VANOGGEND SE EREDIENS

Skriflesing:

Prediker 3:1-22

Teksverse:

Prediker 3:12

Voorafsang:

Liedboek 168:1,2,3

Sang:

Psalm 48:4,5
Psalm 119:6,7
Psalm 89:6
Skrifberyming 5-4:1,2,5,6

SUSTERSAAMTREK 7 MAART 2020

Die Sustersbestuur van ons Gemeente bied hierdie jaar op 7 Maart 2020 die Sustersaamtrek van Klassis Suid-Vrystaat aan. As ons die vorige Saamtrekke wat hulle aangebied het, as maatstaf neem, sal hierdie een netso ’n groot sukses wees!

Dit begin om 08:00 wanneer ’n heerlike ontbyt tot 09:00 bedien word. Die landwye tema wat daardie dag oral in SA bespreek gaan word, is “Intiem met God” en die spreker is GP van Rheede van Oudtshoorn. Die koste beloop R150 per persoon en susters word ook vriendelik versoek om ’n donasie in die vorm van nie-bederfbare produkte saam te bring. Die keerdatum vir inskrywing is Vrydag 7 Februarie 2020

Susters wat die Saamtrek wil bywoon, moet asseblief hul name op die PIENK vorm in die voorportaal aanteken. Die geld kan in die Susters se Kassie geplaas word of verkieslik elektronies in die Susters se rekening inbetaal word. Die besonderhede is ABSA takkode 632 005 met rekeningnommer 470 341 769. Gee u naam, Bfn-N en Saamtrek as verwysing. Moet dit asseblief NIE in die kerk se rekening inbetaal NIE. 

PAPIERBLOMMETJIES

Die keerdatum vir die indien van al die uitgeknipte pienk en wit papierblommtjies vir die Sustersaamtrek, is Sondag 25 Januarie 2020. Daar is ’n houer in die voorportaal waarin dit geplaas kan word.
Die Sustersbestuur bedank graag almal wat so fluks help knip het!

LEë GLASBOTTELS

Die Sustersbestuur benodig heelwat gebruikte glasbottels vir die Saamtrek. Dit kan enige grootte wees maar die etikette moet asseblief verwyder word. Bring dit na die kerk toe waar houers in die portaal beskikbaar sal wees.
Baie dankie vir almal se samewerking

AANDDIENSTE IN DIE VAKANSIE

Daar sal vanaand vir oulaas hierdie vakansie nie ’n aanddiens in ons kerkgebou gehou word nie. Die gesamentlike aanddienste van die suidelike Gereformeerde Gemeentes word DV vanaand om 18:00 in die kerkgebou van GK Bloempark gehou.

Vanaf volgende Sondag tot en met 15 Maart 2020 sal die aanddienste hier weer normaalweg voortgaan.

KOLLEKTES

Vandag se deurkollektes word vir die Pres Kruger Kinderhuis te Reddersburg opgeneem. Danksy lidmate se meelewendheid en oop hande deur middel van spesiale of maandelikse bydraes en ook die mildelike bydraes met die aantal kollektes wat ons hou, kon ons in 2019 die mooi bedrag van R57 849 aan die Kinderhuis oorbetaal!!

Volgende Sondag sal die deurkollektes vir die Trans-Oranje Instituut vir Buitegewone Onderwys afgesonder word.
Die kollektes onder die erediens is soos altyd bestem vir die Diakonie se Kas van Barmhartigheid.

Die nood waarin hulle moet voorsien is groot en ons is dankbaar dat hulle tog hulp kan verleen!

GKSA ALMANAK 2020 EN JAARPROGRAM/KALENDER 2020

Die GKSA se Almanak 2020 is in die konsistorie by die spieël uitgepak en is teen R86 verkrygbaar. Ons Gemeente se Jaarprogram/Kalender vir 2020 is gratis in die voorportaal beskikbaar!

Die Desember/Januarie-uitgawe van die KERKBLAD is in die voorportaal op die kas teen die venster vir intekenare uitgepak.

KATKISASIE HEROPEN VOLGENDE SONDAG

Die skole heropen e.k. Woensdag 15 Januarie!. Die katkisasieklasse vir die Voorskoolse en Laerskoolkinders begin DV volgende Sondag na die erediens in die kerkgebou. Die ouers van hierdie kinders word vriendelik gevra om die opening by te woon.

Hule sal dan ook hul werkboeke gratis ontvang. (By elke opening word ’n kollekte gehou om die koste van die werkboeke te help dek). 

Die klasse vir die Hoërskooljong-mense heropen DV Woensdag 22 Januarie 2020 om 18:15 vir Gr 8 en 9&10 en die Belydenisklas (gewoonlik Gr11) begin om 19:15.

TEEBEDIENING

Die gebruiklike en baie aangename teedrinksessie na die oggenderediens begin weer volgende Sondag. Dit is dan wyk Navalsig se beurt en die Sondag daarna is dit wyk Paul Rouxstraat se verantwoordelikheid.

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

13 Jan:

Br Jannie Coetzee  051 436 6703
Br Gert Jordaan jnr 076 834 4604
Sr Yvonne de Wet 051 433 7151
Br Johan du Plessis 083 286 2651

14 Jan:

Br Piet du Preez 082 782 2189

15 Jan:

Sr Christine Fourie 082 571 6118

16 Jan:

Sarah Mekarnia 082 572 2238
Willie Snyman jnr 051 451 1799

17 Jan:

Sr Drika Enslin 078 507 9816

18 Jan:

Sr Hermien Kruger 083 309 0863
Sr Lucindi van der Merwe 083 314 1513
Sr Martie van der Linde 083 982 4759

EGSKEIDINGBEDIENING

Hierdie waardevolle sessies be-gin DV op Maandag 3 Februarie 2020 om 18:00 tot 20:00 en die koste vir dertien weke beloop R130-00. Dit word in ons kerkgebou deur oudl Dirk Coetzee (082 784 1993) aangebied.

Enigeen wat die trauma van ’n egskeiding of ’n verhouding wat verbreek is ervaar, is baie welkom om dit by te woon. Lidmate kan ook hul vriende daarvan vertel.

MATRIEKUITSLAE

Ons wil graag al die 2019-matrikulante van ons Gemeente, hul ouers en grootouers van harte gelukwens! Aangesien die name nie meer by die uitslae in die koerant aangegee word nie, is dit moeilik om van almal te weet, maar ons het te hore gekom van die sewe onderskeidings van Hanno Geldenhuys en die twee van Ezelle van Eeden. Baie geluk! Stel ons asseblief in kennis indien daar nog iemand is waarvan ons nie weet nie.

BEROEPENUUS

BEROEPE AANVAAR

Prop R (Reinhart) Boersema na Vryburg
Ds HJ (Hennie) Briel van Petrusburg na Kimberley
Prop MD (Dirk) Meijer na Bloemburg

BEROEPE BEDANK

Prop MD (Dirk) Meijer na Daspoort
Ds OJ (Ockie) Struwig van Frankfort na Pretoria

ONS DINK AAN …

Ons orrelis, br Louri Coetzee wat ’n groot operasie ondergaan het. Ons is dankbaar dat die operasie suksesvol verloop het.

Sr Ella van Belkum van Sewe Damme wat geval en in die hospitaal behandel is. Sy is ook reeds ontslaan en sterk netsoos br Louri, tuis aan.

Ons bede is dat die Here hulle en ook die ander waarvan ons nie weet nie, in die holte van Sy hand sal hou!

GLASE GESKENK

Die anonieme weldoener het weer ’n aantal glase waarop die lidmaat se naam en ons kerk se logo met sand geblaas is, gereed gekry en is in die voorportaal op die kas teen die venster beskikbaar Dit word geskenk aan nuwe intrekkers, die jong lidmate wat in Oktober belydenis afgelê het en lidmate bo 80 jaar. Neem gerus u glas!

Marianka Fourie
Sumari J van Rensburg
Christiaan Kirstein
Yornay le Roux
Nelmé Opperman
Andrei Potgieter
Marquerite Venter
Boeta de Scande
Joey de Scande
Wimpie du Plessis
George du Plessis
Takkie du Plessis
Queenie Henning
Frik van Sittert
Jannie Venter
Truida Klopper

GEDAGTE VIR DIE WEEK MET NUWE JAAR

6Vra na die wil van die Here,
dan sal julle lewe!
14Probeer goed doen, nie verkeerd nie,
dat julle kan lewe!
Dan sal die Here, die almagtige God
so by julle wees soos julle sê dat Hy is.
Amos 5:6,14NAV