doop

DIE SAKRAMENT VAN DIE HEILIGE DOOP

Die Sakrament van die Heilige Doop word vanoggend tydens die erediens bedien aan Wihan Loretz, Verbondseuntjie van br Wlhelm en sr Lize Loretz van High Ridge 4.

Ons wens die ouers van harte geluk en bid dat die Here hulle die krag en genade sal gee om hom op te voed in die vrese van Sy naam.

Baie geluk ook aan die ouers, oudl Henk en diak Elize Venter van Servaas Hofmeyr-straat en Willie en Rina Loretz. Hierdie doopplegtigheid is nogal iets besonders want ons is saam met die ouers dankbaar dat Wihan de voorreg het dat twee stele oupa- en ouma-grootjies die doop kan meemaak nl br Jannie en sr Ina Venter van High Ridge 10 en br Koos en sr Nellie Janse van Rensburg.

Dis wonderlik om te kan sien hoe die Here se Verbond van geslag tot geslag oorgedra word!

LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing:

Efesiërs 2:1-10

Teksverse:

Efesiërs 2:5,6

5Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered!

6Ja, in Christus Jesus het Hy ons saam met Hom opgewek uit die dood en ons saam met Hom ‘n plek in die hemel gegee,

Voorafsang:

Liedboek 203:1,2,3

Sang:

Psalm 105:1,3
Psalm 130:3,4
Psalm 134:4
Psalm 105:5
Skrifberyming 2-4:1,3

DEURKOLLEKTES

Vandag se deurkollektes sal vir die GKSA se Fees-en Dankbaarheidsfonds opgeneem word. Met die viering van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika se 100ste bestaansjaar in 1959, is die Eeufeesbedieningsfonds gestig waar heelwat geld ingesamel is.

Vyftig jaar later in 2009 (toe ons kerk 150 jaar oud was) is die Fees-en Dankbaarheidsfonds in die lewe geroep. In daardie jaar is ook baie geld byeengebring – ook in ons eie Gemeente! Daarna word daar jaarliks op die Sondag naaste aan die stigtingsdatum van ons kerk (11 Februarie) ’n spesiale deurkollekte gehou.

Vandag is dit die 10de Februarie – 160 jaar later!

Volgende Sondag sal die deur-kollektes vir die Evangelisasiebediening aan die Suidkus van Natal afgesonder word. Daardie kerke doen baie evangelisasiewerk onder verdwaalde Afrikaners en ook onder ’n groot aantal Zoeloe-inwoners wat nie blootstelling aan die Gereformeerde leer het nie.

Ons kerkraad het aan hulle versoek voldoen om ’n kollekte af te staan juis omdat daar nie veel evangelisasiewerk in ons Ge-meente gedoen word nie.Die kollektes onder die diens is soos altyd bestem vir die Diakonie se Kas vir Barmhartigheid.

TEEBEDIENING

Terwyl die katkisasie vanoggend aan die gang is, sal daar ook weer teebediening by die kerksaal wees. Kom drink gerus ’n koppie tee of koffie of ’n glasie vrugtesap. Dit is vandag die beurt van wyk Waverleyweg en volgende week is dit wyk Whitesweg se verantwoordelikheid.

Weereens baie dankie aan almal wat so ywerig meehelp, ons waardeer dit regtig baie!!

LIDMAATREGISTER

Met attestasie het oorgekom van die Gereformeerde Kerk Vleuels:
Br Wikus van der Walt en twee gedoopte seuns Ryan van der Walt en Christo van der Walt, woonagtig te La Rochellstraat 14 in die wyk Eeufees weg.

Ons heet hulle van harte welkom in ons Gemeente en vertrou dat hulle baie gelukkig hier sal wees!

ONBEKENDE KERKLIKE BYDRAE

Ons herhaal die berig van verlede week in die hoop dat daar nou reaksie sal wees:
Ons het voorheen ook hierdie saak sonder welslae in die Nuusbrief genoem. Volgens die bankstaat word daar elke maand so teen die 28ste dag van die maand, ’n bedrag van R250 in die kerk se rekening inbetaal sonder enige naam of ander verwysing.

Al wat daar op die bankstate staan, is Capitec Navilsig. Ons sal graag die bedrag teen die spesifieke lidmaat se naam wil aanteken daarom vra ons vriendelik dat hierdie lidmaat na die diens met die kerkkantoor in verbinding sal tree of dit by die bank so te laat aanteken dat sy/haar naam daarby verskyn. Ons teken dit tans weliswaar aanas bydrae vir die kerkkas.

BEROEP ONTVANG EN AANVAAR:

Prop HM (Herman) Stavast na Piet Retief

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk!

Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

10 Feb:

Sr Daleen Fourie 072 976 8252
Sr Charlene Klopper 083 376 9960

11 Feb:

Sr Cecilia de Klerk – 071 978 8555
Willem du Plessis – 051 436 0425

12 Feb:

Br Drikus Klopper – 072 871 6977
Br Jan Schutte – 082 578 5602
Br Willie Viljoen – 051 436 6893

13 Feb:

Sr Wilma Albertse – 078 378 3241
Sr Charmoné Griesel – 082 408 8884
Br André van der Merwe – 051 553 1016

14 Feb:

Sr Bambie Bonthuys – 074 453 7347
Sr Hester Eloff – 084 504 7807
Sr René Kruger – 051 436 4037

16 Feb:

Br Lukas Fourie – 082 412 6238
Sr Elsabé Steenekamp – 082 898 7098
Br Whitey van der Walt – 082 371 4523

GALA-AAND 01 MAART 2019

Ons herhaal weereens die besonderhede rakende hierdie fondsinsamelingsfunksie wat DV op 1 Maart 2019 om 18:00 by Bobbiespark gehou gaan word.

Besprekings vir ’n tafel vir agt persone kan by oudl Louis van Niekerk (082 651 0001) of diak Cobus Venter (082 055 7083) gedoen word. Individuele besprekings kan ook gemaak word.

Die gelde kan ook in die Susters se bankrekening by Absa (takkode 632 005) en rekeningnommer 470 341 769, met u naam en Gala-aand as verwysing, inbetaal word.
Donasies en skenkings vir die veiling word baie waardeer.

Lyste waarop susters wat as gasvrouens wil optree, hul name kan aanteken is in die voorportaal gereed.
Vervoer vir bejaardes wat nie kans sien om in die aand te ry nie, sal verskaf word.
Lidmate wat met of tydens die funksie hulp kan verleen, moet hulle naam op die pienk vorm wat in die voorportaal is, aanteken.

Baie dankie aan almal wat so ywerig en hard werk!

ORRELFEESKONSERT

Ons herinner lidmate dat daar op Woensdag 13 Februarie 2019 om 19:30 ’n Orrelfeeskonsert met Martin Mans en Jan Elsenaar in die Odeion gehou gaan word.

Kaartjies kos R100 en is by die deure beskikbaar.

DANKIESê-VIDEO

Br Francois Venter gaan vanoggend net voor die diens begin, ’n video op die skerm vertoon waar die Beudene-inwoners en –personeel dankie sê vir alles wat ons lidmate aan hulle geskenk hê.

Let gerus op daarna.

SUSTERSAAMTREK 2020

Ons Sustersbestuur gaan aan-bied dat die Saamtrek volgende jaar (2020) by ons gehou word. As ons die Saamtrekke wat in die verlede hier gehou is as maatstaf gebruik, is ons oortuig daarvan dat dit in 2020 weereens ’n groot sukses gaan wees.

Dit gaan egter gepaard met addisionele uitgawes en daarom doen die Sustersbestuur ’n ernstige beroep op alle susters om hul jaarlikse bydrae van R150 so gou moontlik te betaal. Onthou dat alle susters outomaties lede van die Sustershulpdiens is.

Die geld kan in kontant in hul bussie geplaas word of verkieslik in hul bankrekening inbetaal word by Absa (takkode 632 005) en rekeningnommer 470 341 769, met u naam as verwysing.

EGSKEIDINGSBEDIENING

Hierdie byeenkoms het reeds begin, maar oudl Dirk Coetzee wys daarop dat daar nog geleentheid is om dit by te woon. Enigeen wat die trauma van ’n egskeiding ervaar, is baie welkom om dit by te woon.

Die kinders word ook betrek.

Skakel vir Dirk 081 784 1993.

 

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Moenie julleself mislei nie:

God laat nie met Hom spot nie.

Wat ’n mens saai sal hy ook oes.

Wie op die akker van sy sondige

natuur saai, sal van die sondige

natuur dood en verderf oes.

Maar wie op die akker van die Gees saai,

sal van die Gees die ewige lewe oes.

Gal 6:7,8 NAV