DIE SAKRAMENT VAN DIE HEILIGE DOOP

Nadat br Christo Vermeulen en egg sr Almarie Vermeulen van Estoire vanoggend deur die Kerkraad vanuit die APK in die Gereformeerde Kerk opgeneem gaan word, sal die Sakrament van die Heilige Doop aan hulle Ver-bondseuntjie Andrew Vermeulen bedien word.

Ons wens die ouers en ander familie van harte geluk en bid hulle die rykste seën van ons Hemelse Vader toe! Mag hulle die krag en genade ontvang om dié doopbelofte tot die eer van Sy Naam uit te voer!

LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing:

Matteus 2:1-18

Teksverse:

Matteus 2:3,4,16

Voorafsang:

Liedboek 354:1,2

Sang:

Psalm 145:1,9,10
Skrifberyming 5-4:1,2
Psalm 134:4
Psalm 105:5
Skrifberyming 11-2:1,2,4

EREDIENSTE IN DIE VAKANSIE

Vanaf volgende Sondag, 8 Desember 2019, tot en met Sondag 12 Januarie 2020 sal daar nie aanddienste in ons kerkgebou gehou word nie. Op Sondae 8,15,22 en 29 Desember is daar gesamentlike dienste om 18:00 in die kerkgebou van GK Bloemfontein-Suidheuwels en op 5 en 12 Januarie 2020 in die kerkgebou van GK Bloempark wat ons kan bywoon.

Op Maandag 16 Desember om 09:00 sal daar DV ’n Geloftediens in ons kerkgebou gehou word wat ds Kobus sal lei en daar is ook ’n Kersdiens op Woensdag 25 Desember om 09:00 wat dr Frans de Bruyn sal waarneem.

Ds Kobus hanteer namens die Klassis, op Sondag 8 Desember die emeritering van ds Kiepie Jafta en neem verlof op Sondae 22 en 29 Desember wanneer dr Frans telkens hier sal preek.

PAPIERBLOMMETJIES VIR SUSTERSAAMTREK

Vir die Sustersaamtrek wat op 7 Maart 2020 hier gehou gaan word, bedank sr Ester alle susters wat help om blommetjies uit gedrukte papier te knip. Daar is ’n houer in dier voorportaal beskikbaar waarin die klaar ge-knipte blommetjies geplaas kan word. Baie dankie aan almal wat hiermee behulpsaam is!!

KOLLEKTES

Vandag se deurkollektes word vir die GKSA se Ekumenisiteitsfonds afgesonder. Volgende Sondag sal die deurkollektes vir die GKSA se Emeritaatsfonds opgeneem word.

Die kollektes onder die erediens is soos altyd bestem vir die Diakonie se Kas van Barmhartigheid.

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

01 Des:

Sr Hester van den Berg – 051 433 1794
Sr Emmarencia van der Bijl – 082 339 4312

02 Des:

Milah de Bruin – 083 262 1230

03 Des:

Sr Lettie Erasmus – 083 276 4716
Br Piet Pretorius – 082 412 3595
Diak Marlise Venter – 083287 3878

04 Des:

Sr Joey Pretorius – 083 383 7929

05 Des:

Br Jaco Mostert – 083 377 8695

06 Des:

Br Hannes Carstens – 064 498 2583
Br Andries J van Vuuren snr – 051 444 5944
Sr Ria Kruger – 082 855 5230
Br Bobby Patterson – 084 459 0124

07 Des:

Sr Maureen Coetzee – 082 772 9083

GKSA ALMANAK 2020

Die GKSA se Almanak 2020 is in die konsistorie teen R86 beskikbaar. Hierdie gewilde publikasie met die statistiek en besonderhede van al die Gereformeerde kerke in SA, bevat vanjaar weereens die baie waardevolle Dagstukkies wat dit iets besonders maak. Dit is in die konsistorie by die spieël uitgepak en ’n selfhelpdiens geld. Dit kan dadelik of later betaal word. Daar is kleingeld beskikbaar.

BEROEPE ONTVANG

Ds HJ (Hennie) Briel van GK Petrusburg/Boshof na GK Kimberley
Prop MD (Dirk) Meijer na GK Bloemburg
Prop MD (Dirk) Meijer na GK Daspoort
Prop DH (Hendrik) Verryn na GK Potchefstroom-Suid

RAMINGS

Deur die genade van die Here en danksy die goeie bydraes van lidmate, kon ons so pas die groot halfjaarlikse ramingsrekening van die Administratiewe Buro betaal – R278 500! – weliswaar heelwat later as wat ons graag sou wou! Dit kom neer op R525 per belydende lidmaat per semester of R85 per maand.

Hierdie verpligte bydraes is vir:

Administratiewe Buro – 5,2%
Sinodale Kas – 4,7 %
Teologiese Skool – 16,3%
Argief – 0,9%
Studentehulp – 0,7%
Mediese ramings 14,0%
Thuso ramings – 2,5%
Emeritaatsversorgingstrust– 55,8%
Die grootste deel gaan dus vir die emerituspredikante se versorging.

Verder word daar ook ramings aan die Klassis (R6 276) en aan die Streeksinode (R22 489) vir hulle uitgawes per jaar betaal. Dit kom neer op R12 en R43 per lidmaat per jaar onderskeidelik.

Voeg alles saam en dan is die bedrag per lidmaat per jaar R1 105 of R92 per maand.  Daar is nog lidmate wat minder as R92 per maand bydra (party glad niks!) terwyl ons dankbaar is vir dié lidmate wat baie ruim bydraes gee!! Lidmate wat nie bydraes gee nie, word dus deur ander lidmate gesubsidieer!!

PRES KRUGER KINDERHUIS TE REDDERSBURG

Daar is tans 60 kinders in die Kinderhuis waarvan 4 kleuters is. Ses en vyftig kinders in verskillende grade woon dus die skool by. Ons Diakonie, wat soos al ons lidmate ’n baie sagte plek vir die Kinderhuis het, het navraag gedoen oor spesifieke behoeftes van die kinders in 2020 en dit blyk hoofsaaklik skryfbehoeftes te wees!

Die Diakonie doen dus ’n baie vriendelike beroep op lidmate om volgens die onderstaande lys, skenkings aan die Kinderhuis te maak en dit in die aangewese houers in die voorportaal te plaas. (Onthou dat daar ook skryfbehoeftes vir die Beudene nasorgsentrum gevra word – maak dus seker dat dit duidelik vir die Kinderhuis gemerk is en in die regte houer geplaas word. Die skenkings vir die Beudene nasorgsentrum moet ewe-eens duidelik gemerk wees).

Vir enige navrae of meer inligting kan geskakel word met diak Hardus van Heerden by 071 123 7803. Kontantby-draes is uit die aard van die saak baie welkom en kan in die Diakonie se rekening inbetaal word. Die besonder-hede is as volg: Absa Loch Logan 632 005, rekeningnom-mer 0470 280 026 met Skryfbehoeftes as verwysing asseblief.

Blou penne
Potlode
Uitveërs
Liniale
Skerpmakers
Pritt
Huiswerkboeke
Skêre
Cellotape
Inkleurboeke
Eksamenboeke
72 A4 oefenboeke
32 A4 oefenboeke
96 A4 hardebandboeke

Baie dankie vir almal se meelewing!!

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Terwyl ek ’n loflied sing,
wil ek aan U ’n offer bring;
wat ek beloof het, sal ek doen.
Hulp kom net van die Here af.
Jona 2:9 NAV