gebed

KLEUTERSKOOL TE BOTSHABELO

Ons het voor die vakansie (9 en 16 Junie) ’n berig geplaas oor die nood in hierdie Kleuterskool wat sr Ester Botha onder ons aandag gebring het, maar aangesien daar nie veel reaksie was nie, herhaal ons dit weer:
Baie goeie werk word deur hierdie Kleuterskool gedoen, maar hulle het dit nie breed nie en daarom doen sr Ester uit eie inisiatief, namens hulle ’n vriendelike beroep op ons lidmate om met enige bydraes te help soos warm klere en skoene vir kleuters, speelgoed, skryfbehoeftes en dies meer. Kontantbydraes is natuurlik altyd welkom! Plaas dit in die voorportaal en merk duidelik dat dit vir die Kleuterskool bedoel is.
Baie baie dankie!!

LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing:

Deutereronomium 8:1-20 12

Teksverse:

Deutereronomium 8:2-5

2“Jy moet onthou hoe die Here jou God jou nou veertig jaar lank in die woestyn gelei het. Hy het dit gedoen om jou nederig te laat word en om jou op die proef te stel sodat Hy kan weet wat jy dink en of jy sy gebooie sal gehoorsaam of nie.

3Hy het jou laat swaarkry, laat honger ly en toe met manna gevoed, iets waarmee nóg jy nóg jou voorvaders bekend was. Hy het dit gedoen om jou te leer dat ‘n mens nie net van brood leef nie, maar dat hy leef van elke woord wat uit die mond van God kom.

4Jou klere het in die veertig jaar nie verslyt nie, en jou voete het nie geswel nie.

5Jy moet diep in jou hart weet: soos ‘n man dissipline by sy seun kweek, so het die Here jou God vir jou dissipline geleer.

Voorafsang:

Liedboek 188:1,3

Sang:

Skrifberyming 1-6:1,2,3
Psalm 130:2,4
Psalm 18:14
Skrifberyming 14-3:1,4

KOLLEKTES

Die kollektes onder die erediens word soos altyd opgeneem vir die Diakonie se Kas van Barmhartigheid terwyl die deurkollektes bestem is vir die GKSA se Kas Teologiese Studente te Potchefstroom. Volgende Sondag sal die deurkollektes afgesonder word vir die GKSA se Sustentasiefonds.

WEER KATKISASIE VANOGGEND

Die katkisasieklasse vir die Hoërskooljeug het reeds Woens-dag afgeskop. Die klasse vir die Voorskoolse en Laerskoolkinders begin weer vanoggend na die erediens vir die derde kwartaal. Ons wens hulle alles van die beste toe en bedank graag die kategete wat die onderrig behartig. Ons het hoë waar-dering daarvoor! Ons gee weer die name van die kategete met hul telefoonnommers indien ouers dalk met hulle in verbinding wil tree soos om verskoning te maak indien die kind nie die klas kan bywoon nie of vir watter rede ookal:

Klas 1: Voorskools Elize Heyns 082 868 1620
Klas 2 Gr 1 Elana van Jaarsveld 082 465 2079
Klas 3 Gr 2&3 Magda de Beer 082 374 8846
Klas 4 Gr 4&5 Anita Knoester 083 465 6415
Klas 5 Gr 6&7 Hennie de Bruin 082 335 2030
Klas 6 Gr 8 Wikus du Plessis 082 440 9452
Klas 7 Gr 9&10 Ds Kobus Botha 082 410 7447
Klas 8 Gr 11 Ds Kobus Botha 082 410 7447

TEEBEDIENING

Terwyl die katkisasie vanoggend aan die gang is, sal daar weer koffie, tee en vrugtesap by die kerksaal bedien word. Alle lidmate is baie welkom om deel daarvan te wees. Dis nie net vir die ouers van die katkisasiekinders bedoel nie! Dis altyd baie aangenaam en alle lidmate word van harte uitgenooi om dit mee te maak, gesellig saam te kuier, mekaar beter te leer ken en om nuwe intrekkers te ontmoet. Dit is vandag wyk Paul Rouxstraat se ver-antwoordelikheid.

Die wyksouderling en sy gade neem die inisiatief, bring melk, bedien koffie, tee en vrugtesap en ruim agterna weer op. Lidmate in daardie wyk bring gewoonlik ook hul kant en help met die bediening en opwas van die skottelgoed waarvoor ons baie dankbaar is.

Volgende Sondag is dit wyk Pentagonpark se beurt en alhoewel daar nie ’n wyksouderling is nie, sal die bediening normaalweg voortgaan met die hulp van die lidmate in daardie wyk!!

BYDRAES VIR DIE KINDERHUIS

Ons hou so ’n stuk of nege deurkollektes per jaar vir die Kinderhuis. Saam met die afsonderlike spesiale bydraes van lidmate betaal ons dit driemaandeliks aan hulle oor. Die Hoof van die Kinderhuis, br Danie Noëth, het pas ’n dankbrief geskryf waarin hy meld dat hulle so afhanklik is van bydraes en skenkings om hul begrotingstekort aan te vul. Die Bestuur wil hê dat ons moet weet dat ons liefde en omgee vir hul kinders, deur hulle baie hoog waardeer word!

Om hul dankbaarheid verder te wys, gaan br Danie en ’n aantal kinders vanoggend ons erediens bywoon en na die diens gaan hy net ’n paar woorde tot ons as Gemeente rig. Dit sal net ’n paar minute duur en die katkisasie gaan daarna normaalweg voort.

WEER ’N AANDDIENS VANAAND

Vanaf vanaand tot 4 Augustus sal daar weer elke Sondagaand aanddienste in ons kerkgebou gehou word. Sondag 11 Augustus is in ’n langnaweek en dan sal daar weer nie ’n aanddiens wees nie. Daarna sal daar weer getrou aanddienste tot en met 15 September 2019 gehou word.

Op 22 en 29 September sal daar weer nie aanddienste wees nie.

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

15 Jul:

Br Roche Jooste – 076 490 8618

16 Jul:

Br Johan Kruger – 082 801 5470
Sr Helena van der Walt – 051 436 7601
Oudl Louis van Niekerk – 082 651 0001
Br Wouter Vermeulen – 082 446 1473

17 Jul:

Gerrit Badenhorst – 083 415 3000
Oudl Pieter du Plessis – 082 570 1804

18 Jul:

Sr Surene Deysel – 083 646 8180
Sr Tersia Labuschagne – 082 545 7738

19 Jul:

Br Johannes de Wet – 082 816 7433
Sr Salomé Bothma – 051 436 4379
Sr Skat Klopper – 051 436 8419
Sr Martie le Roux – 083 344 5045
Br Jacques Nieuwoudt – 082 693 3360

20 Jul:

Sr Mariëtte Klopper – 051 436 2119
Sr Jacolien Muller – 084 264 4088
Sr Karien van Rooyen – 083 308 4658

ONS DINK AAN …

Sr Lettie Vorster van Striata wat weer vir toetse en behandeling in die hospitaal opgeneem is. Ons dra haar en br Morney op aan die Genadetroon van ons Hemelse Vader en bid dat hulle elke dag Sy nabyheid sal ervaar!
Sr Bessie Labuschagne van Parklyn 3 wat Woensdag ’n rugoperasie in die Rosepark Hospitaal ondergaan. Ons bede is dat die Here haar en haar familie, veral haar broer, diak Danie Fourie, besonder naby sal wees en dat die operasie suksesvol sal verloop!

KERMISOPBRENGS

Na die Kermis het daar nog bydraes vir die Kermis ingekom waarvoor ons baie dankbaar is. Die totale inkomste vir Kermis 2019 staan tans op R57 925!! Dis bitter naby aan R60 000 nê!

Ons dankbaarheid teenoor ons Hemelse Vader vir Sy seën is baie groot!!. Hy sorg inderdaad baie goed vir ons as Gemeente en ons loof en dank Hom daarvoor! Baie dankie ook aan alle lidmate. Dis ’n baie mooi bedrag as ons in aanmerking neem dat daar nie vanjaar bydraes per lys gevra is nie. (Daar het weliswaar enkele sodanige bydraes ingekom!).

BEROEP ONTVANG

Ds AJ (Cobus) Roussouw van Daspoort na Hendrina/Carolina-kombinasie

BELANGRIKE DATUMS IN DERDE KWARTAAL

Vrydag 09 Aug

Openbare Vakansiedag Vrouedag

Sondag 11 Aug Langnaweek:

Geen aanddiens nie

Sondag 18 Aug

Breë Kerkraadsvergadering na aanddiens

Saterdag 24

Aug Potjiekosaand

Sondag 08 Sept

Voorbereidingsdiens
Katkisasie vir Laerskoolkinders sluit
Diakonie vergader 17:00 in kerksaal
Ouderlinge vergader na aanddiens

Woensdag 11 Sept

Katkisasie vir Hoërskooljeug sluit

Sondag 15 Sept

NAGMAAL
Gemeete-ete om 11:30

Donderdag 19 Sept

Bybelstudie sluit

Vrydag 20

Sept Skole sluit

Dinsdag 01 Okt

Skole heropen

GEDAGTE VIR DIE WEEK

10Verder nog dit:
Soek julle krag in
die Here en sy groot mag.
11Trek die volle wapenrusting aan
wat God julle gee, sodat julle op julle
pos kan bly ondanks die listige aanslae
van die duiwel.
Ef 6:10,11 NAV