Die erediens word vandag deur Ds Kobus Botha, ons predikant, bedien.

 LITURGIE VANOGGEND

Afkondigings

Sangvoor die erediens begin

Liedboek 509: 1 & 4

Die HERE groet ons met Sy seën !

Lofsang

Psalm 145: 1,2 & 5

Ons Bely ons geloof

Twaalf Artikels

Die wet

Kolossense 2 & 3

Sang

Psalm 99:4 & 5

Bevestiging van Ouderlinge

Sang

Psalm 134: 4

Gebed

Sang

Skrifberyming 7-2: 1 & 2

Skriflesing

Jesaja 6: 1 tot 13

Teks

Jesaja 6: 5 tot 8

5  Toe het ek uitgeroep: “Dit is klaar met my! Ek is verlore! Elke woord oor my lippe is onrein, en ek woon onder ‘n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die Koning gesien, die Here die Almagtige.”

6  Een van die serafs het toe ‘n gloeiende kool met ‘n tang van die altaar af gevat en na my toe gevlieg.

7  Hy het my mond aangeraak met die kool en gesê: “Noudat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe, jou sonde versoen.”

8  Toe het ek die Here hoor vra: “Wie kan Ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees?” Ek het geantwoord: “Hier is ek! Stuur my!”.

Slotsang;  

Skrifberyming 2-4: 1 & 3

Die HERE stuur ons weg met Sy seën ! 4

EREDIENSTE

Daar sal vandag net een erediens gehou word om 9:30.

 Die katkisasieklasse vir voorskoolse en laerskoolkinders vind plaas na afloop van die erediens.

U moet asseblief nogsteeds vir br Pieter du Plessis per Whattsapp of SMS (082 570 1804) laat weet watter diens u wil bywoon

Die erediens sal ook per klank(WA) gestuur word en beskikbaar op ons webblad(www.gkbfnnoord.co.za)

 KOLLEKTES

Daar sal vanoggend weer twee kollektes by die deure opgeneem word. 

Die kollekte vir Pres Kruger Kinderhuis word in die sakkie met die houthandvatsel geplaas.

Dié vir die Diakonale Kas van Barmhartigheid in die sakkie met die houtraamwerk.

 BEVESTIGING VAN OUDERLINGE

 Die volgende broeders sal vanoggend tydens die erediens in die amp van ouderling bevestig word:

br Wynand van Tonder vir die wyk Rayton

en

br Petr Havenga vir die wyk LHP1.      

Verder word daar eervolle ontslag uit die amp van ouderling verleen aan die volgende broeders:

Br Jan-Hendrik Steyn,

Br Basie du Plooy

Br Dirk Coetzee,

en

Br Gert Jordaan (in absentia).      

Eervolle ontslag uit die amp van diaken word ook verleen aan br Ben-Hendrik Jansen van Vuuren in sy afwesigheid.

Daar is tans agt uit die nege-en-twintig wyke vakant.

Vyf van die agt vakante wyke  word deur Dr Frans de Bruyn bedien waarvoor ons baie dankbaar is.

Dit is egter nie ‘n permanente oplossing nie en daarom doen die kerkraad ‘n ernstige beroep op broeders wat geroepe voel om hulle gawes beskikbaar te stel om in die amp van ouderling te dien, om die skriba te kontak.

 SAKRAMENT VAN DIE HEILIGE NAGMAAL

Die Sakrament van die Heilige Nagmaal sal DV op Sondag, 17 November 2021, gevier word.

Die rede waarom dit so kort na die vorige Nagmaalsviering gehou word, is as gevolg van die feit dat September se Nagmaal nie plaasgevind het nie.

Daar sal DV weer twee dienste om 08:30 en 10:30 wees.

ATTESTASIE ONTVANG

Met attestasie het oorgekom vanaf die Gereformeerde Kerk Boshof:

br Johan Pretorius.

Ons heet hierdie broeder van harte welkom in ons Gemeente en vertrou dat hy baie gelukkig hier

sal wees.

ONS DINK AAN:

Sr Christine Fourie wat nog in die hospitaal is.

Br Hennie van Rensburg wat gordelroos opgedoen het.  

Sr Bessie Labuschagne wat ‘n familietragedie beleef het.

 LIDMATE WAT HIERDIE WEEK VERJAAR

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week.

 Hartlik geluk!

 SENIOR LIDMATE

Sr Kotie Fourie71  van Woodlands Heights 20 wat vandag verjaar.

Br Johan Bezuidenhout73  van Bloemendalweg 7 wat more verjaar.

Sr Truida Klopper82   van Gratias 36 wat Woensdag verjaar.

 BELYDENDE LIDMATE:

9 November

Sr Dornay Janse van Rensburg – 083 411 3973

11 November

Sr Henda van der Linde – 082 773 6210

 DOOPLIDMATE

8 November

Stepan van der Walt – 082 300 9085

13 November

Driaan Langer – 083 760 7489

 GEDAGTE VIR DIE WEEK

“Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels:

doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees,

en

leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”   (Mattheus 28: 19 & 20)