HAMBURGERAAND

Soos verlede jaar was gister-aand se Hamburgeraand weereens ’n baie groot sukses waarvoor ons die Gemeente-funksiekommissie onder leiding van oudl Louwrens de Beer van harte bedank!

Nagenoeg 170 hamburgers is verkoop, maar wat die belangrikste is, is die aangename atmosfeer wat geheers het en die gemoedelike saamkuier. Dit was werklik iets besonders! Baie dankie nogmaals aan almal wat op een of ande wyse ’n bydrae gelewer het!

DIE LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing:

Mattheus 21:1-11; 27:15-26

Teksvers:

Mattheus 21:8,9;27:21-23

8Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi, en ander het takkies van die bome afgebreek en dit op die pad gestrooi.

9Die mense wat voor Jesus geloop het en dié wat agter Hom aan gekom het, het begin uitroep: “Prys die Seun van Dawid! Loof Hom wat in die Naam van die Here kom! Prys Hom in die hoogste hemel!”

Voorafsang:

Liedboek 168:1,2,3

Sang:

Skrifberyming 1-1:1,7:1,3
Psalm 130:2,4
Psalm 33:10,11
Liedboek 510:1-4

KOLLEKTES

Die kollektes onder die erediens word soos altyd opgeneem vir die Diakonie se kas van Barmhartigheid terwyl die deurkollektes vir die Pres Kruger Kinderhuis te Reddersburg afgesonder word. Ons betaal die kollektes en bydraes van lidmate elke drie maande aan die Kinderhuis oor.

Ons het so pas ’n skrywe van hulle ontvang om dankie te sê vir ons “opregte besorgdheid en omgee vir die kinders”. Hierdie hulp, sê hulle, maak hul hande sterk om die kinders ’n tuiste en platform te bied waar hulle kan ontwikkel tot hul volle potensiaal.

Van ons kant wil ons ook graag ons dank betuig teenoor dié lidmate wat maandeliks ’n bydrae maak en ook aan almal wat met die kollektes (soos vandag s’n) ruim daartoe bydra.

Volgende Sondag wanneer dit Paasnaweek is, sal die deurkollekte vir die GKSA se Deputate Jeugsorg opgeneem word.

TEEBEDIENING

Terwyl die katkisasie vanoggend aan die gang is, sal daar weer tee, koffie en vrugtesap by die saal bedien word. Dit is vandag die verantwoordelikheid van wyk Fichardtpark. Volgende week sal daar vanweë die Paasnaweek nie tee-bediening wees nie en ook nie die Sondag daarna op 28 April nie weens nog ’n langnaweek. Op Sondag 5 Mei sal dit DV weer voortgesit word wanneer dit wyk Heliconhoogte se beurt is.

Dankie vir almal wat daarmee help.

EREDIENS OP GOEIE VRYDAG

Eerskomende naweek is dit ’n langnaweek (Paasnaweek) en sal daar dan nie katkisasie of teebedieining wees nie. Daar sal ook nie ’n aanddiens wees nie. Op Goeie Vrydag (die 19de) sal daar DV om 09:00 ’n erediens in ons kerkgebou wees waar ds Kobus die Woord sal bedien. Lidmate kan gerus u vriende daarvan vertel.

LIDMAATREGISTER

Met attestasie het oorgekom van die Gereformeerde Kerk Petrusburg:
Br Izak Myburgh en egg sr Roza Myburgh woonagtig te Sewe Damme 125 in die wyk Sewe Damme.

Ons heet br Izak en sr Roza van harte welkom in ons Gemeente waar hulle reeds ou bekendes is en vertrou dat hulle baie gelukkig hier sal wees.

KERKRAADSVERGADERING VANAAND

Die tweede vergadering in 2019 van die Kerkraad en Diakonie (die sg Breë Kerraadsvergadering) word DV vanaand net na die aanddiens gehou. Verskeie sake sal bespreek word waaronder die verfraaiing van die kerkterrein wat reeds sterk aan die gang is en waarvoor ons die Eiendomskommissie en by name oudl Erik van Driel en sy eggenote sr Kirné van Driel en hul helpers van harte wil bedank!

Op die vergadering sal ook weer ’twee aansoeke om ontslag dien. Oudl Nico Beek (wyk Serenitas) vra om gesondheidredes en oudl Jaco Klopper (wyk Brandwag) om werksomstandighede, ontslag. Dit bring die aantal vakante wyke op vyf te staan. Dr Frans de Bruyn neem verantwoordelikheid vir drie wyke naamlik Eeufeesweg, Jan Wilkenstraat en Pentagonpark waarvoor ons aan hom baie dank verskuldig is.

Mag die Here gee dat ons ’n geskite broeder kan kry om as ouderling in die wyke te kan dien.

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

14 Apr:

Sr Annatjie Badenhorst en haar dogter
Sr Laetitia Badenhorst albei by – 082 825 8581

15 Apr:

Sr Magda Brummer – 082 457 2047
Br Marthinus Calitz – 078 422 0541

16 Apr:

Oudl Piet Knoester – 072 991 8882
Sr Carlia Venter – 071 412 3212

17 Apr:

Sr Susan Kotzé – 083 469 5650

18 Apr:

Br Elandre van der Walt – 051 436 3582

19 Apr:

Sr Ina Venter – 051 436 4151
Br HS v d Walt Tommy Borderstr – 083 375 8660

20 Apr:

Sr Anneke Blair – 084 575 5015
Sr Susan Schutte – 051 436 4275
Sr Marina van Niekerk – 082 651 0001

BEVESTIGING VAN OUDERLINGE

Tydens die aanddiens sal brs Basie du Plooy en Jan Schutte as ouderlinge in hul amp bevestig word. Br Basie sien kans om beide wyke nl Langenhovenpark 1 EN Langenhovenpark 2 te neem, terwyl br Jan in die wyk Frans Rumpff straat sal arbei.

Ons bid hulle die Here se seën toe in die uitvoering van hiedie belangrike roeping!

UITSTALLING IN VOORPORTAAL

In die voorportaal is twee geraamde kunswerke (genoem swartwerk) deur Anna Vosloo. Dit is van die Teologiese Skool en die Gereformeerde Kerk op Burgersdorp en is die eiendom van br Whitey van der Walt van Noorderbloem (082 371 4523) wat dit vir uitstalling beskikbaar gestel het om die 150ste bestaansjaar van ons Teologiese Skool te herdenk.

GLASE GESKENK

Die anonieme lidmaat wat aan nuwe intrekkers glase skenk waarop hulle name en die kerk se logo en naam met sand geblaas is, het weer’n aantal gemaak wat in die voorportaal geplaas is. Dit is vir:

►Marthinus, Cecilia en Bonita Calitz
►Wikus, Ryan en Christo van der Walt
►Pieter, Karien, Bernard en Kobus van Rooyen.

Van ’n vorige besending is daar nog glase vir

►Rudie, Jurien en Pieter Smits
►Wilhelm van der Merwe

Neem gerus u glase asseblief en ander lidmate kan asseblief ook help dat almal hulle glase kry. Dié glase is regtig iets besonders!!

ONS DINK AAN ….

Sr Madeline Venter van Sewe Damme met die onlangse oorlye van haar broer. Mag die Here haar en die ander familie ryklik vertroos en mooi herinneringe koester!

BELANGRIKE DATUMS IN DIE TWEEDE KWARTAAL

Ons noem graag enkele datums in ons Gemeente se aktiwiteite sodat lidmate hul program daarby kan aanpas

Vrydag 19 April Goeie Vrydag. Erediens om 09:00
Maandag 22 April Openbare vakansiedag: Gesinsdag
Saterdag 27 April Openbare vakansiedag: Vryheidsdag
Woensdag 01 Mei Openbare vakansiedag: Werkersdag
Sondag 19 Mei Pinkstersondag
Donderdag 30 Mei Hemelvaartsdag. Erediens om 18:00
Saterdag 01 Junie KERMIS
Sondag 02 Junie Voorbereidingsdiens
Katkisasie vir Laerskoolkinders sluit af
Diakonie vergader 17:00
Ouderlinge vergader na die aanddiens
Woensdag 05 Junie Katkisasie vir Hoërskooljeug sluit af
Sondag 09 Junie NAGMAAL
Gemeente-ete 11:30 kerksaal
Donderdag 13 Junie Bybelstudie sluit af
Vrydag 14 Junie Skole sluit
Maandag 17 Junie Openbare vakansiedag agv Sondag se Jeugdag Dinsdag 09 Julie Skole heropen

Die Diakonie wil graag alle Senior Lidmate – so van 60 jaar en ouer – op Saterdag 11 Mei om 10:00 in die kerksaal op heerlike sop en broodjies trakteer. Teken u naam op die geel vorm aan as u dit wil bywoon. Skakel diak Rina Fourie 082 434 0997 vir enige navrae!

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Aan Hom (d.i. Jesus Christus) het God
alles onderwerp, Hom bo alles verhef
en Hom aangestel as hoof van die kerk.
Die kerk is sy liggaam, die volheid van
Hom wat alles in almal vervul.
Ef 1:122,23NAV