KERSSANGDIENS

Die jaarlikse Kerssangdiens sal vanjaar DV op Sondagaand 25 November 2018 om 18:00 in ons kerkgebou gehou word. Lidmate kan nou al u vriende hiervan vertel, want dit is gereeld ’n baie stigtelike en gewyde geleentheid!

Die GK Bloemfontein-Suid hou hul Kerssangdiens vanaand om 18:00 in hul kerkgebou in Haldonweg

DIE EREDIENS VANOGGEND

Ds Kobus en gesin is vanoggend met verlof uitstedig met die huwelik gister van hul seun, Nico, met Adri Haasbroek in Pretoria. Ons wens hulle as ouers van harte geluk en bid dat die Here hierdie huwelik ryklik sal seën en ons dink ook daaraan dat die jong egpaar, Botha hulle teen Kersfees in Nederland gaan vestig!

Ons is dankbaar dat ons hulpdienspredikant, dr Frans de Bruyn vanoggend die Voorbereidings-diens hier waarneem. Ds Kobus sal DV terug wees vir die Kerkraadsvergadering (ouderlinge) wat daarna gaan plaasvind. Die Diakonie vergader nie vanmiddag nie

LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing:

Lukas 18:9-14

Teksverse:

Lukas 18:9-14

9Met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is en wat op ander neergesien het, het Jesus hierdie gelykenis vertel:

10“Twee mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was ‘n Fariseër en die ander een ‘n tollenaar.

11Die Fariseër het gaan staan en by homself so gebid: ‘O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie: diewe, bedrieërs, egbrekers, en ook nie soos hierdie tollenaar nie.

12Ek vas twee keer in die week en ek gee ‘n tiende van my hele inkomste.’

13“Maar die tollenaar het daar ver bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê: ‘O God, wees my, sondaar, genadig.’

14“Ek sê vir julle: Hierdie man, en nie die ander een nie, het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word; en hy wat nederig is, sal verhoog word.”

Voorafsang:

Liedboek 151:1,2

Sang:

Psalm 105:1,2,4
Skrifberyming 1-6:1,2
Skrifberyming 8-3;12-5
Psalm 119:7,11
Psalm 118:14

LITURGIE VANAAND

Skriflesing:

I Samuel 9,10;28;31

Teksverse:

I Samuel 10:7

Wanneer hierdie tekens oor jou kom, moet jy doen wat jou hand vind om te doen, want God is by jou.

Voorafsang:

Liedboek 203:1,3

Sang:

Psalm 42:1,7
Psalm 119:62,63
Psalm 134:4
Psalm 116:7,9,10

KATKISASIEKLASSE EN TEEBEDIENING

Die katkisasie vir die Voorskoolse en laerskoolkinders sluit vanoggend af vir die somer-vakansie en heropen eers weer op Sondag 13 Januarie 2019 – sjoe, ’n volle agt weke!

Ons wens al die kinders ’n aangename rustyd toe en bedank ook al die kategete vir hul toegewyde betrokkenheid! Daar sal weer vanoggend na die erediens vir oulaas in 2018, teebediening by die kerksaal wees waarheen alle lidmate van harte uitgenooi word.

Dit is vandag die verantwoordelikheid van wyk Langenhovenpark 3. Die eerste teedrinksessie in 2019 sal DV op Sondag 13 Januarie wees waneer dit die beurt van wyk Serenitas is.

GESAMENTLIKE GEMEENTE-ETE

Die Sakrament van die Heilige Nagmaal word DV volgende Sondag gevier. Na afloop van die Nagmaalsdiens word die gebruiklike en baie aangename gesamentlike Gemeente-ete weer in die kerksaal deur die susters bedien. Dit neem die vorm aan van ’n heerlike steak-braai.

Alles word voorsien, maar elkeen moet net sy/haar eie drinkgoed saambring.
Dit kos R50 vir volwassenes en Hoërskooljongmense en R30 vir Laerskoolkinders.

Nuwe lidmate wat hulle sedert September by ons aangesluit het (vier) sal ook verwelkom word. Hulle en ook die elf jonge broeders en susters wat die 28ste Oktober Belydenis van hul geloof afgelê het, is die gaste van die Kerkraad en betaal niks. Hulle moet net sorg vir eie drinkgoed

Skryf u naam op die BLOU vorm wat in die voorportaal is as u die ete wil bywoon.
By dieselfde geleentheid sal die verjaarsdae gevier word van ds Kobus (1 November) en sr Ester (6 November).

’n Verdere ge-leentheid wat gevier gaan word, is die feit dat ds Kobus op 7 Desember reeds tien jaar ons predikant is, waarvoor ons die Here altyd dankbaar is!

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

11 Nov:

Diak Henda van der Linde – 082 773 6210
Sr Elandri van der Poel – 082 940 4620

14 Nov:

Sr Esther Janse van Rensburg – 072 063 8157

16 Nov:

Sr Arina Kruger – 082 419 3046

17 Nov:

Br Boet Pretorius – 082 775 0058

LIDMATE TER APPROBASIE AS KERKRAADSLEDE

Die name van die volgende lidmate word ter approbasie aan die Gemeente voorgehou sodat hulle as ouderlinge en diakens kan dien.

As ouderling:
Br JH (Jan-Hendrik) Steyn, Steenboksingel 33 – wyk Rayton

As diakens
Br AM (Muller) Heyns, Belvedere 9
Sr D (Dané) Klopper Huis Vergeet-My-Nie, UV
Br GHC (Hardus) van Heerden, Leipoldtstraat 10

Die genoemde lidmate het die roeping opgevolg en sal DV vanaand tydens die erediens in hul amp bevestig word.

By dieselfde geleentheid sal eervolle losmaking uit die amp verleen word aan oudl Hannes van Jaarsveld wyk Langenhovenpark 2. Oudl Piet Botha (Serenitas) sal DV volgende Sondagoggend sy losmaking ontvang.

KOLLEKTES

Vandag se deurkollektes word vir die GKSA se Deputate Jeugsorg afgesonder. Volgende Sondag met Nagmaal sal die deurkollektes vir die GKSA se Emeritaatsfonds opgeneem word.
Die kollektes onder die diens is soos altyd bestem vir die Diakonie se Kas vir Barmhartigheid.

LIDMAATREGISTER

Met attestasie het oorgekom van die Gereformeerde Kerk Kemptonpark-Noord:
Br Nicolaas Jacobus (Klasie) de Kock en eggenote sr Hester Hendrina Aletta (Rina) de Kock, woonagtig op die terrein van die Oranje Meisieskool.

Ons heet hierdie egpaar van harte welkom in ons Gemeente en vertrou dat hulle baie gelukkig hier sal wees!

“GRASPERK” TUSSEN SAAL EN KERKGEBOU

Ons wil baie graag die anonieme lidmaat bedank vir die verfraai-ing van die terrein noord van die kerkgebou. Dit lyk pragtig en ons sal die hele jaar die mooi groen “grasperk” kan waardeer!! Dankie vir die mooi gesindheid om in liefde te gee.

Ons is innig dankbaar daarvoor!

EERSTEJAARSKAMP VIR KOVSIESTUDENTE

Ons het ’n skrywe van ds Fritz Potgieter van GK Bloemfontein-Suid ontvang waarin hy versoek dat alle studente vanoor die hele Suid-Afrika, wat DV volgende jaar Eerstejaarstudente in Bloemfontein gaan wees, nou reeds hulle kontakbesonderhede aan gkbloemsuid@gmail.com sal stuur. Lidmate van ons Gemeente kan ook die besonderhede aan hom pos, met vermelding dat hulle reeds lidmaat van GK Bloemfontein-Noord is.

VAKATURE BY ONS OUDITEURE

Br Jaco Kirstein van KG Ouditeure het vakante Leerkontrakposte.

Aansoeke en CV’s kan gestuur word aan hendrien@gkauditors.co.za

OMGEEBOEKIE 2019

Hierdie publikasie wat die besonderhede van al ons lidmate en die verskillende wyke bevat, sal DV vroeg in 2019 verskyn. Lidmate wat nog gesins- of ander foto’s wil stuur kan dit na die kerkkantoor stuur kantoor@gkbfnnoord.co.za

BEROEP BEDANK

Ds TJ (Tommie) van Vuuren van Heilbron na Durban-Noord

ETE VIR SENIOR LIDMATE

Die Diakonie wil baie graag weer al die Senior Lidmate in die Gemeente (vanaf so 65 jaar en ouer) met ’n aangename ete by die Botaniese Tuin bederf!

Dit sal DV plaasvind op Saterdag 24 November 2018 om 11:00.

Geen toegangsgeld hoef betaal te word nie en die Diakonie wil net hê almal moet dit sorgeloos kom geniet! Dit is die Diakonie se begeerte dat ALMAL wat kwalifiseer, die geleentheid moet bywoon, daarom sal hulle uit hul pad gaan om diegene wat nie op eie stoom daar kan kom nie, te gaan oplaai en vervoer.

Teken asseblief u naam op die LIGGROEN vorm in die voorportaal aan indien u die funksie wil bywoon en dui aan of u vervoer benodig of nie.

Ons bedank noual die Diakonie vir hierdie pragtige liefdesdaad en ons is oortuig daarvan dat dit soos in die verlede, baie aange-naam gaan wees. Vir enige navrae skakel diak Rina Fourie by 082 434 0997.

ONS DINK AAN …..

Sr Sinta van Sittert van Constantiapark 40 wat Vrydag ’n suksesvolle knievervangings-operasie ondergaan het.

Die Here se nabyheid word haar en br Frik toegebid!

GALA- EN KUIERAAND

Die Sustersbestuur het begin met ’n inisiatief om fondse in te samel. Die Gemeentefunksiekommissie is nou ook daarby betrek en die volgende inligting kan meegedeel word:

’n Heerlike Gala- en kuieraand word beplan vir Vrydag 1 Maart 2019 om 18:00 by Bobbiespark waar die bekende kunstenaar, Andries Vermeulen, van Oppie-stoep-faam, gaan optree.

Daar is 50 tafels van agt persone elk en elke tafel “kos” R1 600 (R200 per persoon). Afgesien van die optrede van Andries Vermeulen, sal ’n heerlike ete bedien word en ’n veiling van wyne en ander waardevolle items gaan ook gehou word.

Die opbrengs van die aand word aangewend vir die boufonds van die GK Shalom by Botshabelo, die Pres Kruger Kinderhuis te Reddersburg en vir ons Susterskas.

Die koördineerder is oudl Louis van Niekerk (052 651 0001). Kontak gerus ook vir oudl Louwrens de Beer by 082 789 6893. Diak Cobus Venter 082 055 7083 hanteer die kaartjieverkope. Daar is reeds tien tafels “verkoop”!

Daar sal DV gereeld mededelings gedoen word.

DIE VAKANTE KOSTER-POS

As gevolg van die bedanking van br Hannes Carstens as koster, word aansoeke ingewag vir die pos van koster vanaf 1 Des 2018.

Die pligte van die koster behels;

Die oop-en toesluit van die kerkgebou en -saal vir Sondag-oggend en –aand se dienste en gedurende die week vir al die aktiwiteite en funksies wat ge-hou word.
 Hy/sy is verantwoordelik vir die netheid en skoonhou van die kerk se eiendom wat die geboue sowel as die terrein insluit.
Hy/sy moet enige tekort-komings en/of probleme aan die Eiendomskommissie rapporteer wat dan die verlangde optrede sal doen waarna die koster sal toesien dat dit uitgevoer word.

Enigeen wat vir die pos wil aansoek doen, MOET die volledige Kosterpligtestaat afhaal.
Oudl Louwrens de Beer sal intussen as koster waarneem en lidmate kan met hom by 082 789 6793 in verbinding tree.

Rig aansoeke en enige navrae aan die sameroeper van die Eiendomskommissie, oudl Erik van Driel, by 083 287 1047

Die sluitingsdatum vir aansoeke is saterdag 24 November 2018

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Verder broers (en susters WV), wees bly,
streef na die geestelike volwassenheid,
aanvaar vermaning,
wees eensgesind,
leef in vrede.
En die God van liefde en vrede sal by julle wees!

II Kor 13.:11NAV