LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing:

Galasiërs 3:21-4:7

Teksverse:

Galasiërs 4:7a

7Jy is dus nie meer ‘n slaaf nie; jy is nou ‘n kind van God.

Voorafsang:

Liedboek 215:1,2,4

Sang:

Psalm 105:1,3
Liedboek 241:,3
Psalm 134:4
Psalm 105:5
Skrifberyming 11-2:1,2,4

DIE SAKRAMENT VAN DIE HEILIGE DOOP

Die Sakrament van die Heilige Doop sal DV vanoggend bedien word aan Leah Jordaan, Verbondsdogtertjie van br Gert en sr Marizeth Jordaan van Jan Marxstraat 31, Langenhovenpark en sussie van Elise.

Ons wens hulle van harte geluk en so ook die grootouers, oudl Gert en sr Esther Jordaan van Langenhovenstraat 49, die oumagrootjie, sr Esther Janse van Rensburg van Siësta en al die ander familie! Mag die ouers die krag en genade ontvang om haar op te voed in die vrese van Sy naam en so die Doopbelofte na te kom!

KOLLEKTES

Die kollektes onder die erediens word soos altyd opgeneem vir die Diakonie se Kas van Barmhartigheid. Die deurkollektes sal vir die GKSA se Deputate Jeugsorg afgesonder word. Die deurkollektes volgende Sondag is bestem vir die GKSA se Emeritaatsfonds.

SUSTERSVERGADERING

Die jaarlikse Sustersaamtrek word DV volgende jaar op 7 Maart 2020 deur ons susters alhier aangebied. Die Sustersbestuur wil graag soveel as moontlik susters daarby betrek. Daarom word ’n Sustersvergadering vandag Sondag 10 November 2019 net na die oggenddiens in die kerkgebou gehou om die susters in te lig en vrywilligers te vra vir sekere take.

Alle susters word vriendelik versoek om asseblief hierdie belangrike vergadering by te woon. As ons die standaard en sukses van die vorige Saamtrekke wat ons susters aangebied het as maatstaaf neem, sal hierdie Saamtrek ook iets besonders wees, maar alle susters se samewerking word van harte gevra.

Baie dankie!

KATKISASIEKLASSE EN TEEBEDIENING

Die katkisasieklasse vir die Voorskoolse en Laerskookinders sluit vanoggend vir die vierde kwartaal. Aangesien die susters in die kerkgebou vergader, sal die kinders in die konsistorie vir die afsluiting bymekaarkom. Terselfdertyd sal die normale gebruiklike teebediening ook weer hervat wanneer dit die beurt van wyk Fichardtpark is. Baie dankie dat lidmate in die wyk daarmee behulpsaam is! Ons waardeer dit opreg. Die teebediening sal DV eers na die somervakansie op 19 Januarie 2020 hervat, wanneer dit wyk Navalsig se beurt is.

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

11 Nov:

Diak Henda van der Linde 082 773 621
Sr Elandi van der Poel 082 940 4620

13 Nov:

Driaan Langer 083 760 7489

14 Nov:

Sr Esther Janse van Rensburg 072 063 8157

16 Nov:

Sr Arina Kruger 082 419 3046

GEMEENTE-ETE NA NAGMAAL

Die Sakrament van die Heilige Nagmaal word DV volgende Sondag 17 November 2019 gevier. Na afloop van die Nagmaalsdiens word die gebruiklike en baie aangename gesamentlike Gemeente-ete weer in die kerksaal deur die susters aangebied. Dit neem die vorm aan van ’n heerlike steak-braai. Alles word voorsien, maar elkeen moet net sy/haar eie drinkgoed saam-bring.

Dit kos R50 vir volwassenes en Hoërskooljongmense en R30 vir Laerskoolkinders. Sedert die September-nagmaal het daar ’n egpaar by ons aangesluit. Hulle en die sewetal jonge broeders en susters wat die 27ste Oktober Belydenis van hul geloof afgelê het, is die gaste van die Kerkraad, betaal niks, maar moet net hul eie drinkgoed saambring. Die ouers van dié jongmense moet ongelukkig betaal!!

Lidmate wat belangstel om die funksie by te woon, moet asseblief u name op die BLOU vorm wat in die voorportaal is, aanteken. Betaling kan geskied deur die geld in ’n koevert in die Sustersbydraekassie te plaas of dit kan elektronies inbetaal word by ABSA 632 005, rekening-nommer 470 341 769 met vermelding van u naam en “Ete”.  By dieselfde geleentheid sal die verjaarsdae van ds Kobus (1 November) en sr Ester (6 November) ook gevier word.

BROEDERS TER APPROBASIE

Die naam van br (HFJ) Francois Venter van Lorrainestraat 46 word ter approbasie aan die Gemeente voorgehou sodat hy as ouderling kan dien: Br Francois het die roeping opgevolg en sal vanaand in sy amp bevestig word. Eervolle losmaking uit die amp sal by dieselfde geleentheid verleen word aan oudl Giel Viljoen (Aliquando en Sewe Damme). Ons bedank hom vir jarelange getroue diens en bid hom en sr Cora die Here se nabyheid toe veral waar beide tans ernstige gesondheidsprobleme ondervind!

GKSA ALMANAK 2020

Die GKSA se Almanak 2020 het so pas gekom en is in die konsistorie teen R86 beskikbaar. Hierdie gewilde publikasie met die statistiek en besonderhede van al die Gereformeerde kerke in SA, bevat vanjaar weereens die Dagstukkies wat dit iets besonders maak. Dit is in die konsistorie by die spieël uitgepak en ’n selfhelpdiens geld. Dit kan dadelik of later betaal word. Daar is kleingeld beskikbaar.

KERKRAADSVERGADERINGS

Die Diakonie vergader vanmiddag om 17:00 in die kerksaal. Diak Cobus Venter het bedank as voorsitter en ’n nuwe voorsitter sal aangewys moet word. Ons bedank hom vir die tyd wat hy gedien het en wens sy opvolger sterkte en die seën van die Here toe!

Die ouderlinge se vergadering volg direk na die aanddiens in die kerkgebou. Die belangrikste saak op die Sakelys is die behandeling van die ouderlinge se wyksverslae na hul huisbesoeke die afgelope week of drie.

Mag die Here hierdie vergaderings ryklik seën!

DANKWOORD

Die gedenkdiens na die oorlye van sr Judy du Plessis van Jutastraat 16A is Woensdag in ons kerkgebou gehou. Na afloop daarvan het die susters van ons Gemeente weer reggestaan met tee, koffie en verversings. Getrou aan hul aard was dit weer besonder keurig en stylvol aangebied, en ons bedank graag die volgende susters wat gehelp het met die aanbieding, opruiming en die maak van toebroodjies: Srs Annet Knoester, Susan Schutte, Helena van der Walt, Ina Venter, en Hettie Vorster. Ons het baie hoë waardering daarvoor en is oortuig daarvan dat dit vir die familie en vriende baie beteken het!

BEROEPE AANVAAR

Ds RA (Ronald) Bain van Potchef-
stroom na Oranjerivier
Ds MH (Marco) le Roux van New-
castle na Reitz/Lindley-kombi-
nasie

BEROEP BEDANK

Ds RA (Ronald) Bain van Potchef-
stroom na Pretoria

OORLEDE

Ds Andries Myburg, emeritus-predikant van GK Pretoria-Annlin is op 6 November 2019 oorlede. Die begrafnis sal DV Donderdag gehou word.

ONS DINK AAN …

Die volgende lidmate wat in die hospitaal is of was of wat behandeling ontvang. Ons bid hulle en hul dierbares spoedige herstel en die nabyheid van die Here toe dat Hy hulle met Sy liefde sal omvou:

Br Wimpie Pienaar van Paul Farrelstraat 5, sr Madeline Venter van Sewe Damme 81, sr Alta Edwards van Noorder-bloem D5 en br Johan Myburgh van Carel van Pletzenlaan 3 en enige iemand anders waarvan ons nie weet nie!

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is:
Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied,
dat jy liefde en trou sal bewys,
dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God.
Om die Here te dien , dit is wysheid.

Miga 6:8 NAV