GALA-AAND 01 MAART 2019

Dit is nog net twee weke voordat hierdie fondsinsame-lingsfunksie DV op 1 Maart 2019 om 18:00 by Bobbiespark gehou gaan word.  Die volgende sake is van belang:

Daar is nog vier tafels vir agt persone beskikbaar. Doen die besprekings daarvoor by oudl Louis van Niekerk (082 651 0001) of diak Cobus Venter (082 055 7083).

Die gelde kan direk betaal word of ook in die Susters se bankrekening by Absa (takkode 632 005) en rekeningnommer 470 341 769, met u naam en Gala-aand as verwysing, inbetaal word.

Lidmate wat reeds tafels bespreek het, kan die kaartjies na die diens in die konistorie afhaal asseblief..
Items vir die veiling word baie dringend benodig.

Vervoer vir bejaardes wat nie kans sien om in die aand te ry nie, sal verskaf word.
Lidmate wat met of tydens die funksie hulp kan verleen, moet hulle naam op die pienk vorm wat in die voorportaal is, aanteken. Baie dankie aan almal wat so ywerig en hard werk!

LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing:

Job 1:1- 2:10

Teksverse:

Job 1:21; 2:10

21“Sonder iets het ek in die wêreld gekom en sonder iets gaan ek daaruit. Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die Naam van die Here.”

10Toe sê hy vir haar: “Jy praat nou soos ‘n vroumens sonder verstand. As ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie?” Onder alles het Job met geen woord gesondig nie.

Voorafsang:

Psalms 65:1,3

Sang gedurenede die diens:

Psalms 147:1,5
Skrifberyming 9-1:1,10,11
Psalm 119:39,40:4
Skrifberyming 14-2:1,2

DEURKOLLEKTES

Vandag se deurkollektes sal vir die Evangelisasiebediening aan die Suidkus van Natal afgesonder word. Daardie kerke doen baie evangelisasiewerk onder verdwaalde Afrikaners en ook onder ’n groot aantal Zoeloe-inwoners wat nie blootstelling aan die Gereformeerde leer het nie.

Ons kerkraad het aan hulle versoek voldoen om ’n kollekte af te staan juis omdat daar nie veel evangelisasiewerk in ons Gemeente gedoen word nie. Volgende Sondag se deurkollektes word vir die Pres Kruger Kinderhuis te Reddersburg opgeneem

Die kollektes onder die diens is soos altyd bestem vir die Diakonie se Kas vir Barmhartigheid.

TEEBEDIENING

Terwyl die katkisasie vanoggend aan die gang is, sal daar ook weer teebediening by die kerksaal wees. Kom drink gerus ’n koppie tee of koffie of ’n glasie vrugtesap. Dit is vandag die beurt van wyk Whitesweg en volgende week is dit wyk Willows se verantwoordelikheid.
Weereens baie dankie aan almal wat so ywerig meehelp, ons waardeer dit regtig baie!!

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

17 Feb:

Br Louri Coetzee – 083 776 6989
Br Johan Pienaar – 071 685 2194

18 Feb:

Br Charles Kotzé – 083 388 5592

19 Feb:

Sr Estie Buys – 051 436 2737
Br Pieter Kruger – 083 309 0863

20 Feb:

Marli Olivier – 076 456 4980

21 Feb:

Br Wilhelm Klopper – 073 745 3746
Juvan Odendaal – 062 355 6548

22 Feb:

Dr Japie Gerber – 082 375 2521

23 Feb:

Pieter Smits – 072 482 3280

LIDMAATREGISTER

Met attestasie het vertrek na die Gereformeerde Kerk Secunda: Sr Helenna Kleyn van Huis Welgemoed Cachet: Br David Kleyn van Grey Kollege
Opgeneem in die gemeenskap van die Gereformeerde Kerke vanuit die NG Kerk Langenhovenpark:
Br Jacobus Christiaan (Koos) du Pisanie en egg sr Kelsey du Pisanie woonagtig te Monte Video 30 in die wyk Pantagonpark.

Ons heet hierdie egpaar van harte welkom in ons Gemeente en vertrou dat hulle baie gelukkig hier sal wees.

NIE MEER PREDIKANTE NIE

Dit is met leedwese dat ons bekend maak dat ds Gerhard Niemann van GK Cullinan kragtens Art 11KO, uit die diens van die Bedienaar van die Woord ontslaan is en dat ds Jan-Louis Coetzer van die GK Postmasburg self die amp van Bedienaar van die Woord neergelê het deurdat hy gemeenskap met die Gereformeerde Kerke opgesê het.

KERKRAADSVERGADERING VANAAND

Die Kerkraad en Diakonie (sg Breë Kerkraad) vergader DV vanaand direk na die erediens in die kerkgebou. Tradisioneel word daar op die Februarie-vergadering hoofsaaklik aandag aan die Gemeente se finansies gegee.

Die finansiële Kommissie het reeds verlede Sondagaand hul vergadering gehou en sal vanaand verslag doen. Die Balansstaat van 2018 en die Inkomste- en Uitgawestaat 2018 sal bespreek word. Alhoewel dit redelik rooskleurig daaruitsien, is daar tog ook ’n mate van kommer.

Die Begroting vir 2019 sal ook aan die Kerkraad voorgelê word. Die stand van die finansies sal DV uiteindelik tydens ’n Ge-meentevergadering op 3 Maart 2019 aan die Gemeente oorgedra word.

Die beskikbaarheid van broe-ders om in die diens van ouderlinge te staan, word ’n al groter wordende probleem. Vanaand dien daar weer drie aansoeke om ontslag as ouderlinge op die vergadering. Dit bring die totale aantal vakante wyke (wat ouderlinge betref) op sewe te staan. Gelukkig het ons hulpdienspredikant, dr Frans de Bruyn, aangebied om in vier wyke (Eeufeesweg, Jan Wilken-straat, Langenhovenpark 1 en 2) huisbesoek te doen wat hy met groot verantwoordelikheid verrig.

Ons hartliktse dank aan dr Frans!

Ons kan maar net tot die Here bid dat Hy broeders sal voorsien om in Sy diens te staan!

ONS OMGEEBOEKIE 2019

Hierdie publikasie wat die besonderhede van ons lidmate afsonderlik as gesinne en ook in wykverband bevat, soos foto’s vanne, noemname, verjaarsdae, adresse en telefoonnommers, sal DV teen die begin/middel van Maart 2019 verskyn.

Ons wag net dat nuwe intrekkers gevestig is en dat lidmate wat gaan vertrek dit wel doen. Daar is dus nog geleentheid vir lidmate wat hul foto’s wil vervang of lidmate (soos die nuwe intrekkers) wat nog nie hul foto in die boekie het of vir ons aangestuur het nie, om dit so gou moontlik te doen.

Stuur die foto elektronies na die Kerkkantoor by kantoor@gkbfnnoord.co.za of na ds Kobus by kdopper@lantic.net.

SUSTERSAAMTREK 2020

Ons Sustersbestuur gaan aanbied dat die Saamtrek volgende jaar (2020) by ons gehou word. As ons die Saamtrekke wat in die verlede hier gehou is as maatstaf gebruik, is ons oortuig daarvan dat dit in 2020 weereens ’n groot sukses gaan wees.

Dit gaan egter gepaard met addisionele uitgawes en daarom doen die Sustersbestuur ’n ernstige beroep op alle susters om hul jaarlikse bydrae van R150 so gou moontlik te betaal.

Onthou dat alle susters outomaties lede van die Sustershulpdiens is. Die geld kan in kontant in hul bussie geplaas word of verkieslik in hul bankrekening inbetaal word by Absa (takkode 632 005) en rekeningnommer 470 341 769, met u naam as verwysing.

EGSKEIDINGSBEDIENING

Hierdie byeenkoms het reeds begin, maar oudl Dirk Coetzee wys daarop dat daar nog geleentheid is om dit by te woon. Enigeen wat die trauma van ’n egskeiding ervaar, is baie welkom om dit by te woon. Die kinders word ook betrek.

Skakel vir Dirk 081 784 1993.

DIE KERKBLAD

Die Februarie-uitgawe van die KERKBLAD is vir intekenare in die voorportaal beskikbaar.

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Solank ons die geleentheid het,
moet ons aan almal goed doen,
veral aan ons medegelowiges.
Gal 6:10 NAV