DIE SAKRAMENT VAN DIE HEILIGE NAGMAAL

Die Sakrament van die Heilige Nagmaal word vanoggend gevier. Lidmate van ander kerke wat by die Kerkraad aansoek gdoen het om hier Nagmaal te gebruik, het die nodige toestemming en word saam met die Gemeente hartlik daartoe uitgenooi.

Ons bede is dat die Here ons deur die viering van die Nagmaal, saam met die Woordverkondiging, in ons geloof sal versterk sodat ons staande kan bly teen alle aanslae. Om met die ware Hemelse Brood, Jesus Christus, gevoed te word, moet ons nie aan die sigbare tekens van brood en wyn verkleef bly nie, maar ons harte opwaarts in die hemel verhef waar Jesus Christus is, ons Voorspraak, aan die regterhand van sy (en ons) Hemelse Vader en vanwaar Hy weer sal kom om die aarde te oordeel.

Laat ons nie daaraan twyfel nie dat ons lewe net so werklik (deur die werking van die Heilige Gees) met sy liggaaam en bloed gevoed word as wat ons die brood en wyn tot Sy gedagtenis ontvang. Ons noem dit net weer dat daar ses kelkies met druiwesap op elke skinkbord is. Dit is teenaan die handvatsel geplaas en gemerk.

DIE EREDIENS VANOGGEND

Ons gee weer die volledige besonderhede van die liturgiese orde, aangesien dit effens afwyk van die normale en omdat die Nagmaalsformulier stuk-stuk deur ds Kobus gelees word en eintlik ’n pragtige eenheid vorm. Volg gerus hierdie “handleiding” gedurende die diens:

►Voorafsang: Lb 163:1
►Votum en seëngroet
►Lofsang: Lb 190:1,2,3
►Direk daarna, terwyl ons steeds bly staan: Instellingswoorde van die H Nagmaal, gevolg deur die
►Geloofsbelydenis van Nicea
►Nagmaalsformulier se Selfondersoek, gevolg deur die sing van Lb 203:1,3
►Nagmaalsformulier: Gedagtenis
►Gebed
►Sing: Ps 116:4,5
►Skriflesing: I Kon 6:1-13; 37-38
►Teksvers: I Kon 6:7
►Preek
►Nagmaalsformulier: Gebed
►Sing Ps 23:3 sittende
►Nagmaalsformulier: Hartsverheffing en Nagmaalbediening
►Sing Sb 17-3:1 aan eerste en
Sb 17-3:2 aan tweede tafel
►Nagmaalsformulier:Lofverheffing
►Dankgebed
►Offergawes
►Slotsang: Lb 510:1-4
►Wegstuurseën

GEMEENTE-ETE NA NAGMAAL

Die gebruiklike Gemeente-ete begin vanoggend om halftwaalf in die kerksaal. Onthou dat elkeen behalwe vir eie drinkgoed, niks anders hoef te bring nie. Die ete kos R40 per volwassene en Hoërskool-jongmens en R20 vir Laerskool-kinders. Kleuters eet gratis.

Die geld kan vandag nog tydens of voor die ete betaal word. Baie dankie aan srs Marina van Niekerk en Isa-bel Vorster en hul helpers vir die voorbereiding en aanbieding van die ete. Ons weet noual dat dit voortreflik gaan wees!

DIE KERKBLAD

Die September-uitgawe van die KERKBLAD is in die voorportaal vir intekenare beskikbaar.

KOLLEKTES

Die kollektes onder die erediens word soos altyd opgeneem vir die Diakonie se Kas van Barmhartigheid terwyl die deur-kollektes bestem is vir die GKSA se Sustentasiefonds. Hierdie fonds help kleiner Gemeentes wat nie finansieel onafhanklik kan bestaan nie sodat Woordbediening daar steeds kan voortgaan. Volgende Sondag sal die deurkollektes vir Bybelverspreiding afgesonder word.

KATKISASIE EN BYBELSTUDIE

Die katkisasieklasse vir die Voorskoolse en Laerskool-kinders het verlede Sondag afgesluit en heropen weer op 6 Oktober. Die Hoërskooljongmense se klasse het ook reeds afgesluit en begin weer op 2 Oktober 2019.
Die Bybelstudie gaan nog aan tot eerskomende Donderdag 19 September en skop weer af op 3 Oktober nadat daar op 26 September nie Bybelstudie sal wees nie.

AANDDIENSTE IN DIE VAKANSIE

Volgende Sondag 22 September 2019 en ook die 29ste sal daar nie aanddienste in ons kerkgebou gehou word nie. Die suidelike Gereformeerde Kerke hou wel gesamentlike dienste in die kerkgebou van GK Bloempark om 18:00 wat ons kan bywoon.

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

16 Sep:

Sr Esther Jordaan 051 436 4998
Sr Erika Lowings 082 333 3329
Sr Carina van der Bijl 082 413 3379

17 Sep:

Sr Petro Coetzee 071 227 5229
Sr Marizeth Jodaan 076 834 4604
Sr Carli Steyn 076 903 0320

18 Sep:

Br Kirsten Beyers 083 781 1309
Nanette Jordaan 082 787 7177
Eben Richards 082 906 5010

19 Sep:

Br Derick Aucamp 073 496 5945
Br Chris Barnard 083 760 7489
Christiaan Kirstein 082 881 4060
Sr Sarina Otto 083 556 5438

20 Sep:

Br Nas Coetzee 051 436 5836
Sr Marti Landman 079 343 0019
Louwrens de Beer jnr 082 789 6793

DANKWOORD 1

Ons het die volgende skrywe van sr Trix Snyman ontvang na aanleiding van die wonderlike herstel van br Willie Snyman nadat hy op 14 Februarie vanjaar in ’n ernstige motorongeluk was en daar gevrees is dat hy nooit weer sal kan loop nie:

Die gesinne WS Snyman en M Heyns wil graag elke lidmaat bedank vir julle meelewing met ons as gesin tydens Willie se ongeluk en hersteltyd. Baie dankie vir elke oproep, boodskap en omgee, maar meer spesifiek baie dankie vir julle gebede.

Wanneer ons oorweldig gevoel het, het julle gebede ons versterk – dit het vir ons gevoel asof julle gebede ons arms in die lug hou, soos Aaron en Hur (Eks 17:12). Baie dankie aan ds Kobus vir sy getroue en gewaardeerde besoeke! Die feit dat Willie kan loop is ’n wonderwerk van ons Versorgende Vader!

Net nadat ek die nuus gekry het dat Willie se besering van so ’n aard is dat hy nooit weer sal loop nie, het ek en my geloofsvriende begin om tot die Here te bid en het Hy dit gehoor! Ons geloof het ons daardeur gedra. Alle eer aan God! Hy is getrou! God is groot! Ps 70:5

DANKWOORD 2

Dit is vir oudl Gert en sr Magdaleen Venter van Heliograafstraat 5 ’n behoefte van die hart om ds Kobus, dr Frans en al die lidmate van harte te bedank vir hul besoeke, oproepe en gebede tydens oudl Gert se rugoperasie. Hierdie meeleweing het hulle diep geraak en hulle dank veral die Here vir Sy nabyheid tydens en na die operasie!

BELANGRIKE DATUMS IN DIE VIERDE KWARTAAL

Alhoewel die vierde kwartaal nog nie aangebreek het nie, noem ons tog enkele datums om beplanning te vergemaklik:

01 Okt: Skole heropen
02 Okt Katkisasie vir Hoërskooljeug begin
03 Okt Bybelstudie begin
06 Okt Katkisasie vir Voorskoolse en Laerskoolkinders begin
15 Okt Gemeente se 58ste bestaansjaar – geen spesiale funksie nie
16 Okt Belydeniskatkisante word ondervra
20 Okt Breë Kerkraadsvergadering na aanddiens
27 Okt Belydenisaflegging van katkisante
27 Okt Ons woon aanddiens by NG Kerk Berg-en-Dal by
01 Nov Ds Kobus verjaar
06 Nov Sr Ester Botha verjaar
07 Nov Bybelstudie se gesellige afsluiting
10 Nov Voorbereidingsdiens
10 Nov Katkisasie vir Voorskoolse en Laerskoolkinders sluit af
10 Nov Diakonie vergader 17:00 in die kerksaal
10 Nov Ouderlinge vergader na aanddiens
17 Nov Nagmaal
24 Nov Kerssangdiens

GEDAGTE VIR DIE WEEK MET NAGMAAL

Hom (Jesus Christus) het julle lief,
al het julle Hom nie gesien nie.
Deur in Hom te glo, al sien julle
Hom nie nou nie, het julle reeds
deel aan die saligheid wat die
einddoel van julle geloof is.
En dit vervul julle met ’n
onuitspreeklike en
heerlike blydskap.
! Pet 1:8,9

DANKIE, DANKIE, DANKIE …..

Ons het die volgende skrywe van die Oggendbybelstudiegroep ontvang waarvan ons die eerste deel effens teensinnig plaas. Hulle wil sommer net dankie sê aan die volgende mense:

►Dankie aan Wikus Vorster, Administratiewe Beampte en skriba van ons Gemeente vir die opofferende werk wat jy so stil-stil in die agtergrond verrig. Dankie Wikus dat ons elke Donderdag met Bybelstudie in die konsistorie mag byeenkom waar tafels en stoele en sangbundels en gefotostateerde studie-materiaal netjies en reg is om gebruik te word.Dié wat vroeg opdaag het nog die voorreg om te hoor hoe hy dit alles met ’n vrolike gefluit verrig!

Op 31 Augustus 2016 het Wikus totsiens gesê as koster! Dis so kosbaar om te weet dat Wikus vir 44 jaar altyd sy pligte konsensieus nagekom het en toegesien het dat alles elke Sondag in orde is!

Vir baie dekades is Wikus verantwoordelik vir al die administatiewe en finansiële take van die Gemeente wat hy nougeset verrig en waarvan min mense weet! Hy is ook verantwoordelik vir die beplanning, strukturering en vol-tooiing van die Nuusbrief wat ons elke Sondag ontvang. Daar is so baie om voor dankie te sê!

Baie dankie Wikus! Ons waardeer dit en ons loof en dank ons Hemelse Vader wat jou seën met gesondheid en krag en al die gawes en talente om die werk met soveel oorgawe en liefde te doen Ook aan Hettie baie dankie vir jarelange getroue ondersteuning aan Wikus!

►Dankie aan ds Kobus vir jou skitterende Bybelstudie-aanbieding! Dit is ’n wonderlike ervaring om Donderdagoggende onder jou leiding bymekaar te kom! Jou insig! Wysheid! Entoesiasme! Blymoedigheid! Vrolikheid! Vriendelikheid! Sagmoedigheid! Nederigheid! en Liefde! inspireer ons almal.

Baie dankie ook vir al jou besoeke en elke Sondag se Skrifgetroue Woordverkondiging!

Dat jy in genade leef en dit uitlewe raak elkeen van ons. Jou en Ester se spesiale verhouding met mekaar straal vir ons die verhouding tussen Christus en sy Gemeente uit.

Dankie Ester vir jou vrou wees! Vrou vir ds Kobus! En ook vir ons Gemeente!! Dankie vir jou liefde en omgee! Jou fyn aanvoeling vir die dinge waarom dit werklik gaan! Jou betrokkenheid by en besorgdheid oor dié wat min liefde, aandag en sorg op ander plekke ontvang.  Dankie vir jul liefdesdiens in die Gemeente wat julle met soveel passie en grasie en blymoedigheid verrig!

Ons is geseënd om twee sulke mense as voorlopers te kan hê! Mag die Here julle as gesin ryklik seën!

► Dankie ook aan Tian en Petro van der Bijl vir julle vriendelikheid en omgee om ons almal te nooi vir tee, verversings en gesellig saamkuier met die doop van julle baba, klein Anel, op 1 September! Dit was heerlik om saam met julle ouers en groot-moeder, familie en vriende te kon deel in die groot vreugde. Hierdie gesindheid beklemtoon opnuut ons belydenis dat ons ’n gemeenskap van gelowiges is!

Ons loof en prys en dank die Here!