DIE SAKRAMENT VAN DIE HEILIGE NAGMAAL

Die Sakrament van die Heilige Nagmaal word vanoggend gevier. Lidmate van ander kerke wat by die Kerkraad aansoek gedoen het om hier Nagmaal te gebruik, word saam met die Gemeente hartlik daartoe uitgenooi.

Ons bede is dat die Here ons deur die viering van die Nagmaal, saam met die Woordverkondiging, in ons geloof sal versterk sodat ons staande kan bly teen alle aanslae.Om met die ware Hemelse Brood, Jesus Christus, gevoed te word, moet ons nie aan die sigbare tekens van brood en wyn verkleef bly nie, maar ons harte opwaarts in die hemel verhef waar Jesus Christus is, ons Voorspraak, aan die regterhand van sy (en ons) Hemelse Vader en vanwaar Hy weer sal kom om die aarde te oordeel.

Laat ons nie daaraan twyfel nie dat ons lewe net so werklik (deur die werking van die Heilge Gees) met sy liggaam en bloed gevoed en verkwik word, as wat ons die brood en wyn tot Sy gedagtenis ontvang. Ons noem dit weer dat daar ses kelkies met druiwesap op elke skinkbord is. Dit is teenaan die handvatsel gerangskik en met wit papiertjies gemerk.

DIE EREDIENS VANOGGEND

Ons gee weer die volledige besonderhede van die liturgiese orde, aangesien dit effens afwyk van die normale en omdat die Nagmaalsformulier stuk-stuk deur ds Kobus gelees word en eintlik ’n pragtige eenheid vorm. Volg gerus hierdie “handleiding” gedurende die diens:

►Voorafsang: Psalm 116:1,4,5
►Votum en seëngroet
►Lofsang: Liedboek 190:1,2,3
►Direk daarna, terwyl ons steeds bly staan: Instellingswoorde van die H Nagmaal, gevolg deur die Geloofsbelydenis van Nicea
►Nagmaalsformulier se Selfondersoek, gevolg deur die sing van Skrifberyming 5-4:1,2
►Nagmaalsformulier: Gedagtenis
►Gebed
►Sing: Psalm 18:13,14
►Skriflesing: Johannes 17:1-28
►Teksvers: Joh 17:4,24

4Ek het U op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat U My gegee het om te doen.

24“Vader, Ek wil graag hê dat waar Ek is, hulle wat U My gegee het, ook by My moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U My gegee het omdat U My al voor die skepping van die wêreld liefgehad het.

►Preek
►Nagmaalsformulier: Gebed
►Sing: Psalm 23:3 sittende
►Nagmaalsformulier: Hartsverheffing en Nagmaalbediening
►Sing: Skrifberyming 17-3:1 aan eerste en Skrifberyming 17-3:2 aan tweede tafel
►Nagmaalsformulier: Lofverheffing
►Dankgebed
►Offergawers
►Slotsang: Liedboek 464:1,3,4
►Wegstuurseën

TEEBEDIENING

Tydens die vakansie en lang-naweke is daar nie teebediening na die oggenderediens nie. Die volgende teedrinksessie sal DV op Sondag 14 Oktober 2018 plaasvind wanneer dit die beurt van wyk Jan Wilkenstraat sal wees.

GEMEENTE-ETE NA NAGMAAL

Die gebruiklike Gemeente-ete begin vanoggend om halftwaalf in die kerksaal. Onthou dat elkeen behalwe vir eie drinkgoed, niks anders hoef saam te bring nie.

Die ete kos R40 per volwassene en Hoërskool-jongmens en R20 vir Laerskoolkinders. Kleuters eet gratis. Die geld kan vandag nog tydens of voor die ete betaal word.

Baie dankie aan srs Marina van Niekerk en Isabel Vorster en hul helpers vir die voorbereiding en aanbieding van die ete. Ons weet noual dit gaan voortreflik wees!!

KATKISASIE EN BYBELSTUDIE

Die katkisasieklasse vir die Voorskoolse en Laerskool-kinders het verlede Sondag afgesluit en heropen DV weer op  14 Oktober 2018. Die Hoërskooljongmense se klasse het ook reeds afgesluit en hulle heropen weer op 19 Oktober 2018.
Die Bybelstudie gaan nog aan tot Donderdag 27 September  en skop die vierde kwartaal af op 11 Oktober 2018.
.
DEURKOLLEKTES VANDAG

Vandag met Nagmaal word die deurkollektes vir die GKSA se Sustentasiefonds afgesonder en volgende Sondag sal die deurkollektes vir Bybelverspreiding opgeneem word. Die kollektes onder die diens is soos altyd, bestem vir die Diakonie se Kas van Barmhartigheid.

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

16 Sep:

Sr Esther Jordaan – 051 436 4998
Sr Erika Lowings – 082 333 3329
Sr Carina van der Bijl – 082 413 3379

17 Sep:

Sr Marizeth Jordaan – 076 834 4604
Sr Sanet Kruger – 084 550 5520
Sr Carli Steyn – 076 903 0320

18 Sep:

Br Kirsten Beyers – 083 781 1309
Nanette Jordaan- 082 787 7177
Eben Richards – 082 906 5010

19 Sep:

Br Derick Aucamp – 073 496 5945
Br Chris Barnard – 083 760 7489
Christiaam Kirstein – 082 881 4060
Sr Sarina Otto – 083 556 5438

20 Sep:

Br Nas Coetzee – 051 436 5836
Sr Mari Landman- 079 343 0019
Oudl Louwrens de Beer – 082 789 6793

22 Sep:

Br Jacques de Bruin – 082 268 9702
Br Jurie Geldenhuys – 082 822 3300
Heinrich Pretorius – 082 337 7558

AANDDIENSTE IN DIE VAKANSIE

Vanaf volgende Sondag 23 September 2018 sal daar nie aanddienste in ons kerkgebou gehou word nie. Die suidelike Gereformeerde Kerke hou wel volgende Sondagaand en ook op 30 September om 18:00 ’n gesamentlike diens in die kerkgebou van die GK Bloemfontein-Suidheuwels en Sondagaand 7 Oktober sal die aanddienste in die kerkgebou van GK Bloemfontein-Suid wees.

DIE AFRIKAANSE 1933/1953-BYBEL IN EGTE LEER

Die Afrikaanse Bybel herdenk vanjaar sy 85ste bestaansjaar en om dit te vier, maak die 1933/1953-vertaling van die Bybel sy verskyning in egte leer.
Vir slegs R649 kan hierdie luukse, volledige Naslaanbybel, met goud-op-snee en duim-indeksering ’n deel van jou huis word.
Tree gerus met die Kerkkantoor in verbinding indien enigiemand dalk hierin sou belangstel

KERKKLOK LUI (DALK) WEER!!

Nadat die kerkklok vir ’n hele aantal maande nie gewerk het nie, is dit nou weer herstel en behoort dit vandag weer te lui. Hoe pragtig sal dit nie klink nie!! Baie dankie aan br Hannes Carstens wat dit uiteindelik reggekry het en gister nog daaraan gewerk het! Daarom is ons nie seker of dit wel reg is nie, maar glo dit sal wel so wees!!

BEROEPBAAR GESTEL

Klassis Oos-Vrystaat het br Gerhard Janse van Rensburg ondersoek en besluit om hom in die kerkverband beroepbaar te stel…

LIDMAATREGISTER

Opgeneem in die Gereformeerde Kerke vanuit die NG Kerk Reddersburg: Br Andries Johannes (André) van der Merwe en egg sr Maria Elizabeth (Marietjie) van der Merwe van die plaas Uitkoms, distr Smithfield.

Hulle is ingedeel in die wyk Dealeweg. Ons heet hierdie egpaar van harte welkom in ons Gemeente en vertrou dat hulle baie gelukkig hier sal wees!

GK ORANIA NIE MEER DEEL VAN GKSA

Klassis Burgersdorp berig met leedwese dat GK Orania vanaf 1 September 2018 hul verbintenis met die kerkverband van die GKSA beëindig het. Die Klassis groet dié gemeente met die bede dat hulle steeds die kennelike nabyheid van die Here op hul pad vorentoe sal ervaar!

FRANKFORT RIVIERTOER

Ons het twee weke gelede berig oor hierdie gewilde toer vir Hoërskooljongmense wat teen R800 vanaf Sondag 2 tot Donderdag 5 Desember 2018 aangebied word.

Die tema is “Die Woord is skerper as die swaard!” Tree in verbinding met ds Struwig by ostuwig@telkom-sa.net of Sanette by sanet-te.struwig@gmail.com indien iemand dalk sou belangstel.

GEDAGTE VIR DIE WEEK MET NAGMAAL

17Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af,
spreek die Here; en raak nie aan wat onrein is nie,
18en Ek sal julle aanneem; en Ek sal vir julle
’n Vader wees, en julle sal vir
My seuns en dogters wees,
spreek die Here ,
die Almagtige.
II Kor 6:17,18 OAV