VANOGGEND SE EREDIENS

Skriflesing:

Psalm 22:1-23

 Teksverse:

Psalm 22:11

Sang voor die erediens begin:

Liedboek 203: 1,2,3

Sang tydens die erediens:

Liedboek 190: 1,2,3

Skrifberyming 9-3: 1,2

 Psalm 134: 4

 Psalm 105: 5

 Skrifberyming 11-2: 1,2,4

DIE SAKRAMENT VAN DIE HEILIGE DOOP

Die Sakrament van die Heilige Doop word vanoggend deur ds Hennie Schutte bedien aan Suhané Maritz, Verbondsdogtertjie van br Pieter en sr Santie Maritz van Port Elizabeth.

Sy is ook die kleindogter van br Theunis en sr Hantie Kruger van Trompsburg en die agterkleinkind van br Jan en sr Susan Schutte van William Trollipstraat! 

Haar doopnaam is Johanna Susanna, dieselfde as haar ma Santie, ouma Hantie en oumagrootjie Susan – dis iets besonders! 

Mag die Here hierdie familie ryklik seën!!

Ds Kobus sal die Woordverkondiging lei.

KOLLEKTES 

Vanoggend se deurkollekte sal vir die GKSA se Sustentasiefonds opgeneem word.

Die opbrengs van hierdie fonds word gebruik om kerke wat nie finansiël onafhanklik kan bestaan nie, by te staan sodat die Woordbedienig steeds daar kan voortgaan.  

Volgende Sondag se deurkollektes is bestem is vir Bybelverspreiding.

Terwyl die deurkollektes elke Sondag vir ’n ander instansie of fonds aangewend word, word die kollektes tydens  die erediens altyd vir die Diakonale Kas van Barmhartigheid afgesonder.

Dit is die Diakonie se enigste bron van inkomste waarmee hulle behoeftige lidmate of instansies op ’n baie verantwoordelike wyse binne en buite die Gemeente versorg.

GEEN AANDDIENS VANAAND

Daar sal vir oulaas gedurende hierdie vakansie, nie vanaand ’n aanddiens in ons kerkgebou wees nie.  Die suidelike Gereformeerde Gemeentes hou aanddienste om 18:00 in die kerkgebou van die Gereformeerde Kerk Bloemfontein-Suidheuwels wat ons kan bywoon. 

Vanaf volgende Sondag sal die aanddienste hier normaalweg voortgaan.

DIE ORREL IS HERSTEL!

Die orrelbouer, Jan Elsenaar, het Vrydag aandag aan die orrel gegee. 

Hy het die versekerig gegee dat alles nou weer perfek werk! 

Ons vertrou dat dit wel die geval gaan wees en dat ons die orrel tot sy volle potensiaal kan gebruik! 

Ons eredienste moes vir drie weke feitlik sonder die orrel voortgaan, daarom bedank ons graag ons lidmate vir hul geduld en begrip!

 DERDE KWARTAAL BEGIN HIERDIE WEEK!

Die skole heropen weer oormôre (Dinsdag 17 Julie) en daarmee saam begin ons Gemeentelike aktiwiteite weer in alle erns!

Ons vertrou dat almal wat so bevoorreg was om êrens anders te kon gaan ontspan, goed uitgerus het en die normale lewe weer met nuwe moed en krag kan aanpak. 

Ons is ook baie dankbaar dat ds Kobus en sy gesin veilig terug is en reeds sy pligte as herder en leraar hervat het!

Die katkisasieklasse vir die Hoërskooljongmense begin DV weer eerskomende Woensdag (18:15 vir Gr 8,9 & 10 en 19:15 vir die Belydenisklas)

Die Bybelstudiegroepe hervat hul werksaamhede eerskomende Donderdag om 09:30 en 18:30.                                                                                                                                                                                   Enige lidmaat wat belangstel om by hulle aan te sluit,  is baie welkom!

Volgende Sondagoggend net na die erediens heropen die klasse vir die Voorskoolse en Laerskoolkinders!

Baie sterkte aan almal wat betrokke is – of dit nou as aanbieder of toehoorder is!

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. 

Baie hartlik geluk!  Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

15 Julie:

Br Roche Jooste  – 076 490 8618

16 Julie:

Br Johan Kruger – 082 801 5470

Br William Lyons – 071 610 3131

Sr Helena van der Walt – 051 436 7601

Oudl Louis van Niekerk – 082 651 0001

Br Wouter Vermeulen – 082 446 1473

17 Julie:

Oudl Pieter du Plessis  – 082 570 1804

18 Julie:

Sr Surene Deysel – 083 646 8180

Sr Tersia Labuschagne – 082 545 7738

19 Julie:

Sr Salomé Bothma – 051 436 4379

Br Johannes de Wet  – 082 816 7433

Sr Skat Klopper – 051 436 8419

Sr Martie le Roux – 083 344 5045

Br Jacques Nieuwoudt  –  082 693 3360

20 Julie:

Sr Mariëtte Klopper  – 051 436 2119

Sr Jacolien Muller – 072 022 1963

21 Julie:

Diak Renier Ackerman – 082 414 4456

Br Hennie van der Walt  – 051 436 7601

LIDMAATREGISTER

Met attestasie het vertrek na die Gereformeerde Kerk Ventersdorp:

Br Jean Coetzer en eggenote sr Lieze Coetzer en twee gedoopte kinders, Reinhardt Coetzer en Karli Coetzer. 

Hulle was woonagtig op ’n hoewe in die Bainsvlei-omgewing.

BELANGRIKE DATUMS IN DERDE KWARTAAL 2018

Maandag 17 Julie – Skole heropen

Maandag 30 Julie – Bedieningskommissie vergader

Maandag 30 Julie – Webbladkommissie vergader

Donderdag 9 Augustus –  Nasionale Vrouedag

Vrydag 10 Augustus – Skoolvakansiedag

Sondag 12 Augustus  – Geen aanddiens nie

Sondag 19 Augustus – Breë Kerkraadsvergadering

Sondag 9 September – Voorbereidingsdiens

Sondag 9 September – Diakonale vergadering 17:00

Sondag 9 September – Ouderlinge vergadering

Sondag 16 September – Nagmaal

Sondag 16 September – Gemeente-ete

Sondag 23 September – Geen aanddiens nie

Maandag 24 September – Nasionale Erfenisdag

Vrtydag 28 September – Skole sluit

Dinsdag 9 Oktober – Skole heropen vir vierde kwartaal

NUUS VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA

BEROEP ONTVANG EN AANVAAR

Ds PL (Lazarus) Mathebula van GK Bontleng na GK Itsoseng Bolone.

VERTRAGING IN POSAFLEWERING

Ons het ’n skrywe van die SA Poskantoor via die Administratiewe Buro ontvang waarin hulle ons meedeel dat daar ’n vertraging in die aflewering van veral groot posstukke is. 

Ons het dit so agtergekom want ons het die KERKBLAD byvoorbeeld lanklaas ontvang. 

Ons ondersoek nou alternatiewe wyses om die KERKBLAD afgelewer te kry.

Interessant genoeg het ons verlede week ’n brief deur die pos ontvang wat die 24ste Januarie 2018 dateer is!

ORRELUITVOERING

Ons orrelis, br Lourie Coetzee,  deel ons mee dat daar op Saterdag 28 Julie 2018 om 16:00 ’n orreluitvoering in die NG Kerk Bloemfontein-Wes gehou gaan word met werke van Bach, Krebs en Pinkham. 

Hyself sal die orrel bespeel en hy word bygestaan deur die violis Elsabé Raath. 

Kaartjies kos R100 en is by die deure beskikbaar.

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Maar ons dank God dat Hy aan

ons die oorwinning gee deur  

ons Here Jesus Christus 

1 Kor 15:57 (NAV)