DIE SAKRAMENT VAN DIE HEILIGE NAGMAAL

Die Sakrament van die Heillige Nagmaal word vanoggend gevier. Lidmate van ander kerke wat by die Kerkraad aansoek gedoen het om hier Nagmaal te gebruik, het die nodige toestemming en word saam met die Gemeente hartlik daartoe uitgenooi.

Ons bede is dat die Here vir ons as Gemeente en as enkelinge baie ryklik sal seën en dat ons in ons geloof versterk sal word. Ons het reeds geleentheid gehad om onsself reg te ondersoek en ons weet maar alte goed hoe groot ons sonde en ellende is.

Ons weet ook dat dit nie die bedoeling van die Nagmaal is om die verslae harte van die gelowiges kleinmoedig te maak nie, asof slegs dié wat sonder sonde is na die Nagmaal mag kom. Ons kom juis na die Nagmaal omdat ons ons reinigmaking en saligheid buite onsself in Christus soek.

Soos in die verlede wil ons graag weer ’n versoek rig dat al die jongmense wat drie weke gelede Belydenis van hul Geloof afgelê het, vrywillig saam met hul ouers aan die tafel sal kom aansit.

Ons noem dit ook weer dat daar naas die wyn, ook druiwesap in die kelkies bedien word. Op elke skinkbord is daar ses kelkies wat gemerk is en teenaan die hand-vatsel gerangskik is.

DIE EREDIENS VANOGGEND

Ons gee weer die volledige besonderhede van die liturgiese orde, aangesien dit effens afwyk van die normale en omdat die Nagmaalsformulier stuk-stuk deur ds Kobus gelees word en eintlik ’n pragtige eenheid vorm. Volg gerus hierdie “handleiding” gedurende die diens:

►Voorafsang: Liedboek 354:1,2
►Votum en seëngroet
►Lofsang: Liedboek 190:1,2,3
►Direk daarna, terwyl ons steeds bly staan: Instellingswoorde van die Heilige Nagmaal, gevolg deur ►Geloofsbelydenis van Nicea
►Nagmaalsformulier se Selfondersoek, gevolg deur die sing van Skrifberyming 5-4:1,2
►Nagmaalsformulier: Gedagtenis
►Gebed
►Sing: Ps 116:4,5
►Skriflesing: Mattheus 26:20-30; I Korinthiërs 11:23-26
►Teksvers: I Korinthiërs 11:23-26

23Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het: Die Here Jesus het in die nag waarin Hy oorgelewer is, brood geneem

24en, nadat Hy God daarvoor gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: “Dit is my liggaam; dit is vir júlle. Gebruik dit tot my gedagtenis.”

25Net so ook het Hy ná die maaltyd die beker geneem en gesê: “Hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis.”

26Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom.

►Preek
►Nagmaalsformulier: Gebed
►Sing Psalm 23:3 sittende
►Nagmaalsformulier: Hartsverheffing en Nagmaalbediening
►Sing Skrifberyming 17-3:1 aan eerste en Skrifberyming 17-3:2 aan tweede tafel
►Nagmaalsformulier:Lofverheffing
►Dankgebed
►Offergawers
►Slotsang: Liedboek 510:1-4
►Wegstuurseën

KOLLEKTES

Vandag se deurkollektes word vir die GKSA se Emeritaatsfonds afgesonder. Volgende Sondag sal die deurkollektes vir die GKSA se Thusofonds opgeneem word. Die kollektes onder die erediens is soos altyd bestem vir die Diakonie se Kas van Barm-hartigheid.

GEMEENTE-ETE NA NAGMAAL

Na die Nagmaalsdiens vanoggend vind die gebruiklike en baie aangename gesamentlike Gemeente-ete om 11:30 in die kerksaal plaas. Dit neem die vorm aan van ’n heerlike steak-braai. Alles word voorsien maar elkeen moet net sy/haar eie drinkgoed saambring asseblief.

Dit kos R50 vir volwassenes en Hoërskooljongmense en R30 vir Laerskoolkinders. Nuwe lidmate wat hulle sedert die September-nagmaal by ons aangesluit het, sal ook verwelkom word. Hulle en ook die sewetal jonge broeders en susters wat die 27ste Oktober Belydenis van hul geloof afgelê het, is die gaste van die Kerkraad en betaal niks, maar moet net hul eie drinkgoed saambring.

By dieselfde geleentheid sal die verjaarsdae van ds Kobus (1 November) en sr Ester (6 Novem-ber) ook gevier word. Ons bedank graag vir diaks Willem en Bambi Bonthuys, en srs Charlene Klopper, Corlia van Heerden en Mareli Venter wat verantwoordelik is vir die ete en ook oudl Louwrens de Beer wat die steaks gaan braai.

Baie dankie daarvoor! Julle is regte staatmakers en ons waardeer dit baie!

VOORSITTER: DIAKONIE

Die Diakonie het verlede Sondagmiddag vergader en besluit om diak Muller Heyns van Belvedere 9, telefoonnommer 072 469 7778, as voorsitter aan te wys in die plek van diak Cobus Venter wat uittree.

Ons bedank graag vir br Cobus vir die werk wat hy gedoen het en die leiding wat hy gegee het en wens br Muller van harte geluk en bid hom die seën en genade van die Here toe!

Ons is dankbaar dat die Diakonie met groot sorg omsien na die finansies en dat hulle op verantwoordelike wyse, versigtig is in die beste-ding van die middele wat aan hulle toevertrou is.

WYKTOEKENNING

Oudl HFJ (Francois) Venter (082 229 4411) van Lorraine-straat 46 is verlede Sondagaand as ouderling bevestig en die wyk Eeufeesweg is aan hom toege-ken.

GKSA ALMANAK 2020

Die GKSA se Almanak 2020 het so pas gekom en is in die konsistorie teen R86 beskikbaar. Hierdie gewilde publikasie met die statistiek en besonderhede van al die Gereformeerde kerke in SA, bevat vanjaar weereens die Dagstukkies wat dit iets besonders maak.

Dit is in die konsistorie by die spieël uitgepak en ’n selfhelpdiens geld. Dit kan dadelik of later betaal word. Daar is kleingeld beskikbaar.

KERSSANGDIENS

Die jaarlikse Kerssangdiens sal DV volgende Sondagaand om 18:00 in ons kerkgebou gehou word. Die Sustersbestuur beplan om weer ligte versnaperings na die diens in die kerksaal aan te bied.

Om enigsins ’n aanduiding van die getalle te kry, word lidmate wat daarin belangstel om die geselligheid by te woon, vriendelik versoek om u name op die PIENK vorm wat in die voorportaal is, aan te teken. Daar is geen kostes daaraan verbonde nie.

SUSTERSAAMTRE

Sr Ester het verlede Sondag by die Sustersvergadering genoem dat susters kan help om blommetjies uit te knip. Die gedrukte bladsye is in die voorportaal beskikbaar en ook ’n houer waarin die geknipte blommetjies geplaas kan word. Baie dankie!

EREDIENSTE IN VAKANSIE

Vanaf Sondag 8 Desember 2019 tot en met Sondag 12 Januarie 2020 sal daar nie aanddienste in ons kerkgebou gehou word nie. Op Sondae 8,15,22 en 29 Desember is daar gesamentlike dienste om 18:00 in die kerkgebou van GK Bloemfontein-Suidheuwels en op 5 en 12 Januarie 2020 in die kerkgebou van GK Bloempark wat ons kan bywoon.

Op Maandag 16 Desember om 09:00 sal daar DV ’n Geloftediens in ons kerkgebou gehou word wat ds Kobus sal lei en daar is ook ’n Kersdiens op Woensdag 25 Desember om 09:00 wat dr Frans de Bruyn sal waarneem.

Ds Kobus hanteer namens die Klassis, op Sondag 8 Desember die emeritering van ds Kiepie Jafta en neem verlof op Sondae 22 en 29 Desember wanneer dr Frans telkens hier sal preek.

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

17 Nov:

Br Boet Pretorius 082 775 0058

18 Nov:

Sr Lize Loretz 082 930 5590

Br Henk Pretorius 082 337 7558
Sr Gerda du Plooy 071 154 1826

20 Nov:

Br Cobus van Heerden 072 875 1245

21 Nov:

Br Philip Venter 073 153 9720

23 Nov:

Sr Herlina Pienaar 082 809 2795

SKENKINGS VAN LIDMATE

Dit gebeur van tyd tot tyd dat lidmate skenkings (soos klerasie, boeke en dies meer) vir verskeie instansies skenk en dit na die kerk bring. Hierdie items moet egter sorteer word en besluit word waarheen dit moet gaan.

Hulp in dié verband word egter benodig en twee susters het reeds hulp aangebied. Nog meer susters word benodig en hulle word vriendelik versoek om met sr Ester (072 784 9451) te skakel asseblief.

BEROEP ONTVANG EN AANVAAR

Prop KT (Tebogo) Mogale na GK Mamelodi-Wes

BEROEPE AANVAAR

Ds GP (Gerben) Meijer van GK Vryburg/Bloemburg na GK Waterkloofrand
Ds HL (Henk) Stavast van GK Totiusdal na GK Nylstroom

PREDIKANTE WAT TEEN DIE EINDE VAN DIE JAAR EMERITEER:

Dr DG (Douw) Breed van GK Waterkloofrand
Ds DJ (Daan) Bakker van GK Boksburg
Ds PJ (Paul) van den Berg van GK Centurion

GEDAGTE VIR DIE WEEK MET NAGMAAL

Maar ek sal vertrou op die Here,
ek sal wag vir die God wat my red.
My God sal my gebed verhoor.
Miga 7:7 NAV