DIE SAKRAMENT VAN DIE HEILIGE NAGMAAL

Die Sakrament van die Heilige Nagmaal word vanoggend gevier. 

Lidmate van ander kerke wat by die Kerkraad aansoek gedoen het om hier Nagmaal te gebruik, het die nodige toestemming en word van harte saam met die Gemeente daartoe uitgenooi!

Naas die wyn word daar ook weer druiwesap in die kelkies bedien.  Op elke skinkbord is daar ses kelkies met druiwesap wat met wit papiertjies gemerk is om dit van die wyn te onderskei.  Dit is weerskante van die handvatsel gerangskik.

Ons bede is dat die Here vir ons as Gemeente en as afsonderlike lidmate met die gebruik van dié Nagmaal, saam met die Woordverkondiging, ryklik sal seën sodat ons in ons geloof staande kan bly teen al die aanslae waarmee ons daagliks te doen kry.

Mag ons ons reinigmaking en saligheid buite onsself in Christus soek waar Hy aan ons Hemelse Vader se regterhand is, dáár vir ons intree en eendag na die aarde sal terugkeer om dit te

SR RITA DU PREEZ OORLEDE

 Met leedwese word die afsterwe bekend gemaak van sr Margaretha du Preez néé Muller van Hillandale 147  in die  ouderdom van 76 jaar.    

Sy is Donderdag oorlede nadat sy byna  ’n maand  gelede  in ’n baie ernstige motorongeluk was en deurentyd in die Intensiewe Sorgeenheid van  MediClinic versorg was.  Sy en haar eggenoot, br Piet du Preez  is  sedert  1980  lidmate van ons Gemeente toe  hulle vanaf  Bloemfontein-Suid by  ons aangesluit het.   Sy en Piet was baie  meelewende lidmate van ons Gemeente  en  ons  dra vir Piet en  hul kinders en kleinkindes op aan die  Genadetroon van ons Hemelse Vader dat Hy hulle  in hierdie  moeilike  dae sal dra en  deur die werking van  die Heilige Gees sal vertroos.   

Begrafnisreëlings was teen gister nog nie bekend nie.

DIE EREDIENS VANOGGEND

Ons gee weer die volledige besonderhede van die liturgiese orde, aangesien dit effens afwyk van die normale en omdat die Nagmaalsformulier stuk-stuk deur ds Kobus gelees word en eintlik ’n pragtige eenheid vorm.

Volg gerus hierdie “handleiding” gedurende die diens:

Voorafsang: Liedboek 184:1-4

Votum en seëngroet

Lofsang: Ps 110-3:1,2,3

Direk daarna, terwyl ons steeds bly staan:

     Nagmaalsformulier se Instellingswoorde van die Heilige Nagmaal, gevolg deur die

Geloofsbelydenis van Nicea

Nagmaalsformulier se Selfondersoek, gevolg deur die sing van Sb 8-1:1,2

Nagmaalsformulier: Gedagtenis

Gebed

Sing: Psalm 116:5,7

Skriflesing: Johannes 10:1-21

Teksvers: Johannes 10:7,9

Preek

Nagmaalsformulier: Gebed

Sing Psalm 23:3 sittende

Nagmaalsformulier: Hartsverheffing en Nagmaalbediening

Sing Skrifberyming 17-3:1 aan eerste tafel en Skrifberyming 17-3:2 aan tweede tafel

Nagmaalsformulier: Lofverheffing

Dankgebed

Offergawers

Slotsang: Liedboek 190:1,2,3

Wegstuurseën

DEURKOLLEKTES

Vandag se deurkollektes sal vir die Gereformeerde Kerke van SA se Fonds vir Teologiese Studente opgeneem word terwyl volgende Sondag se deurkollektes bestem is vir die Gereformeerde Kerke van SA se Emeritaatsfonds.

GESAMENTLIKE GEMEENTE-ETE

Die gebruiklike Gemeente-ete vind vandag om 11:30 in die kerksaal plaas. 

Dit kos soos in die verlede weer R40 per volwassene en Hoërskooljong-mens en R20 vir Laerskoolkin-ders.  Die geld kan voor die diens in die Kassie gemerk “Sustersby-drae” geplaas word of dit kan tydens die ete betaal word. 

Alles behalwe eie drinkgoed word voorsien. 

By hierdie geleentheid sal ’n aantal nuwe lidmate wat hulle sedert die Maart-Nagmaal by ons aangesluit het, ook verwelkom word.  Hulle is die gaste van die Kerkraad, betaal dus niks, maar moet net ook hul eie drinkgoed saambring. 

Ons bedank graag vir srs Charlene Klopper en Kirné van Driel en hul helpers vir die voorbereiding en aanbieding van die ete!!

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week.  Baie hartlik geluk!  Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

11 Junie:

Sr Hettie Bezuidenhout – 082 374 7769

 Oudl Bernard Marais – 082 770 6662

 Br Gert Venter – 082 856 1781

12 Junie:

Sr Poppie Marais – 082 882 2730

13 Junie:

Sr Geri Kotzé – 051 436 3324

Sr Aline Kruger – 051 436 1702

15 Junie:

Oudl Louwrens de Beer – 082 789 6793

ONS DINK AAN ….

Br Fanie en sr Martie le Roux van Santé met die oorlye van br Fanie se suster

Oudl Hennie en sr Trix de Bruin van Waverleyweg met die afsterwe van br Hennie se broer se dogter in ’n motorongeluk.

Mag die Here hulle en die ander familie ryklik vertroos deur die werking van die Heilge Gees!

GESKENKE AAN NUWE INTREKKERS

Tydens elke Nagmaalete word die nuwe intrekkers sedert die vorige Nagmaal verwelkom.  

In Maart was daar ’n rekord aantal lidmate (24) wat by ons aangesluit het.  Dit het ’n vriendelike lidmaat wat verkies om anoniem te bly, so geïnspireer dat hy besluit het om aan elkeen ’n glas te skenk waarop sy/haar naam en ons Gemeente se naam en “logo” met sand geblaas is!! 

Daar was egter min van hierdie lidmate by die ete sodat dit nie uitgedeel is nie.  Dit is nou beskikbaar en is in die portaal uitgepak met elkeen se naam daarop aangedui.  Neem gerus u glas. 

Ons bedank graag die anonieme lidmaat vir sy mooi gesindheid en hierdie pragtige gebaar van meelewendheid! 

Een lidmaat wat reeds hulle glase ontvang het, meld dat hulle daardeur oorstelp is en bevestig net dat hulle korrek was in hul keuse om na die Gereformeerde Kerk Bfn-Noord te kom!!! 

Die name van die lidmate is

Nico en Elizabeth Beek

Herman en Retha Britz

Charles en Mainy du Preez

Karen Ehlers

Drikus Klopper

Susan en Alida Kotzé

Kurt Kruger

Marietjie Kruger

Tersia Labuscagne

Hannelie Liebenberg

Bianca Pieterse

Wilhelm van der Merwe

Francois en Welmarie van Niekerk

Gert en Magdaleen Venter

Philip, Reinette en Pieter Venter

Taryn Webster

GEEN AANDDIENS VOLGENDE VYF SONDAE

Volgende Sondag val in ’n langnaweek en daarom sal daar nie ’n aanddiens in ons kerkgebou wees nie. 

Daarna sluit die skole vir die wintervakansie en sal daar dan eers weer op Sondag 22 Julie met aanddienste alhier begin word. 

Ons  herinner  lidmate  daaraan dat die suidelike Gereformeerde Gemeentes wel aanddienste om 18:00 in die kerkgebou van die Gereformeerde Kerk Bloempark op 17 en 24 Junie 2018 hou. 

Vanaf Sondae 1, 8 en 15 Julie 2018 sal die aanddienste in die kerkgebou van die Gereformeerde Kerk Bloemfontein-Suidheuwels wees.

NUUS VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA

Beroepe ontvang:

Ds MH (Marco) le Roux van Newcastle na Kemptonpark

Beroep bedank

Ds WJ (Willem) Steyn van Potchefstroom-Die Bult na Vereeniging

SCHUBERT EN BRAHMS-KONSERT

Hierdie konsert vind plaas op 17 Junie 2018 om 16:00 in die Musicon-saal.

Kaartjies @ R100 is by die deure beskikbaar. 

Die program bestaan uit Brahms se Liebeslieder Waltze en Schubert se grootskaalse klavier duet Phantasie in F-mineur met die Odeion Vocal Consort: Zani Ludick., Hané van Wyk, Lance Phillip en Werner Stander.  Die pianiste is Lourie Coetzee en Anna-Marie Venter.

GEDAGTE VIR DIE WEEK MET NAGMAAL

Hom   (Jesus Christus)  het  julle   lief,

al  het  julle  Hom  nie  gesien  nie. 

Deur  in Hom te glo, al  sien julle

Hom nie nou nie, het julle  reeds

deel aan die saligheid wat die

einddoel van julle geloof is.

 En dit vervul julle met ’n

onuitspreeklike  en

heerlike blydskap.

1 Petrus 1:8,9