DIE SAKRAMENT VAN DIE H NAGMAAL

Die Sakrament van die Heilige Nagmaal word vanoggend gevier. Lidmate van ander kerke wat by die Kerkraad aansoek gedoen het om hier Nagmaal te gebruik, het die nodige toestemming en word van harte saam met die Gemeente daartoe uitgenooi.

Ons bede is dat die Here vir ons as Gemeente en elke lidmaat afsonderlik, ryklik sal seën en dat ons daarmee, tesame met die Woordverkondiging, in ons geloof versterk mag word. Laat ons nie twyfel nie dat ons lewe net so werklik deur die werking van die Heilige Gees met Sy liggaam en bloed gevoed en verkwik word as wat ons die brood en wyn tot Sy gedagtenis ontvang.

Onthou dat daar naas die wyn in die kelkies ook druiwesap bedien word. Daar is ses kelkies op elke skinkbord teenaan die handvatsel gerangskik en is met wit papiertjies gemerk om dit van die wyn te onderskei.

DIE EREDIENS VANOGGEND

Ons gee weer die volledige besonderhede van die liturgiese orde, aangesien dit effens afwyk van die normale en omdat die Nagmaalsformulier stuk-stuk deur ds Kobus gelees word en eintlik ’n pragtige eenheid vorm. Volg gerus hierdie “handleiding” gedurende die diens:

►Voorafsang: Skrifberyming 12-2:1,2
►Votum en seëngroet
►Lofsang: Liedboek 190:1,2,3
►Direk daarna, terwyl ons steeds bly staan: Instellingswoorde van die Heilige Nagmaal, gevolg deur die Geloofsbelydenis van Nicea
►Nagmaalsformulier se Selfondersoek, gevolg deur die sing van Skrifberyming 5-4:1,2
►Nagmaalsformulier: Gedagtenis
►Gebed
►Sing: Psalm 116:4,5
►Skriflesing: Daniël 5:1-6,16-30 Matteus 27:45-53
►Teks: Daniël 5:25; Mattteus 27:46
►Preek
►Nagmaalsformulier: Gebed
►Sing Psalm 23:3 sittende
►Nagmaalsformulier: Hartverheffing en Nagmaalbediening
►Sing Skrifberyming 17-3:1 aan eerste en Skrifberyming 17-3:2 aan tweede tafel
►Nagmaalsformulier: Lofverheffing
►Dankgebed
►Offergawers
►Slotsang: Liedboek 510:1-4
►Wegstuurseën

GEMEENTE-ETE NA NAGMAAL

Na die Nagmaalsdiens vanoggend, sal die Gemeente-ete om 11:30 in die kersaal gehou word. Elke gesin word vriendelik gevra om ’n bak slaai van u eie keuse saam te bring asseblief. Hierdie slaaie is dan vir almal beskikbaar om van te eet. Verder moet elkeen ook net sy/haar eie drinkgoed saambring. Die res word alles voorsien.

Die ete kos weer R40 per volwassene en Hoërskooljongmens en R20 vir Laerskoolkinders, Kleuters eet gratis.

By dieselfde geleentheid sal ’n drietal nuwe intrekkers wat sedert die November-Nagmaal by ons aangesluit het, verwelkom word.

Hulle is die gaste van die Kerkraad en betaal niks, maar moet net hul eie drinkgoed saambring.

Ons dra graag ons hartlikste dank oor aan sr Ester Botha, br Willem en sr Bambie Bonthuys en sr Bessie Labuscagne en hul helpers wat te midde van ’n baie bedrywige tyd met die Sustersaamtrek wat verlede Saterdag hier gehou is, ook nog vir die ete verantwoordelik is! Die gelde kan vandag tydens die ete betaal word of in die Kassie gemerk Sustersbydrae geplaas word.

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

17 Mrt:

Br Jurie Geldenhuys 082 822 3300
Jana Landman 051 436 6122
Sr Wilri Storm 071 630 5015

18 Mrt:

Sr Levina Myburg 051 436 2290
Ryan van der Walt 082 411 4445

21 Mrt:

Sr Rina Coetzee 051 436 1723

SR ILZE FOURIE OORLEDE

Dit is met leedwese dat ons die afsterwe bekend maak van sr Ilze Fourievan Da Gamaplek 16A. Sy is Dinsdagmiddag in die ouderdom van 45 jaar in haar huis oorlede. Sy is die die ma van br Pieter Fourie wat by haar ingewoon het en die dogter van diak Rina Fourie van Genl Hertzogstraat 29. Sy en Pieter (toe ’n baba) het in 1995 vanaf GK Bloemfontein-Suid by ons aangesluit.

Sy het ook ’n suster, sr Madeleine Griesel wat saam met haar ma woon. Ons is saam met die gesin almal diep geskok oor die skielike heengaan van Ilze en ons dra die hele gesin en ander familie op aan die Genadetroon van ons Hemelse Vader dat Hy hulle deur die werking van die Heilige Gees ryklik sal vertroos. Die troosdiens sal DV Vrydag om 11:00 in ons kerkgebou gehou word.

BEROEP ONTVANG

Ds PGP (Pieter) le Roux van Wonderboompoort na Potchefstroom.

ONS OMGEEBOEKIE 202

Hierdie handige boekie wat al die besonderhede van ons lidmate en wyke bevat en ook agtergrond-inligting oor ons Gemeente en al die bedrywighede verskaf, se 23ste uitgawe sal DV teen die einde van Maart 2020 verskyn. Sr Vanessa van der Walt is verantwoordelik vir die byhou van die gegewens en die uiteindelike druk van die boekie.

Daar is nog heelwat gesinne/lidmate waarvan daar nie foto’s verskyn nie en veral nuwe intrekkers wie se foto’s ontbreek. Ons wil graag ’n beroep doen op lidmate wie se foto tans nie daarin verskyn nie, om een by info@gkbfnnoord.co.za aan Vanessa te stuur.

Dieselfde geld vir lidmate wat graag hul bestaande foto wil vervang. As daar dalk foutiewe inligting in die huidige boekie is of as besonderhede verander het, kan u asseblief ook vir Vanessa in kennis stel. Haar telefoonnommer is 079 890 4234.

HARTLIK GELUK AAN …

Christiaan Kirstein van LHP wat gekies is vir die Vrystaat LSOB-span om aan die SA Kampioenskappe te Boksburg van 18 – 21 Maart in die 200m- en 400m-item deel te neem. Baie geluk ook aan sy ouers, br Jaco en sr Gerda. Ons dank die Here vir hierdie gawe en bid hom alle seën en sterkte toe!

AANDDIENSTE

Daar sal DV vanaand nog ’n aanddiens in ons kerkgebou gehou word, maar vanaf volgende Sondag tot en met 29 Maart 2020 sal hier nie aanddienste wees nie. Daar is wel gesamentlike aanddienste om18:00 in die kerkgebou van die Gereformeerde Kerk Bloempark.

Op Sondag 5 April is daar weer ’n aanddiens hier by ons net om die volgende Sondag (12 April) met Paasnaweek nie ’n diens te hê nie wanneer daar ’n diens in die Gereformeerde Kerk Bloemfontein-Suidheuwels sal wees. Daar- na gaan alles normaalweg voort!

SUSTERSBYDRAE

Ons herinner susters daaraan dat hulle hul jaarlikse bydrae van R150 in die kassie in die voorportaal kan plaas of verkieslik in die Susters se bankrekening by Absa takkode 632 005, rekeningnommer 0470 341 769 met u naam as verwysing, kan inbetaal.

Moet dit asseblief nie in die kerk se rekening inbetaal nie!! Die Sustersbestuur het baie uitgawes met die geslaagde Saamtrek gehad en daarom sal elkeen se bydrae baie handig te pas kom. Daar is natuurlik nog ander roetiene uit-gawes ook!!

Daar word weer ’n Hamburgeraand vir Saterdag 4 April gereël. Dit kos R40 per hamburger wat iets soets en koffie insluit. Skryf u naam op die liggroen vorm en dui aan hoeveel hamburgers u verlang.

LIDMAATREGISTER

►Met attestasie het vertrek na die Gereformeerde Kerk Randburg: Sr Madeline Venter van Sewe Damme 81
Brandfort: Br Marthinus Calitz en egg sr Cecilia Calitz en dogter sr Bonita Calitz van Hoewe 9 Ribblersdale.

►Met attestasie het oorgekom van die Gereformeerde Kerk Kuruman: Sr Jani Fourie woonagtig te Cachetstraat 16. Ons heet sr Jani van harte welkom in ons Gemeente.

GEDAGTE VIR DIE WEEK MET NAGMAAL

9Maar U, Here ons God, bewys barmhartigheid

en U vergewe, al was ons opstandig teen U.

10Ons was nie aan U, Here ons God,

gehoorsaam nie, ons het nie

volgens u wil gelewe nie,

u wil wat U deur u dienaars,

die profete, aan ons gegee het.

Dan 9:9,10 NAV