Prayer

LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing:

Handeling 16:16-34

Teksverse:

Handeling 16:25

Voorafsang:

Liedboek 169:1,2,3

Sang:

Liedboek 190:1,2,3
Skrifberyming 9-3:1,2
Psalm 33:5,6
Skrifberyming 11-2:1,2,4

BELYDENISKATKISANTE

Die tyd het weer aangebreek dat die volgende groepie Graad 11-jongmense in die openbaar, Belydenis van hul Geloof gaan aflê. Dit gebeur na 11 of meer jare van kategetiese onderrig deur verskeie leerkragte en uiteindelik deur ds Kobus.

Hierdie groep van sewe het reeds vir die afrondingsessie byeengekom en hulle sal DV e.k. Woensdag 16 Oktober 2019 om 18:00 in die konsistorie deur die Kommissie van die Kerkraad ondervra word. Die bevinding van dié kommissie sal dan aan die Ouderlinge vir goedkeuring voorgelê word.

Op Sondag 27 Oktober 2019 sal hulle tydens die oggenderediens geleentheid kry om Belydenis van hul geloof af te lê. Ons sal later die name bekend maak maar wens hulle en hul ouers noual van harte geluk en bedank ds Kobus opreg vir sy onvermoeide ywer om die jongmense in te lei in die geheimenisse van die Christelike geloof en die Gereformeerde leer!!

KOLLEKTES

Die kollektes onder die erediens word soos altyd opgeneem vir die Diakonie se Kas van Barmhartigheid terwyl die deurkollektes vir Expando afgesonder word. Expando is ’n ondersteuning- en begeleidingsdiens wat in die Gerefor-meerde Kerke bedryf word.

Die kollektes word aangewend vir die toerusting van lidmate, ouderlinge, diakens en predikante. Verskeie sodanige geleenthede is al aangebied en meer as 25 toeligtingstukke is al versprei. Dit is beskikbaar op https//www.kerkgroei.co.za/.

Tot nou toe kon Expando nog net die dienste van een deeltydse uitvoerende beampte bekostig, maar die nood is groot en die uitdagings omvangryk en dit skep die behoefte aan voltydse personeel om Expando uit te bou.
Volgende Sondag sal die deurkollektes vir die GKSA se Emeritaatsfonds bestem wees.

TEEBEDIENING

Terwyl die katkisasie vanoggend aan die gang is, sal daar weer tee, koffie en vrugtesap by die kerksaal bedien word. Wyk Dealeweg staan vandag in vir wyk Brandwag wat intussen ontbind het. Baie dankie aan al die lidmate wat kom help!

ONS GEMEENTE SE 58STE BESTAANSJAAR

Op eerskomende Woensdag 15 Oktober 2019 dink ons as Gemeente met groot dankbaarheid teenoor die Here daaraan dat dit reeds 58 jaar is nadat GK Bloemfontein-Noord in 1961 van GK Bloemfontein Wes afgestig het. Geen spesiale funksie of geleentheid word beplan nie – ook nie vir volgende jaar nie, maar daar sal beslis in 2021 wanneer ons Gemeente 60 jaar oud sal wees, spesiale aandag aan dié gebeurtenis gegee word met net een doel voor oë en dit is om die Here te loof en te dank vir Sy onuitspreeklike genade wat Hy aan ons oor ses dekades bewys het!.

AANDDIENS VANAAND OM SESUUR

Noudat die skoolvakansie verby is, sal daar weer gereeld aanddienste om 18:00 in ons kerkgebou gehou word. Dit sal voortduur tot 1 Desember met die uitsondering van 27 Oktober 2019 wanneer ons die aanddiens by die NG Kerk Berg-en-Dal gaan bywoon.

DANKWOOD VIR TEEBEDIENING

Na die gedenkdiens wat gehou is na wyle sr Lettie Vorster se afsterwe het die susters van ons Gemeente weer met verversings reggestaan. Dit was soos altyd stylvol en met vriendelikheid en toewyding aangebied waarvoor ons op-reg dankie sê.

’n Spesiale woord van dank aan srs Annet Knoester, Susan Schutte, Hester van der Berg, Helena van der Walt en Ina Venter vir die bediening en opruiming en ook aan al die susters wat toebroodjies gemaak het. Ons as Gemeente en ook die familie en vriende waardeer dit opreg. Baie dankie!

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

14 Okt:

Gavin Stoltz – 082 573 9177
Diak Boeshie van der Walt – 083 379 4543

15 Okt:

Sr Bessie Labuschagne – 079 603 2939
Sr Hester Lubbe – 083 678 6645

16 Okt:

Br Willie Muller – 072 022 1963

17 Okt:

Br Stephan Nieuwoudt – 051 436 1488
Sr Vreda van der Walt – 051 436 2556
¨Br Frik van Sittert – 082 773 2617

18 Okt:

Sr Danielle Boshoff – 082 202 5950
Sr Margaretha Pretorius – 082 775 0058

19 Okt:

Hunter Mclean – 072 455 8484
Br Piet Mosca  -082 801 1057
Br Izak Myburgh – 082 784 2270

OP SOEK NA HUISVESTING

Noudat sy studies afgehandel is, is diak Petr Havenga (082 749 6908) ernstig op soek na ’n kleinerige woonstel vanaf begin 2020. As daar dalk ’n lidmaat is wat daaroor beskik of weet van iemand anders, skakel vir Petr asseblief.

LAASTE DIENS BY GK DURBAN

Die Gereformeerde Kerk Durban kondig met groot hartseer aan dat die laaste erediens in hul kerkgebou DV gehou sal word op Sondag 3 November 2019. Alle huidige en oudlidmate en oudkerkraadslede van hul gemeente word hartlik uitgenooi na hierdie Sondagdiens. Alle belangstellendes word vriendelik versoek om hulle telefonies of per e-pos te laat weet deur Susan Jonker te skakel by 084 506 5909 of susanjonker37@gmail.com

HULP BY BEELD EN KLANK

Br Francois Venter is daarvoor verantwoordelik dat ons by elke diens die woorde op die skerm kan sien en ook duidelik kan hoor. Verder word die preke ook opgeneem sodat br Dirk Coetzee dit later op CD’s kan sny. Ons sê vir br Francois en diegene wat hom bystaan, baie dankie daarvoor.

Dit gebeur egter soms dat daar niemand is wat dit op ’n bepaalde Sondag kan hanteer nie, Daarom is hy dringend op soek na lidmate wat hom hierin kan bystaan. Uit die aard van die saak sal sodanige lidmate behoorlike opleiding ontvang. As iemand belangstel, skakel asseblief vir Francois by 082 229 4411. Dis ’n liefdesdiens sonder enige vergoeding!

BELANGRIKE DATUMS IN DIE VIERDE KWARTAAL

Hier volg enkele enkele datums in die vierde kwartaal van 2019 om beplanning te vergemaklik:

15 Okt Gemeente se 58ste bestaansjaar – geen spesiale funksie nie
16 Okt Belydeniskatkisante word ondervra
20 Okt Breë Kerkraadsvergadering na aanddiens
27 Okt Belydenisaflegging van katkisante
27 Okt Ons woon aanddiens by NG Kerk Berg-en-Dal om 18:00 by
01 Nov Ds Kobus verjaar
06 Nov Sr Ester Botha verjaar
07 Nov Bybelstudie se gesellige afsluiting
10 Nov Voorbereidingsdiens
10 Nov Katkisasie vir Voorskoolse en Laerskoolkinders sluit af
10 Nov Diakonie vergader om 17:00 in die kerksaal
10 Nov Ouderlinge vergader na aanddiens
17 Nov Nagmaal (09:30) en Gemeente-ete (11:30)
24 Nov Kerssangdiens 18:00

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Die koning van Israel, die Here, is by jou;

jy hoef geen ramp meer te vrees nie.

Daardie dag sal daar vir Jerusalem gesê word:

Moenie bang wees nie, Sion,

moenie jou hande moedeloos laat hang nie!

Die Here jou God is by jou

Sef 2:15-17 NAV