DIE SAKRAMENT VAN DIE HEILIGE DOOP

Die Sakrament van die Heilige Doop word vanoggend bedien aan Anel van der Bijl, Verbonds-dogtertjie van oudl Tian en diak Petro van der Bijl van Arezzo 5. Ons wens hulle van harte geluk en ons bede is dat Anel mag opgroei in die vrese van die Here se naam en dat Tian en Petro die krag en genade sal ontvang om dié dure Doopbelofte tot die eer van die Here te kan nakom.

Tian se ouers het vanaf Nederland gekom, sy suster Marli vanaf Australië, Petro se moeder vanaf Potchefstroom, Tian se ouma vanaf Bredasdorp en ander familie vanaf Pretoria en ander plekke!
Tian en Petro nooi almal uit om na die diens ’n teegeselligheid in die kerksaal by te woon.

LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing:

Jesaja 43:1-7

Teksverse:

Jesaja 43:1

1Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel: Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne.

Voorafsang:

Liedboek 334:1-4

Sang:

Skrifberyming 2-6:1,5
Psalm 119:6,7
Psalm 134:4
Psalm 105:5
Skrifberyming 11-2:1,2,4

KOLLEKTES

Die kollektes onder die erediens word soos altyd opgeneem vir die Diakonie se Kas van Barmhartigheid terwyl die deurkollektes bestem is vir die Trans-Oranje Instituut vir Buitengewone Onderwys. Hierdie kollektes is bedoel vir die ondersteuning van kinders met spesiale onderwysbehoeftes by vyf skole.

Die betrokke skole is Trans-Oranjeskool vir Dowes, Sonitusskool vir Gehoorgestremdes, Prinshofskool vir Gesiggestremdes, Transvalia-skool vir Epilepsie en Leergestremdheid en die Hoërskool Martie du Plessis van Bloemfontein vir Serebraalgestremdes.

Onderwys by hierdie skole is duur onderwys en die TOIBO help die kinders met skoolfondse, koshuisfooie, vervoer-koste, voedsel, klerasie, toiletware, skryfbehoeftes en spesiale toerusting. (Lees ook vandag se “Gedagte vir die week”).

Volgende Sondag sal die deurkollektes afgesonder word vir die Pres Kruger Kinderhuis te Reddersburg.

TEEBEDIENING

Dit is vandag die beurt van wyk Universitas 2 om tee te bedien. Die betrokke wyksouderling is oudl Tian van der Bijl en soos op die eerste bladsy genoem, nooi hulle ons almal uit om saam met hulle fees te vier na die Doopplegtigheid!

Volgende Sondag is dit die laaste teedrinksessie van die derde kwartaal en dan is dit die verantwoordelikheid van wyk Waverleyweg (oudl Wikus du Plessis). Die teebediening neem weer op Sondag 6 Oktober 2019 ’n aanvang wanneer dit die beurt van wyk Bartmanstraat (oudl Louwrens de Beer) is.

GEMEENTE-ETE NA NAGMAAL

Volgende Sondag word die Voorbereidingsiens met die oog op die viering van die Sakrament van die Heilige Nagmaal gehou. Na die Nagmaalsdiens op 15 September, word die gebruiklike en baie aangename Gemeente-ete in die Kerksaal bedien.

Die koste beloop R40 vir volwassene en Hoërskooljongmense en R20 vir Laerskoolkinders. Kleuters eet gratis.

Alles word voorsien behalwe drinkgoed waarvoor elkeen vir hom/haarself moet sorg asseblief. Teken asseblief u naam op die BLOU vorm aan indien u die geselligheid wil bywoon. Die geld kan voor die tyd in die Kassie gemerk “Sustersbydrae” geplaas word met duidelike verwysing na die ete of dit kan tydens die ete betaal word.

VERJAARSDAE

In verlede Sondag se Nuusbrief het die lidmate wat op 25, 26 en 27 Augustus verjaar, se name op “onverstaanbare” wyse uitgeval. Ons vra nederrig verskoning daarvoor. Ons wens daarom die volgende lidmate ’n week later nog net so hartlik geluk! Seënwense!

25 Aug:

Steph-Mari Swanepoel – 073 584 7700
Sr Taryn Webster – 072 504 2518

26 Aug:

Sr Jana van Heerden – 082 977 2412

27 Aug:

Frik Janse van Rensburg jnr – 083 411 3973
Br Tobie Myburg – 051 436 9807
Sr Trudie Venter – 079 989 9833

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

01 Sep:

Kaylyn Blair – 084 575 5015
Br Izak Boshoff – 051 436 4517

02 Sep:

Sr Michelle Coetzee – 083 743 8137
Sr Hannelie Klopper – 082 377 6602

03 Sep:

Sr Anita du Plessis – 051 436 0425

04 Sep:

Sr Gerda Kirstein – 083 469 1620
Rian Swanepoel – 073 584 7700

05 Sep:

Br Fanie le Roux – 083 344 5045
Br Renier Strydom – 051 446 2830

GLASE GESKENK DEUR ANONIEME WELDOENER

Die gesin du Toit (Zander, Anelia en Juan Zander) het nog nie hul glase wat deur ’n anonieme lidmaat geskenk is, geneem nie. Dit is in die voorportaal be-skikbaar. Neem dit asseblief!

EGSKEIDINGBEDIENING

Die tweede byeenkoms vanjaar het reeds begin, maar daar is nog geleentheid om hierdie waardevolle sessies by te woon. Enige persoon wat deur, of in die trauma van ’n egskeiding is, is baie welkom om dit by te woon.

Dit begin om 18:00 in ons kerkgebou en duur 13 weke. Oudl Dirk Coetzee (082 784 1993) is die verantwoordelike gesprekvoerder. Skakel hom gerus vir meer inligting of as u weet van iemand wat baat by hierdie gesprekvoering gaan vind!

LENTETEE BY GK BLOEMPARK

Die GK Bloempark hou op 14 September 2019 om 10:00 ’n Dames Lentetee waar Du Preez Stoltz gaan optree. Koste beloop R75 wat ’n ligte middagete insluit. Kaartjies kan verkry word by Orle 084 555 3045.

BEROEP ONTVANG

Ds GM (Marnix) Boersema
van Graaf Reinet na Reitz

BEROEP AANVAAR

Prop JC (JC) Potgieter na
Reformed Church Tswane

ONS DINK AAN …

Sr Lilene du Plooy van Rosseaustraat 7 wat ’n heupvervangingsoperasie ondergaan het. Sterkte aan haar en oudl Basie.

Sr Martie van der Linde van Cussonia 1 wat aansterk nadat haar een nier verwyder is. Dit gaan nog nie baie goed met haar nie en ons dra haar, sr Lilene en oudl Basie op aan die Genadetroon van ons Hemelse Vader dat Hy hulle en ander beproefdes deur die werking van die Heilige Gees elke dag naby sal wees!

BELANGRIKE DATUMS

Net om die geheue te verfris.

08 Sept: ►Voorbereidingsdiens
►Katkisasie vir Laerskoolkinders sluit af
►Diakonie 17:00
►Ouderlinge na aanddiens
11 Sept: ►Katkisasie vir Hoërskooljeug sluit
15 Sept: ►Nagmaal
►Gemeente-ete
20 Sept: ►Skole sluit
24 Sept: ►Erfenisdag
01 Okt: ►Skole heropen
02 Okt: ►Katkisasie vir Hoërskooljeug begin
06 Okt: ►Katkisasie vir Laerskoolkinders begin

GEDAGTE VIR DIE WEEK

HERE
Al is my stem nie so suiwer
en my ledemate huiwer,
maak dit aan U liefde
nie saak nie

Want in U oë
is dit juis my onvermoë
wat my heeltemal
uniek maak
Anoniem