POTJIEKOSAAND 24 AUGSTUS 2019

Die sameroeper van die Gemeentefunksiekommissie oudl Louwrens der Beer, het verlede Sondag na die oggenddiens ons Gemeenmeente ingelig oor die Potjiekosaand wat vanjaar DV op Saterdag 24 Augustus gehou gaan word. Om alles vars in ons geheue te kan hou, noem ons die volgende sake.

Trofee:
Die Potjiekosaand is in die vorm van ’n kompetisie en daar is ’n trofee op die spel! Kyk gerus daarna waar dit in die voorportaal pryk. Dit is twee jaar na mekaar deur Jorrie en Naomie Jordaan verower. (Hulle gaan nie vanjaar aan die kompetisie deelneem nie, maar gaan die groot pot maak waarvan almal wat nog honger is, kan eet).

Inskrywing:
Deelnemers moet voor 18 Augustus per telefoon of Whattsapp by oudl Louwrens inskryf. Elke pot moet 10 tot 15 mense kan bedien. Deelnemers begin Saterdag 24 Augustus so laat as wat nodig is sodat die gereg betyds vir beoordeling om 17:00 gereed kan wees. Die beoordeling duur tot 18:00.

Die tafelgebed is om 18:00 waarna almal lekker saam gaan eet en kuier. Bring asseblief eie eetgerei, borde, glase, drinkgoed en koffiebeker (want daar is koffie en ’n soetdingetjie na die ete beskikbaar wat ingesluit is in die prys van die kaartjie!).

Bywoning:
Lidmate wat dit wil bywoon moet asseblief u name op die geel vorm wat in die voorportaal is, aanteken, Die ete kos R40 vir volwassene en R20 vir kinders en studente. Betaling kan die aand by die saal geskied of voor die tyd by diak Cobus Venter (082 055 7083) inbetaal word. Skakel vir oudl Louwrens by 082 789 6793 vir enige navrae. 

GEEN KATKISASIE OF TEEBEDIENING OF AANDDIENS NIE

Aangesien dit Vrydag ’n Openbare Vakansiedag nl Nasionale Vrouedag was en dit derhalwe vandag midde-in ’n langnaweek is, sal daar nie vanoggend katkisasie vir die Voorskoolse en Laerskoolkinders na die diens wees nie.
Daar sal ook nie vanoggend teebediening na die diens wees nie. Dit hervat weer volgende Sondag 18 Augustus wanneer dit die beurt van wyk Sewe Damme is.

Aangesien ons tydens skoolvakansies en langnaweke nie aanddienste het nie, sal daar dus ook nie vanaand ’n aanddiens in ons kerkge-bou gehou word nie. Daar is wel ’n gesamentlike aanddiens om 18:00 in die kerkgebou van die GK Bloempark gehou wat ons kan bywoon.

LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing:

I Konings 19:1-21

Teksverse:

I Konings 19:12b,13

12bMaar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar ‘n fluistering in die windstilte.

13Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy ‘n stem wat vir hom sê: “Wat maak jy hier, Elia?”

Voorafsang:

Liedboek 476:1,2,3

Sang:

Skrifberyming 1-6:1,2,3
Liedboek 334:1-4
Psalm 66:7
Skrifberyming 14-2:1,2,

ONS DINK AAN ….

Die volgende lidmate wat in die hospitaal is of die afgelope week vir operasies of behandeling daar wasBr Hannes Carstens van Pres Steynstraat, sr Rina-Maria Schepers van Olympusrylaan, oudl Jan Schutte van William Trollipstraat, sr Martie van der Linde van Cussonia en br Hennie van der Walt van Whitesweg

Ons dra hulle en hul geliefdes en ook alle ander beproefdes op aan die Genadetroon van ons Hemelse Vader en bid dat Hy hulle met Sy liefde sal toevou en dat hulle Sy nabyheid elke dag sal belewe.

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week.  Baie hartlik geluk!  Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

11 Aug:

Br Arie Kruger – 051 436 6820

Hestie de Beer – 082 789 6793

12 Aug:

Br Lian Beyers – 083 779 5196

               Logan Blair – 084 575 5015

               Sr Kyla de Klerk – 079 046 9643

               Sr Hantie de Kock – 076 689 9316

13 Aug:

Christiaan Odendaal jnr – 062 355 6548

14 Aug:

Juan Mekarnia – 082 572 2238

15 Aug:

Br Pieter van Zyl – 051 436 3074

               Diak Elize Venter -083 779 3119

16 Aug:

Yonay le Roux – 051 436 5215

               Sr Ammie van As – 082 413 9326

17 Aug:

Sr Carina Erasmus – 072 865 2241

               Marius Oilivie – 061 407 6525

EGSKEIDINGBEDIENING

Die tweede byeenkoms vanjaar het reeds begin, maar daar is nog geleentheid om hierdie waardevolle sessies by te woon. Enige persoon wat deur, of in die trauma van ’n egskeiding is, is baie welkom om dit by te woon.

Dit begin om 18:00 in ons kerkgebou en duur 13 weke. Oudl Dirk Coetzee (082 784 1993) is die verantwoordelike gesprekvoerder. Skakel hom gerus vir meer inligting of as u weet van iemand wat baat by hierdie gesprekvoering gaan vind!

GLASE GESKENK DEUR ANONIEME WELDOENER

Die anonieme lidmaat wat glase aan nuwe intrekkers skenk waarop hul naam en die kerk se logo met sand geblaas is, het weer so gemaak!! Ons bedank hierdie weldoener van harte vir sy spontane meelewing!! Die volgende lidmate se glase is nog nie geneem nie. Dit is in die voorportaal geplaas. Neem dit asseblief!

Zander, Anelia en Juan Zander du Toit
Lourens Henning

KOLLEKTES

Die kollektes onder die erediens word soos altyd opgeneem vir die Diakonie se Kas van Barmhartigheid terwyl die deur-kollektes bestem is vir die Pres Kruger Kinderhuis te Reddersburg. Volgende Sondag sal die deurkollektes afgesonder word vir die KERKBLAD.

SKOOLKWARTALE 2020

15 Januarie tot 20 Maart
31 Maart tot 12 Junie
07 Julie tot 18 September
29 September tot 02 Desember

DANKWOORD

Sr Ester Botha wil baie graag namens die Kleuterskool te Botshabelo al die lidmate wat met so ’n oop hand op haar oproep om skenkings reageer het, van harte bedank. Sy is oorweldig deur die baie skenkings in die vorm van artikels en ook ’n baie mooi kontantbedrag. Dit word geweldig hoog waardeer en sal tot voordeel van die kinders aldaar, aangewend word.

BELANGRIKE DATUMS IN DERDE KWARTAAL

Sondag 18 Aug Breë Kerkraadsvergadering na aanddiens
Saterdag 24 Aug Potjiekosaand
Sondag 08 Sept Voorbereidingsdiens
Katkisasie vir Laerskoolkinders sluit
Diakonie vergader 17:00 in kerksaal
Ouderlinge vergader na aanddiens
Woensdag 11 Sept Katkisasie vir Hoërskooljeug sluit
Sondag 15 Sept NAGMAAL
Gemeente-ete om 11:30
Donderdag 19 Sept Bybelstudie sluit
Vrydag 20 Sept Skole sluit
Dinsdag 01 Okt Skole heropen

GEDAGTE VIR DIE WEEK

16Daar is ’n gedenkboek voor Hom geskryf
met die name van dié wat eerbied
vir die Here het en waarde
heg aan sy Naam.
17Hulle sal vir My ’n kosbare besitting
wees dié dag as Ek ingryp, sê die
Here die Almagtige
Mal 3:16,17:NAV