

Gebed

Sang

Psalm 89: 2

Skriflesing

Kolossense 1: 15 tot 23

15  Die Seun is die beeld van God, van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die Eerste, verhewe bo die hele skepping.

16  God het deur Hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is: alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur Hom en vir Hom geskep.

17  Voor alles was Hy al daar, en deur Hom bly alles in stand.

18  Hy is die hoof van die liggaam, van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan, Hy is die Eerste, die Een wat uit die dood opgestaan het, sodat Hy die eerste plek in die heelal inneem.

19  God het besluit om met sy volle wese in Hom te woon

20  en om deur Hom alles met Homself te versoen. Deur die bloed van sy Seun aan die kruis het Hy die vrede herstel, deur Hom het Hy alles op die aarde en in die hemel met Homself versoen.

21  Ook julle was voorheen ver van God af en vyandiggesind teenoor Hom, soos blyk uit julle sondige lewenswyse.

22  Maar nou het Hy ook julle met Homself versoen deurdat sy Seun as mens gesterwe het om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor Hom te stel.

23  Maar dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het nie. Dit is die evangelie wat aan al die mense op die aarde verkondig is en waarvan ek, Paulus, ‘n dienaar geword het.

Prediking

Tema:

Hoe dink jy aan Jesus ?

Slotsang;  

Liedboek 353: 1 tot 3

Die HERE stuur ons weg met Sy seën !

Ons sing saam: AMEN, AMEN, AMEN

EREDIENSTE

Daar sal vandag net een erediens gehou word om 9:30.

Die erediens sal ook per klank(WA) gestuur word en beskikbaar op ons webblad(www.gkbfnnoord.co.za)

KOLLEKTES

Daar sal vanoggend weer twee kollektes by die deure opgeneem word. 

Die kollekte vir Bybelverspreiding word in die sakkie met die houthandvatsel geplaas.

Dié vir die Diakonale Kas van Barmhartigheid in die sakkie met die houtraamwerk.

ONS DINK AAN:

Br Karel en sr Alta van der Berg wie se skoonseun oorlede is;

Br Jeff Coetzee wat in die hospitaal is..

ALMANAK VAN DIE GKSA VIR2022

Diegene wat die Almanak van die GKSA vir 2022 bestel het teen R100 stuk, kan dit in die konsistorie afhaal.

GEREFORMEERDE KERK JEUG

Verskeie leesstof artikels & leesstof met die oog op Kersfees is beskikbaar !

Voorbeelde

  • Gesels saam oor Kersfees
  • Die Lig vir die Wêreld is gebore!
  • Vind vreugde in die HERE
  • Inkleurprente vir Kersfees

Vir meer inligting kan u op ons tuisblad(onder die skerm) van ons webwerf(www.gkbfnnoord.co.za) kliek op “Gereformeerde Kerk Jeug”

LIDMATE WAT HIERDIE WEEK VERJAAR

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week.

Hartlik geluk!

SENIOR LIDMATE

GEEN

BELYDENDE LIDMATE:

Vandag

Br Steve van Niekerk – 082 290 8889

22 Desember

Sr Liezel Jonker – 082 925 1620

23 Desember

Br Chris van der Linde – 072 476 4292

24 Desember

Br Henk Venter – 051 436 6574

DOOPLIDMATE

GEEN

GEDAGTE VIR DIE WEEK

In die begin was die Woord, en die Woord was by God,

 en die Woord was God. 

                                                                                                                                    Johannes 1:1 (OAV)

GELIEFDE OORLEDE ?

Sluit aan by ‘n groep vir Bemoediging en Ondersteuning tydens die verlies van ‘n geliefde.

Gesprekke met verskillende onderwerpe wat strek oor 13 weke.

Begindatum: Sondag 16 Januarie 2022

TYD: 15h00 tot 17h00

Koste: R195.00 vir die hele reeks van 13 gespreksessies !

GESKEI / VERHOUDING VERBREEK ?

Kom sluit by ‘n groep aan wat weekliks vir 13 weke bymekaar kom.

Ervaar dat ander persone dieselfde beleef.
Slegs fasilitering en geen berading !

DivorceCare word gebruik as hulpmiddel. 

Die sessies word  is in Afrikaans gedoen ! ! 
Slegs die DVD’s en handboek is in Engels saamgestel !

Bring jou kinders saam ! Sessies vir hul ook beskikbaar (DC4K)

Begin datum: Sondag 23 Januarie 2022

Tyd: 15h00 tot 17h00

Koste vir 13 weke: Volwassenes R195.00

Plek: Gereformeerde Kerk Bloemfontein-Noord                                                                     

h/v Dealeweg & Kiplingstraat, Dan Pienaar, Bloemfontein.

VIR MEER INLIGTING EN BESPREKING:

Dirk Coetzee –  Selfoon: 082 784 1993

Vertel vir jou Vriende en Familie hiervan ! 

Bring hulle saam !