ONS GEMEENTE IS MôRE 57 JAAR OUD ! !

Op 15 Oktober 1961 het ons Gemeente as ’n volwaardige Gemeente van die Gereformeerde Kerk Bloemfontein-Wes (vandag bekend as Vleuels) afgestig. 

Twee jaar later is twee wyke in Bayswater deur die Gereformeerde Kerk Bloemfontein aan ons toevertrou. 

Sedertdien het ons tot ’n groot Gemeente gegroei met 533 belydende en 97 dooplidmate.

Ons het sewe jaar gelede (in 2011) met die Halfeeufeesviering behoorlik feesgevier en daar is ook twee feesliedere deur lidmate geskryf. 

Daar sal nie vanjaar ’n spesiale feesviering wees nie, maar ons slyp nou-al ons tande vir die 60ste verjaarsdag wat DV in 2021 gehou gaan word!!

In die 57 jaar van ons bestaan, was vyf predikante hier werksaam naamlik:

ds JLJ (Lood) Snyman 1963–1966),

ds JJ de W (Dewet) Kruger (1966-1970),

dr HA (Hu-brecht) van Dalsen (1971-1998),

ds TJ (Theuns) Potgieter (1998-2008)

en

ds WJ (Kobus) Botha van 07 Desember 2008 tot hede.

In 2011 is ’n Gedenkboekie saamgestel waarvan daar nog enkele eksemplare gratis beskikbaar is as iemand, veral nuwe intrekkers, daarin sou belangstel.

Die Here is waarlik goed vir ons as gemeente en seën HY ons vêr bo ons verdienste waarvoor ons Hom altyd loof en dank.

STIGTERSLIDMATE

Met die stigting van die Gereformeerde Kerk Bloemfontein-Noord 57 jaar gelede, was die lidmatetal 243 belydende en 165 dooplidmate (nogal verstommend baie dooplidmate naamlik 40% teenoor vandag se 15% !)   

Van daardie totaal in 1961 is dit nog net sr Madeline Venter van Sewe Damme wat steeds hier lidmaat is. 

Br Martiens en sr Judy du Plessis van Jutastraat was ook onder die stigterslidmate,

maar  het hulle ‘n geruime tyd buite die Gemeente gewoon. 

Van die lidmate wat in 1963 vanaf die Gereformeerde Kerk Bloemfontein (die twee Bayswaterwyke) by ons aangesluit het,

is dit net sr Hester van der Berg van Monsweg en br Frans en sr Levina Myburg van Serenitas, wat nog lidmate is. 

Sr Emmie Smit van Sewe Damme en br Whitey van der Walt van Noorderbloem, was die eerste katkisante wat hier belydenis van hul geloof afgelê het !

VANOGGEND SE EREDIENS

Ds Kobus Botha

Skriflesing:

Romeine 8:18-30

Teksverse:

Romeine 8:28

“Dié wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie”

Sang voor die erediens begin:

Liedboek 188:1,3

Sang tydens die erediens:

Psalm 150:1,2,3

Psalm 119:6,7

Skrifberyming 7-2: 1,2

Skrifberyming 14-2: 1,2

DEURKOLLEKTES

Vandag word die deurkollektes vir die Pro Ecclesiabeursfonds afgesonder.  Voornemende onderwysstudente kan beurse uit hierdie fonds verkry. 

Volgende Sondag sal die deurkollektes vir die GKSA se Emeritaatsfonds opgeneem word. 

Die kollektes onder die diens is soos altyd bestem vir die Diakonie se Kas van Barmhartigheid.

KATKISASIEKLASSE EN TEEBEDIENING HERVAT

Die katkisasie vir die Voorskoolse en Laerskoolkinders se klasse begin vanoggend direk na die erediens in die kerkgebou.

Ons bedank graag al die leerkragte wat behulpsaam is en bid almal die seën van die Here toe!

Terwyl die katkisasie aan die gang is, kan alle lidmate saam tee, koffie of vrugtesap by die kerksaal geniet.  Dit is vandag die beurt van wyk Jan Wilkenstraat, waar daar nie ’n wyks-ouderling is nie, maar dr Frans en sr Petro de Bruyn het weer ingewillig om die leiding te neem en met die hulp van lidmate in daardie wyk, is ons seker dat alles vlot sal verloop!

Baie, baie dankie!

DIE BELYDENISKLAS

Die Belydenisklas het Vrydag en gister by die kerksaal saamgetrek waar hulle deur ds Kobus verder onderrig en geslyp is

met die oog op die ondervraging deur die kommissie van die Kerkraad, wat DV  eerskomende komende Woensdag  17 Oktober 2018 gaan plaasvind. 

Dit is terselfdertyd die afsluiting van elf (of selfs twaalf) jaar se katkisasieonderrig deur verskeie leerkragte.

Ons bedank graag al die kategete en veral vir ds Kobus wat die laaste drie jaar saam met hulle hierdie pad geloop het! 

Seën en voorspoed word almal toegewens!

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. 

Baie hartlik geluk! 

Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

14 Oktober:

Diak Boeshie van der Walt – 083 379 4543

15 Oktober:

Sr Hester Lubbe – 051 444 0100

16 Oktober:

Br Willie Muller – 072 022 1963

17 Oktober:

Br Stephan Nieuwoudt – 071 123 5331

 Br Frik van Sittert – 082 773 2617

  Sr Vreda van der Walt – 051 436 2556

18 Oktober:

Sr Daniella Boshoff – 082 202 5950

 Sr Margaretha Pretorius –  082 775 0058

19 Oktober:

Hunter Mclean –  072 455 8484

 Br Piet Mosca – 082 801 1057

20 Oktober:

 Sr Laurika Koen – 083 669 5517

ONS DINK AAN …

Br Ryno Opperman van Riverside wat Woensdag ’n baie groot operasie ondergaan het. 

Ons dra hom, sr Risna en hul dogters Marné en Nelmé, op aan die Genadetroon van ons Hemelse Vader. 

Mag hulle elke dag Sy nabyheid ervaar!

Sr Esther Janse van Rensburg vroeër van Serenitas, moeder van sr Esther en br Gert Jordaan van Langenhovenstraat,

nadat ’n ingrypende operasie op haar uitgevoer is. 

Sy sterk aan en word nou versorg in Kamer 28 van die Siësta Tehuis, in Genl Conroystraat   

Mag die Here hulle almal kennelik naby wees!

Br Gerrie en sr Nellie van der Walt van Sangirostraat met die oorlye van br Gerrie se suster. 

Dit is sy vierde suster wat sedert Februarie 2015 oorlede is.  Soos br Gerrie self sê: “Die Here het die afgelope drie jaar in ons familietuin gesnoei”!  

Ons bede is dat die Here hulle sal vertroos en dat hulle die aangename herinneringe altyd sal koester!

REEDS 40 JAAR VERANTWOORDELIK VIR KERKFINANSIES!!

Wat ’n onuitspreeklike vreugde om diensbaar te kan wees in die Kerk van die Here!

Op 1 Oktober 1978 het Wikus Vorster die kerk se “boeke” by br Danie van Vuuren (na 15 jaar diens) as kassier van die Ge-meente oorgeneem. 

Dit is dus nou presies 40 jaar gelede en Wikus beskou dit as ’n besondere groot voorreg dat hy dit met soveel vreugde kan doen. 

Hy het geen formele rekeningkundige opleiding nie, maar sy liefde vir syfers het gemaak dat hy die werk vir 40 jaar verantwoordelik en met toewyding kon doen. 

Hy was vir ongeveer 30 jaar die kassier, waarna verskeie broeders agtervolgens die kassier was maar hy steeds as hulpkassier opgetree het. 

Br Hannes Fourie van Woodlands Hill is tans die kassier. 

Wikus het dus reeds vir 40 jaar alle inkomste hanteer, die geld getrou gaan bank, al die uitbetalings gedoen,

noukeurig boekgehou van al die finansies en maandeliks suksesvol gerekonsilieër!

Dit is dus met groot dankbaarheid en erkentlikheid teenoor ons Hemelse Vader dat Wikus kan terugkyk op 40 jaar se werk en dat hy steeds geniet om dit te doen! 

Hy dra ook sy dank oor aan Hettie, en hul kinders vir hul ondersteuning!  

Die woorde in Psalm 118 is vir hom baie betekenisvol want dit is maar net die Here wat hom gesterk het.

Dit was Hy wat sy heil bewerk het en daarom sal hy Hom loof en dank sy lewe lank.  

Alles is net genade!!  Soli Deo Gloria!

OMGEEBOEKIE 2019

Aangesien die jaar 2018 so te sê verby is, is dit tog wenslik dat die Omgeeboekie eerder vroeg volgende jaar sal verskyn. 

Ons sal net wag tot enige moontlike nuwe intrekkers vroeg in 2019 by ons aansluit. 

Daar is dus nog tyd om dringend gesinsfotos (as dit nog nie in die boekie is nie) na die kerkkantoor (kantoor@gkbfnnoord.co.za) te stuur

sodat dit so volledig as moontlik kan wees. 

NUUS VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA

BEROEP AANVAAR:

Ds MJ (Thys) Lourens van Vaalpark na Nelspruit/Baberton kombinasie.

GEDAGTE VIR DIE WEEK

MET ONS 57STE BESTAANSJAAR

“U is my God, U wil ek loof,

My God, u grootheid wil ek besing.

Loof die Here , want Hy is goed,

aan sy liefde is daar geen einde nie “

Ps 118:28,29