SR SUSAN PRETORIUS OORLEDE

Met leedwese word die afsterwe bekend gemaak van sr Susanna Jacoba Pretorius van Sewe Damme Versorging (vroeër van Hillandale) in die ouderdom van 92 jaar. Sy is Maandag 12 Maart oorlede nadat sy die laaste jaar of wat in die Versorgingseenheid opgeneem is. Sy was die vierde oudste lidmaat in
die Gemeente en ons harte gaan uit na haar kinders en kleinkinders, veral br Piet en sr Franrien Pretorius van Woodland Hills. Ons bid hulle die troosvolle nabyheid van die Here toe! Sr Susan het in Julie 2007 vanaf die GK Eden by ons aangesluit. Ons sal haar onthou vir haar vriendelike, innemende geaardheid. Die gedenkdiens het Vrydag by Sewe Damme plaasgevind en die teraardebestelling sal DV Dinsdag deur ds Kobus op hul plaas naby
Heilbron waar haar oorlede eggenoot ook begrawe is, gehou word.

DIE SAKRAMENT VAN DIE HEILIGE NAGMAAL

Die Sakrament van die H Nagmaal word vanoggend gevier. Lidmate van ander kerke wat by die Kerkraad aansoek gedoen het om hier Nagmaal te gebruik, het die nodige toestemming en word van harte daartoe uitgenooi.
Ons bede is dat die Here vir ons as Gemeente en elke lidmaat afsonderlik, ryklik sal seën en dat ons daarmee, tesame met die Woordbediening, in ons geloof versterk mag word. Laat ons nie twyfel nie dat ons lewe net so werklik deur die werking van die Heilige Gees met Sy liggaam en bloed gevoed en verkwik word as wat ons die brood en wyn tot Sy gedagtenis ontvang.
Onthou dat daar naas die wyn in die kelkies, ook druiwesap bedien word. Daar is ses kel-kies op elke skinkbord teenaan die handvatsel gerangskik en is met wit papiertjies gemerk om dit van die wyn te onderskei.

DIE EREDIENS VANOGGEND

Ons gee weer die volledige besonderhede van die liturgiese orde, aangesien dit effens afwyk van die normale en omdat die Nagmaalsformulier stuk-stuk deur ds Kobus gelees word en eintlik ’n pragtige eenheid vorm. Volg gerus hierdie “handleiding” gedurende die diens:

►Voorafsang: Lb 510:1-4
►Votum en seëngroet
►Lofsang: Lb 190:1,2,3
►Direk daarna, terwyl ons steeds bly staan: Instellingswoorde van die Heilige Nagmaal, gevolg deur die
►Geloofsbelydenis van Nicea
►Nagmaalsformulier se Selfondersoek, gevolg deur die
►sing van Ps 25:2,5
►Nagmaalsformulier: Gedagtenis
►Gebed
►Sing: Ps 116:3,4
►Skriflesing: Joh 5:18-47
►Teksvers: Joh 5:31-35
►Preek
►Nagmaalsformulier: Gebed
►Sing Ps 23:3 sittende
►Nagmaalsformulier: Hartsverheffing en Nagmaalbediening
►Sing Sb 17-3:1 aan eerste en Sb 17-3:2 aan tweede tafel
►Nagmaalsformulier: Lofverheffing
►Dankgebed
►Offergawers
►Slotsang: Lb 464:1,3,4
►Wegstuurseën

GEMEENTE-ETE NA NAGMAAL

Na die Nagmaalsdiens vanoggend, sal die Gemeente-ete om 11:30 in die kerksaal gehou word. Alles word voorsien, maar almal wat dit bywoon moet asseblief net vir sy/haar/hulle eie drinkgoed sorg.

Die ete kos weer R40 vir volwassene en Hoërskooljongmens en R20 vir Laerskoolkinders. By dieselfde geleentheid sal ’n stuk of 22 nuwe intrekkers wat hulle sedert die November se Nagmaal by ons aangesluit het, verwelkom word. Hulle is die gaste van die Kerk-raad en woon die ete gratis by, maar moet ook net hul eie drink-goed saambring. Ons dra ons hartlikste dank oor aan srs Ester Botha en Magda de Beer en hul helpers veral sr Wilna Hebler Pretorius wat vir die ete verantwoordelik is.

Die gelde kan vandag tydens die ete betaal word of dit kan in die bussie gemerk “Sustersbydraes” geplaas word.

DEURKOLLEKTES
►Vandag se deurkollektes sal vir die Kas Teologiese Stu-dente te Potchefstroom af-gesonder word, terwyl volgende Sondag se deurkollektes vir Bybelverspreiding opgeneem word.

TEEBEDIENING
Die volgende teebediening na die diens sal DV op Sondag 15 April 2018 plaasvind wanneer dit die beurt van wyk Langenhovenpark 4 sal wees.

ONS OMGEEBOEKIE

Dit is ons voorneme om teen die einde van Maart die volgende uitgawe (die 22ste!) van die Omgeeboekie die lig te laat sien. Indien die besonderhede soos tans in die boekie, nie korrek is nie, moet u dit asseblief dadelik onder die skribas se aandag bring.

Verder wil ons ook graag sorg dra dat elke lidmaat/gesin se foto ook daarin verskyn. Stuur asseblief ’n foto na ds Kobus by kdopper@lantic.net sodat hy dit kan redigeer en ons dit kan plaas.

ONS DINK AAN ….
Br Wikus en sr Yolandi van der Linde van Lenyoloi Village 13 met die oorlye van sr Yolandi se ouma (aan moederskant), skaars ’n maand na haar oupa se afsterwe. Mag die Here hulle deur die werking van die Heilige Gees ryklik vertroos en mag hulle die aangename herinne-ringe aan haar, altyd met deernis koester!

LIDMAATREGISTER
Die volgende lidmate is opgeneem vanuit ander kerke nadat dit op aanbeveling van die wyksouderling tydens die laaste Ouderlingever-gadering goedgekeur is:
►NGK Rouxville: Br Herman Britz, eggenoot van sr Retha Britz van The Bridge 56
►APK Bloemfontein-Noord: Sr Tersia Labuschagne van Ben Tindallstraat 9
►NGK Langenhovenpark: Sr Hannelie Liebenberg van Rusticana 4
►NGK Ladybrand: Br Philip Venter en egg sr Reinette Venter, gedoopte kind Pieter Venter. Op 7 Februarie 2018 is ’n dogtertjie, Winey Venter gebore. Hierdie       gesin is woonagtig te Heliconpark 9
►Metodiste Kerk Welkom: Sr Taryn Webster en dooplidmaat Kaylee Grobler van Kwaggasrust 25

Dit het baie lanklaas (indien ooit) gebeur dat daar soveel lidmate van ander kerke na ons toe oorkom! Ons heet al hierdie lidmate besonder hartlik welkom in ons Gemeente! Mag julle baie gelukkig hier wees!

AANDDIENSTE TYDENS VAKANSIE

In die herfsvakansie vanjaar, is daar net twee Sondae naamlik 1 en 8 April 2018. Sondag 29 April is weer midde-in ’n langnaweek.

Op daardie drie Sondae in April sal daar nie aanddienste in ons kerkgebou gehou word nie. Die suidelike Gereformeerde Kerke t.w. Bloempark, Bloemfontein-Suidheuwels en Bloemfontein-Suid hou gesamentlike aand-dienste.

Op genoemde dae sal die dienste om 18:00 in die kerkgebou van die Gereformeerde Kerk Bloempark gehou word.