Die erediens word vanoggend deur Dr Frans de Bruyn waargeneem.

           Ds Kobus en gesin is met verlof uitstedig.

ORDE VAN EREDIENS:BLOEMFONTEIN-NOORD

Ons sing voor die die erediens begin Liedboek 334: 1 tot 4

ONTMOETINGSDIENS

      Ons verklaar ons afhanklikheid van die HERE

.    Die HERE groet ons met Sy seen

      Ons Lofpsalm:

      Psalm 95:1 & 4

      Ons Bely ons geloof

     12 Artikels1 & 4

 VEROOTMOEDIGING- EN VERSOENINGSDIENS

     Ons luister na die Wet as kenbron van ons ellende:     

     Sondag 2 van die Heidelbergse Kategismus

                Kom ons sing jubelend bly

      Psalm: 38: 1 & 17

     As nuwe mense in Christus moet ons gestalte aan die liefde gee.

     In Eksodus 20 roep die Here ons daartoe op.

     Kom ons luister daarna

     Ons antwoord met Psalm 25:2

 WOORDDIENS  

  Gebed

  Sing:

   Skrifberyming 4-6:

  Skriflesing:

   2 Petrus 3:10 tot 13

   Openbaring 21:1 tot 13

  Teksvers:

   Lukas 2: 14

  Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde, in die mense ‘n welbehae! “

     Woordverkondiging

    ANTWOORDDIENS 

    Gebed

    Sing:

     Skrifberyming. 18-6: 1, 4 & 5

    Die HERE stuur ons weg met Sy seën

   Sing:

   Amen, Amen, Amen

          *********************************

AFKONDIGINGS

Br Jeff Coetzee oorlede

          Ons maak met leedwese bekend die afsterwe van br. Jeff Coetzee op Dinsdag, 21 Desember.

          Ons harte gaan uit na sy eggenote, sr. Leonie, asook sy kinders en kleinkinders.

          Die troosdiens vind Woensdag, 29 Desember, hier in ons kerkgebou plaas.

KOLLEKTES

Daar sal vanoggend weer twee kollektes by die deure opgeneem word. 

Die kollekte vir Bybelverspreiding word in die sakkie met die houthandvatsel geplaas en dié vir die Diakonale Kas van Barmhartigheid in die sakkie met die houtraamwerk

Die diakens wat die kollektes opneem, sal lidmate verdere verduidelikings gee indien nodig.

Gelukwense aan Senior Lidmate wat hierdie week verjaar:

 Sr Doreen du Plessis88 van Rayton Ridge 8 wat vandag verjaar.

      Br Piet Botha72 van die plaas Deelput wat môre verjaar.

Sr Susan du Plessis80 van Lillyvale wat Dinsdag verjaar.

LIDMATE WAT GEDURENDE HIERDIE WEEK VERJAAR

Baie hartlik geluk!

Hartlik geluk!

Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

BELYDENDE LIDMATE

Vandag

 Ouderling Gert Coetzee -083 459 1039

27 Desember

Sr Hantie Kruger – 082 419 3046

Sr Johanda van der Merwe – 079 885 2469    

28 Desember

Sr Grietjie Vermeulen – 082 446 1473

29 Desember

Ouderling Petr Havenga – 082 749 6908

Ouderling Tian van der Bijl – 082 303 8046

30 Desember

Sr Elri Botha – 074908 2381

Sr Renay le Roux – 051 436 5215

1 Januarie 2022

Sr Ciska Badenhorst – 083 415 3000

Br Jacobus Erasmus – 082 610 4062

GEDAGTE VAN DIE WEEK           

Amen!

Die lof

en die heerlikheid

en die wysheid

en die danksegging

en die eer

en die krag

en die sterkte

aan Onse God tot in alle ewigheid!

Amen !

(Openbaring 7: 12 OAV)