DIE EREDIENS VANOGGEND

Skriflesing:

Spreuke 30: 1-5; 18-19;

Deuteronomuim 32:8-12

Teksverse:

Spreuke 30:19

Hoe ‘n aasvoël in die lug bly, hoe ‘n slang teen ‘n rots op seil,

hoe ‘n skip op die diepsee vaar en hoe die liefde tussen ‘n man en ‘n meisie werk.”

 Tema van die preek:

“Die Here se weg met ons”

Sang voor die erediens begin:

Liedboek 168:1,2,3

 Sang tydens die erediens:

Skrifberyming 1-6:1,2,3

Skrifberyming 5-4:1,2

 Psalm 46:3,6

Liedboek 190:1,2,3

KOLLEKTES

Vandag se deurkollektes word vir die President Kruger Kinderhuis te Reddersburg afgesonder.  

Volgende Sondag sal die deurkollektes vir die Trans Oranje Instituut vir Buitengewone Onderwys opgeneem word. 

Die kollektes onder die diens is soos altyd bestem vir die Diakonie se Kas vir Diens van Barmhartigheid.

KATKISASIE BEGIN 

Noudat die skole weer vir ’n volgende jaar heropen het, begin die werksaamhede in ons Gemeente in alle erns. 

Soos ons verlede week belowe het, gee ons meer besonderhede van die aktiwiteite.

  • Die katkisasie vir die Voorskoolse en Laerskoolkinders open vanoggend direk na die erediens in die kerkgebou.
  • Die ouers van hierdie kinders word vriendelik gevra om die opening by te woon om sodoende op die hoogte van sake te kom.

Aan elke kind word ’n werkboek gratis oorhandig.                                                                                                                                                                                                   

Om die uitgawe daaraan verbonde enigsins te help betaal, word daar elke Sondag met die opening, ’n kollekte opgeneem. 

Baie dankie ook aan die ouers wat toesien dat hul kinders daarvoor bydra.

Ons bedank graag die volgende broeders en susters wat as leerkragte by die onderrig van die jongmense optree,

vir hul bereidwilligheid en toegewydheid:

Klas 1: Voorskools – diaken Elize Heyns (082 868 1620)

Klas 2: Graad 1 – sr Elana van Jaarsveld (082 465 2079)

Klas 3: Graad 2 & 3 – sr Magda de Beer (082 374 8846)

Klas 4: Graad 4 & 5 – sr Anita Knoester (083 465 6415)

Klas 5: Graad 6 & 7  – ouderlingHennie de Bruin (082 335 2030)

Klas 6: Graad 8 – ouderling Wikus du Plessis (082 440 9452)

Klas 7: Graad 9 & 10 – Ds Kobus Botha (082 4107447)

Klas 8: Belydenisklas – Ds Kobus Botha (082 4107447)

Die katkisasieklasse vir die Hoërskooljongmense begin DV eerskomende Woensdag 16 Januarie 2019.

  • Die Graad 8-klas en ook die Graad 9 & 10-klas open om 18:15 in die konsistorie.
  • Die Belydenisklas wat gewoonlik uit Gr11-leerlinge bestaan, begin ’n uur later om 19:15.

TEEBEDIENING

Met die aanvang van die katkisasie vanoggend, sal daar weer met die gebruiklike en baie gesellige teebediening by die kerksaal begin.  

Dit is nie net vir die ouers van die katkisante bedoel nie, maar vir almal. 

Dit is terselfdertyd ook ’n geleentheid om nuwe intrekkers te ontmoet. 

Die diensbeurte is op die Jaarprogram aangedui met die bedoeling dat die lidmate in daardie wyk, behulpsaam gaan wees by die bediening en opruiming. 

Dit is vandag die beurt van wyk Serenitas en volgende week is dit wyk Sewe Damme se verantwoordelikheid. 

Die betrokke wyksouderling en sy eggenote neem die leiding en al wat hulle moet bring, is melk. 

Suiker, koffie, tee en vrugtesap word voorsien en die water sal ook reeds kook. 

Weereens baie dankie aan almal wat so ywerig meehelp!

BYBELSTUDIEGROEPE BEGIN OOK

Die oggendgroep begin op Donderdag 17 Januarie 2019 om 09:30 in die konsistorie.

Die aandgroep begin ook op Donderdag 17 Januarie 2019 om 18:30 aan huis van sr Rina-Maria Schepers by Serenitas 44.

Enige lidmaat is baie welkom om by hierdie groepe aan te sluit.  U kan maar net opdaag!

Die Bybelstudie vir Studente en ander Naskoolse jongmense sal later met hul verrigtinge begin.

Hulle vergader gewoonlik Woensdagaande om 20:15 in die konsistorie.

Ons sal die datum vroegtydig bekend maak, maar hulle is in elk geval voortdurend met mekaar in verbinding. 

Seënwense aan almal wat vanjaar by al die aktiwiteite betrokke is!

LIDMATE WAT HIERDIE WEEK VERJAAR

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. 

Baie hartlik geluk! 

Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

Vandag:

Br Jannie Coetzee – 051 436 6703

Br Gert Jordaan jnr – 076 834 4604

 Sr Michelle McEvily – 072 617 9386

 Sr Yvonne de Wet – 051 433 7151

 Br Johan du Plessis – 083 286  2651

14 Januarie:

Br Piet du Preez – 051 433 7028

15 Januarie:

Sr Christine Fourie – 082 412 6238

16 Januarie:

Sarah Mekarnia – 082 572 2238

Willie Snyman jnr – 051 451 1799

17 Januarie:

Sr Drika Enslin – 078 507 9816

18 Januarie:

Sr Hermien Kruger  – 083 309 0863

Sr Lucindi van der Merwe – 083 314 1513

Sr Martie van der Linde  – 083 982 4759

ONS DINK AAN ….

Sr Anita Knoester en haar twee kinders, Pieter en Anicia wat in ’n ernstige motorongeluk was en beserings opgedoen het. 

Ons bede is dat die Here vir hulle en vir oudl Pieter Knoester besonderlik sal seën en volkome herstel sal skenk!

Sr Priscilla Coetzee met die afsterwe van haar skoonmoeder uit haar vorige huwelik en ook met haar skoonsuster wat baie ernstig siek is. 

Mag die Here vir haar en oudling Dirk elke dag kennelik naby wees!

WELKOMWOORD PROFESSOR LETSOSA

Ons verwelkom vanoggend graag vir prof Rantoa en mev Sylvia Letsosa in ons midde. 

Prof Letsosa is pas aangestel as Dekaan van die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van die Vrystaat. 

Van die kant van die Gereformeerde Kerk Bloemfontein-Noord wil ons hom graag van harte daarmee gelukwens! 

Ons is trots op hom en dankbaar dat ’n lidmaat van die Gereformeerde Kerke SA in so ’n belangrilke pos aan die plaaslike Universiteit aangestel is. 

Ons bid hom wysheid, goeie gesondheid en die seën van ons getroue Verbondsgod toe in die uitvoering van hierdie roeping!

Prof Letsosa is na voltooiing van sy teologiese studies na die Gereformeerde Kerk Boskop beroep, waar hy na ’n jaar in die bediening as professor in die Fakulteit Teologie aan die Noordwes Universiteit aangestel is.

Nadat hy sy doktorale studies voltooi het, word hy as professor in Praktiese Teologie aan die Teologiese Skool te Potchefstroom beroep. 

Hy het verskeie belangrike posisies by die Teologiese Skool beklee soos onder andere

as Vise-Rektor van akademiese sake van die Teologieseskool van Potchefstroom. 

In 2014 verskuif hy van die Fakulteit en die Teologieseskool van Potchefstroom na die Noordwes Universiteit

waar hy die pos van Vise-Rektor vir ’n aantal jare beklee het.

Verskeie toekennings is aan hom gemaak en baie artikels het uit sy pen verskyn.

Sy eggenote, Sylvia, het self ’n paar grade agter haar naam en dit is vir ons ’n voorreg om mense van hul statuur hier te verwelkom.

Baie dankie aan dr Frans de Bruyn wat dié inligting verstrek het!

LIDMAATREGISTER

Na die voltooiing van hul studies/skooljaar het die volgende lidmate met attestasie vertrek na die volgende Gereformeerde Kerke:

Bethlehem: Sr Cornelie Hartung van Huis Roosmaryn

Hendrina: Sr Carinda Kruger van Huis Amelia

Nelspruit: Br Jurgens Naude van Uni Meent 6

Stellenbosch: Sr Elana Schutte van Oranje Meisieskool

EGSKEIDNGSBEDIENING

Ouderling Dirk Coetzee berig dat hierdie geslaagde byeenkomste vir geskeide ouers,

weer vanjaar vanaf 4 Februarie 2019 vanaf 18:00 tot 20 :00 vir 13 weke aangebied gaan word. 

Hy is weer die aanbieder en dit word vanjaar weer by die Gereformeerde Kerk Bloemfontein-Suid gehou. 

Enigeen wat die trauma van ’n egskeiding ervaar, is baie welkom om dit by te woon.  Die kinders van hierdie ouers word ook betrek.

Ander bedienings wat nog beplan word is dié vir Enkelouers, en ook vir Bedroefdes na die afsterwe van ’n geliefde. 

Skakel gerus vir Dirk by 081 784 1993.

SUSTERSAAMTREK 2019

Hierdie jaarlikse Saamtrek wat op dieselfde dag regdeur Suid-Afrika met dieselfde tema gehou word,

vind vanjaar op 9 Maart 2019 vir die Suid-Vrystaat en sekere dorpe in die Oos-Kaap,

by die Gereformeerde Kerk Bloemfontein-Suidheuwels vanaf 08:00 tot ongeveer 13:00 plaas.  

Die landwye tema is “Om-gee-wingsbewus.  God se kinders gee om vir Sy skepping”

en die spreker is Jeanette Geldenhuys-Smit

Die koste daaraan verbonde is R150 per persoon. 

Diegene wat dit wil bywoon, moet u naam op die liggroen vorm wat in die voorportaal is voor 31 Januarie 2019 aanbring. 

Die geld kan in die bussie gemerk “Susters-bydrae” geplaas word.

PUBLIKASIES 2019

Die Jaarprogram/-Kalender vir 2019 is gratis in die voorportaal beskikbaar! 

Ons vertrou dat dit ’n handige gebruiksartikel in elke huishou-ding sal wees wat gereeld geraadpleeg gaan word.

Die Almanak van die GKSA 2019 is in die konsistorie by die spieël teen R85 beskikbaar. 

Benewens inligting oor elke Gereformeerde Gemeente in SA, bevat dit ook weer die immer gewilde en kosbare Dagstukkies.

Dis ’n selfhelpsituasie en daar is kleingeld gereed.  

NUUS VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SA

BEROEPENUUS

BEROEP AANVAAR

Ds R (Riaan) Jansen van Vuuren van Hendrina/Carolina-kombinasie na    Lichtenburg

Prop CJ (Jaco) Lemmer na Buffeldoorns (Fochville)

BEROEP BEDANK

Prop CJ (Jaco) Lemmer na Piet Retief

BEUDENE DAGSORGSENTRUM

Sr Machteld du Plessis (073 251 9286) bedank al die lidmate wat so mooi op haar versoek om items te skenk, voldoen het. 

Sy en die Sentrum waardeer dit opreg!

Hierdie skenkings het hulle in staat gestel om die nuwe jaar met heelwat items te kan begin!

Baie baie dankie!

GLASE GESKENK DEUR ANONIEME WELDOENER

Die anonieme lidmaat wat glase met ons kerk se logo en die lidmaat se naam daarop, aan nuwe intrekkers en lidmate ouer as 80 jaar skenk,

het so pas weer ’n aantal glase voltooi wat in die voorportaal beskikbaar is. 

Die volgende lidmate kan asseblief hul glase neem:

Klasie de Kock

Rina de Kock

Doreen du Plessis

Susan Kotzé

Daphne Kruger

Jurien Smits

Pieter Smits

Rudie Smits

Van ’n vorige besending is daar nog glase vir

Hettie Bonthuys

Elsie Coetzee

Kobus Coetzee

Wlhelm van der Merwe.

GALA-AAND

Hierdie funksie word op 1 Maart 2019 om 18:00 by Bobbiespark gehou en besprekings vir ’n tafel vir agt persone

kan by ouderling Louis van Niekerk (082 651 0001) of diaken Cobus Venter (082 055 7083) gedoen word. 

Lidmate wat reeds besprekings gedoen het, kan die kaartjies na die diens  in die konsistorie afhaal.

Lidmate wat met of tydens die funksie hulp kan verleen, moet hulle naam op die pienk vorm wat in die voorportaal is, aanteken, asseblief!

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Al wat van belang is, is

geloof wat deur die

liefde tot dade

oorgaan

Gal 5:6 NAV