LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing:

Efesiërs 2:1-10

Teksverse:

Efesiërs 2:1-10

1Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes 2 wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is.

3So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons luste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word.

4Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief.

5Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered!

6Ja, in Christus Jesus het Hy ons saam met Hom opgewek uit die dood en ons saam met Hom ‘n plek in die hemel gegee,7sodat God ook in die tye wat kom, sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat Hy in Christus Jesus aan ons bewys het.

8Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n gawe van God.

9Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie.

10Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.

Voorafsang:

Liedboek 184:1-4

Sang:

Skrifberyming 1-6:1,2,3
Skrifberyming 8-1:1,2
Psalm 18:13,14
Liedboek 510:1-4

KERKRAADSVERGADERING VANAAND

Die eerste vergadering in 2020 van die Kerkraad en Diakonie (die sg Breë Kerkraadsvergadering) vind DV vanaand na die erediens in die kerkgebou plaas. Hierdie vergaderings word vierkeer per jaar gehou en die ouderlinge vergader ook vierkeer per jaar.

Benewens ad hoc-be-sluite hou die Diakonie ook vierkeer hul vergaderings. Die hoofsaak op die Sakelys vanaand is die bespreking van die finansiële state van 2019 en die goedkeuring van die Begroting 2020 nadat dit deur die Finansiële Kommissie grondig ondersoek en bespreek is.

Aangesien die FK en Kerkraad daarin glo dat die Gemeente ten volle op die hoogte van die stand van sake moet wees, sal ’n Gemeentevergadering DV op Sondag 1 Maart 2020 direk na die oggenderediens gehou word. Op hierdie vergadering sal die state en ook die Begroting 2020 aan ons lidmate vir algemene inligting voorgelê word.

KOLLEKTES

Vandag se deurkollektes sal vir die Evangelisasiebediening deur die GK Suidkus in Natal opgeneem word. Daardie kerk doen baie evangelisasiewerk onder verdwaalde Afrikaners en ook onder ’n groot aantal Zoeloe-inwoners wat nie blootstelling aan die Gereformeerde leer het nie.

Ons kerkraad het aan hulle versoek voldoen om jaarliks een kollekte af te staan, juis omdat daar nie veel evangelisasiewerk in ons Gemeente gedoen word nie.

Volgende Sondag sal die deurkollektes vir die Pres Kruger Kinderhuis te Reddersburg afgesonder word. Dis dan die geleentheid om hierdie inrigting wat soveel vir die kinders beteken dat daar vir hulle ’n tuiste so na as moontlik aan ’n ouerhuis geskep word, finansieel te ondersteun!.

Die kollektes onder die erediens is soos altyd bestem vir die Diakonie se Kas van Barmhartigheid.

TEEBEDIENING

Daar sal weer vanoggend na die erediens tee, koffie en vrugtesap by die kerksaal bedien word. Dit is vanoggend die verantwoordelikheid van wyk Santé en ons bedank graag almal wat behulpsaam is.

Volgende Sondag is dit wyk Serenitas se beurt en alhoewel daar nie’n wyksouderling is nie, sal die teedrinkery met die hulp van die lidmate in daardie wyk, normaalweg voortgaan. Alles sal voorsien word. Baie dankie!

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

16 Feb:

Br Lukas Fourie – 082 412 6238
Br Hennie Jansen van Rensburg – 083 391 9225
Sr Elsabé Steenekamp – 082 898 7098
Br Whitey van der Walt – 082 371 4523

17 Feb:

Br Lourie Coetzee – 083 776 6989
Sr Roza Myburgh – 072 385 1206
Br Johan Pienaar – 076 181 3764

18 Feb:

Br Charles Kotzé – 083 388 5592

19 Feb:

Sr Estie Buys – 051 436 2737
Br Pieter Kruger – 083 309 0863

20 Feb:

Marli Olivier – 061 407 6525

21 Feb:

Br Wilhelm Klopper – 073 745 3746
Juvan Odendaal – 062 355 6548

22 Feb:

Dr Japie Gerber – 082 375 2521

BEROEP BEDANK

Ds W (Wilhan) Jobse van GK Jeffreysbaai na GK Burgersdorp

SUSTERSAAMTREK 7 MAART 2020

Susters wat die Saamtrek op 7 Maart in ons kerkgebou wil bywoon en hul name opgegee het, word daaraan herinner dat dit om 08:00 met ’n ontbyt begin waarna die tema “Intiem met God” deur GP van Rheede van Oudtshoorn van Potchefstroom behandel gaan word.

Dit kos R150 per persoon en susters word ook vriendelik gevra om ’n donasie in die vorm van niebederfbare produkte saam te bring. Susters wat nog nie hul R150 betaal het nie, word gevra om dit so spoedig moontlik te doen deur die geld in die Susters se Kassie te plaas of verkieslik elektronies in die Susters se rekening in te betaal.

Die besonderhede is: ABSA takkode 632 005 met rekeningnommer 470 341 769. Gee u naam, Bfn-N en Saamtrek as verwysing.  Moet dit asseblief NIE in die kerk se rekening inbetaal NIE!!

ONS DINK AAN …

Br Izak en sr Roza Myburgh van Sewe Damme 125 waar sr Roza Dinsdag in die hospitaal vir ’n operasie opgeneem gaan word. Ons bid hulle die nabyheid van die Here toe en spoedige herstel vir sr Roza.

Ons wil hulle graag ook verder gelukwens met die huwelik van hul kleindogter ’n naweek gelede. Mag die Here hierdie huwelik seën en mag die bruidspaar baie gelukkig wees!

Br Bennie en sr Hannetjie van der Walt van Gratias 26 met die baie ernstige siekte van hul kleindogter. Ons dra hierdie familie op aan die Genadetroon van ons Hemelse Vader dat Hy hulle elke dag naby sal wees!

Diak Muller en sr Elizé Heyns van Belvedere 8 met die oorlye van br Muller se oupa. Mag die Here hierdie familie deur die werking van die H Gees ryklik vertroos!

ONS OMGEEBOEKIE 2020

Hierdie handige boekie wat al die besonderhede van ons lidmate en wyke bevat en ook agtergrondinligting oor ons Gemeente en al die bedrywighede verskaf, se volgende uitgawe sal DV teen die einde van Maart 2020 verskyn. Sr Vanessa van der Walt is verantwoordelik vir die byhou van die gegewens en die uiteindelike druk daarvan.

Daar is nog heelwat gesinne/lidmate waarvan daar nie foto’s verskyn nie en veral nuwe intrekkers wie se foto’s ontbreek. Ons wil graag ’n beroep doen op lidmate wie se foto tans nie daarin verskyn nie, om een aan Vanessa te stuur by info@gkbfnnoord.co.za.

Dieselfde geld vir lidmate wat graag hul bestaande foto wil vervang. Baie dankie vir almal se aandag. As daar dalk foutiewe inligting in die huidige boekie is of as besonderhede verander het, kan u asseblief ook vir Vanessa in kennis stel. Haar telefoonnommer is 079 890 4234.

BELANGRIKE DATUMS IN DIE EERSTE KWARTAAL VAN 2020

Sondag 16 Februarie Breë Kerkraadsvergadering
Sondag 01 Maart Gemeentevergadering om lidmate oor die finansies van 2019 in te lig
Saterdag 07 Maart Sustersaamtrek
Sondag 08 Maart Diakonievergadering om 17:00, Ouderlinge vergadering na die aanddiens
Sondag 15 Maart Nagmaal, Gemeente-ete om 11:30
Vrydag 20 Maart Skole sluit
Saterdag 21 Maart Menseregtedag
Dinsdag 31 Maart Skole open

GLASE GESKENK

Die anonieme weldoener het weer ’n aantal glase voorberei en die volgende lidmate kan asseblief u glase wat in die voorportaal is, neem:

Gert Jordaan
Esther Jordaan
Ilze Fourie
Bennie van der Walt
Hannetjie van der Walt

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Elkeen wat die Naam van die

Here aanroep sal gered word.

Op Sionsberg en in Jerusalem

sal daar uitkoms wees.

So het die Here beloof.

Dié wat deur die Here

geroep is, is by dié

wat gered is.

Joël 2:32 NAV