VANDAG VIER ONS DIE SAKRAMENT VAN DIE HEILIGE NAGMAAL

Die Sakrament van die Heilige Nagmaal word vanoggend gevier.  Lidmate van ander kerke wat by die Kerkraad aansoek gedoen het om hier Nagmaal te gebruik, het die nodige toestemming en word saam met die Gemeente hartlik daartoe uitgenooi.

Ons bede is dat die Here vir ons as Gemeente en as enkelinge baie ryklik sal seën en dat ons in ons geloof versterk sal word. 

Ons het reeds geleentheid gehad om onsself reg te ondersoek en ons weet maar alte goed hoe groot ons sonde en ellende is. 

Ons weet ook dat dit nie die bedoeling van die Nagmaal is om die verslae harte van die gelowiges kleinmoedig te maak nie, asof slegs dié wat sonder sonde is na die Nagmaal mag kom. 

Ons kom juis na die Nagmaal omdat ons ons reinigmaking en saligheid buite onsself in Christus soek.

Soos in die verlede wil ons graag weer ’n versoek rig dat al die jongmense wat drie weke gelede Belydenis afgelê het,

vrywillig saam met hul ouers aan die tafel sal kom aansit. 

Ons noem dit ook weer dat daar naas die wyn, ook druiwesap in die kelkies bedien word. 

Op elke skinkbord is daar ses kelkies wat met wit papiertjies gemerk is en teenaan die handvatsel gerang-skik is.

DIE NAGMAALDIENS VANOGGEND

Ons gee weer die volledige besonderhede van die liturgiese orde, aangesien dit effens afwyk van die normale en omdat die Nagmaalsformulier stuk-stuk deur ds Kobus gelees word en eintlik ’n pragtige eenheid vorm.  Volg gerus hierdie “handleiding” gedurende die diens:

►Sang voor die erediens begin:

Liedboek 188:1,2.3

►Votum en seëngroet

►Lofsang:

Liedboek 203:1,2,3

►Direk daarna, terwyl ons steeds bly staan:

Instellingswoorde van die Heilige Nagmaal, gevolg deur die

►Geloofsbelydenis van Nicea

►Nagmaalsformulier se Selfondersoek, gevolg deur die sing van Skrifberyming 5-4:1,2

►Nagmaalsformulier: Gedagtenis

►Gebed

►Sing: Psalm 2:6

►Skriflesing: Matheus 27:45-56

►Teksvers: Matheus 27:46

” Teen drie-uur het Jesus hard uitgeroep: “Eli, Eli, lemá sabagtani?” Dit is: My God, my God, waarom het U My verlaat? “

►Preek

►Nagmaalsformulier: Gebed

►Sing Psalm 23:3 sittende

►Nagmaalsformulier: Hartsverheffing en Nagmaalbediening

►Sing Skrifberyming 17-3:1 aan eerste en Skrifberyming 17-3:2 aan tweede tafel

►Nagmaalsformulier: Lofverheffing

►Dankgebed

►Offergawers

►Slotsang: Liedboek 190:1,2,3

►Wegstuurseën

VANDAG SE KOLLEKTES

Vandag se deurkollektes word vir die GKSA se Emeritaatfonds afgesonder. 

Volgende Sondag sal die deurkollektes vir die GKSA se Thusofonds opgeneem word.

Die kollektes onder die diens is soos altyd bestem vir die Diakonie se Kas vir Barmhartigheid.

GESAMENTLIKE GEMEENTE-ETE

Na die Nagmaalsdiens vanoggend vind die gebruiklike en baie aangename gesamentlike Gemeente-ete om 11:30 in die kerksaal plaas.

Dit neem die vorm aan van ’n heerlike steakbraai.  Alles word voorsien, maar elkeen moet net sy/haar eie drinkgoed saambring.

Dit kos R50 vir volwassenes en Hoërskooljongmense en R30 vir Laerskoolkinders. 

Nuwe lidmate wat hulle sedert September by ons aangesluit het sal ook verwelkom word. 

Die elf jonge broeders en susters wat die 28ste Oktober Belydenis van hul geloof afgelê het, is die gaste van die Kerkraad en betaal niks.  Hulle moet net sorg vir eie drinkgoed

By dieselfde geleentheid sal daar gelukwensing wees vir die verjaarsdae van ds Kobus (1 November) en sr Ester (6 November) en die feit dat ds Kobus op 7 Desember reeds tien jaar ons predikant is, waarvoor ons die Here altyd dankbaar is!

Ons bedank graag die volle Sustersbestuur wat verantwoordelik is vir die ete en ook ouderling Louwrens de Beer wat die steaks gaan braai. 

Baie dankie vir julle opofferende liefde!

LIDMATE  WAT HIERDIE WEEK VERJAAR

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. 

Baie hartlik geluk!  Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

Vandag:

Sr Lize Loretz – 082 930 5590

Br Henk Pretorius – 082 337 7558

Sr Gerda du Plooy – 071 154 1826

19 November:

Br Theo van der Merwe – 079 980 2976

20 November:

Diak Cobus van Heerden – 051 436 1771

21 November:

Br Philip Venter – 073 153 9720

23 November:

Sr Herlina Pienaar – 082 809 2795

24 November:

Diak Danie Fourie – 061 267 5007

Sr Hetta Steyn – 051 436 1290

 Sr Lizette Storm – 051 422 4811

Sr Ansophi du Preez – 082 955 4535

HARTLIK GELUK AAN …

Br Koot Klopper en sr Hannelie Liebenberg van Rusticana 4, wat Saterdag 10 November 2018 in die eg verbind is. 

Mag die Here hierdie huwelik ryklik seën!

ONS DINK AAN …..

Sr Rina-Maria Schepers van Serenitas wat ’n knievervangingsoperasie ondergaan het. 

Br Martin Coetzee van Jan Marxstraat wat ’n stentinplanting gekry het.

Mag sr Rina-Maria en br Martin en sr Antoinette Coetzee elke dag die Here se nabyheid ervaar en ons bede is dat daar volkome genesing sal wees!

Br Francois Venter van Lorrainestraat 46 wat Donderdag ’n groot skoueroperasie ondergaan. 

Ons dra hom op aan die Genadetroon van ons Hemelse Vader. 

Hy sal ’n ruk lank buite aksie wees en aangesien hy die klank en beeld van die dienste hanteer, sal daar noodgedwoge van sy medeaanbieders gebruik gemaak word naamlik br Steward Anderson en sr Leri Klopper en ook oudl Tian van der Bijl

Ons bedank hulle opreg vir die betreklik ondankbare taak wat almal met soveel toewyding doen!

ETE VIR SENIOR LIDMATE

Die Diakonie wil baie graag weer al die Senior Lidmate in die Gemeente (vanaf so 65 jaar en ouer) met ’n aangename ete by die Botaniese Tuin bederf! 

Dit sal DV eerskomende Saterdag 24 November 2018 om 11:00 plaasvind. 

Geen koste hoef betaal te word nie en die Diakonie wil net hê almal moet dit sorgeloos kom geniet! 

Dit is die Diakonie se begeerte dat ALMAL wat kwalifiseer, die geleentheid moet bywoon, daarom sal hulle uit hul pad gaan om diegene wat nie op eie stoom daar kan kom nie, te gaan oplaai en vervoer. 

Teken asseblief u naam op die LIGGROEN vorm in die voorportaal aan indien u die funksie wil bywoon en dui aan of u vervoer benodig of nie

Ons bedank noual die Diakonie vir hierdie pragtige liefdesdaad en almal sien baie uit daarna!  

Vir enige navrae skakel diak Rina Fourie by 082 434 0997.

DIE AANDDIENSTE IN DIE VAKANSIE

Dit is nou al baie jare dat ons nie gedurende die skoolvakansies en langnaweke aanddienste in ons kerkgebou hou nie. 

Ons maak ook altyd bekend waar die suidelike Gereformeede Kerke hul gesamentlike aanddienste hou. 

Volgens ons Jaarprogram neem die “Geen aanddiens nie” op 16 Desember 2018 ’n aanvang. 

Vanweë verskeie redes het die Kerkraad egter besluit om ook op 2 & 9 Desember nie aanddienste te hê nie. 

Daar is wel die gesamentlike aanddiens in die kerkgebou van die Gereformeerde Kerk Bloemfontein-Suid om 18:00.

KERSSANGDIENS

Die jaarlikse Kerssangdiens sal DV volgende Sondagaand  om 18:00 in ons kerkgebou gehou word. 

Die Sustersbestuur beplan om ligte versnaperings na die diens in die kerksaal te bedien.

Om enigsins ’n aanduiding van die getalle te kry, word lidmate vriendelik versoek om

u name op die WIT vorm in die voorportaal aan te teken indien u dit wil meemaak. 

Daar is geen kostes aan verbonde nie! 

Baie dankie aan srs Marina van Niekerk en Isabel Vorster wat die verantwoordelikheid op hulle neem! 

TV-REEKS OOR KULTES EN KULTARIESE GROEPE IN SA

Prof Henk Stoker deel ons mee dat daar vanaf 15 November 2018 (verlede Donderdag) om 20:30 ’n TV reeks genaamd Openbarings,

wat handel oor kultes en kultariese groepe wat in Suid-Afrika werksaam is, vir dertien agtereenvolgende weke op VIA (DStv kanaal 147) gaan plaasvind. 

Hierdie programme word Sondagaande om 21:00 herhaal. 

Vanaand kan ons dus kyk na die herhaling van die eerste program wat oor die Mormone handel. 

Die volgende progamme handel oor die volgende : 

(2)  Desteni gevolg deur

(3)  Scientologie,

(4)  Christ in Me International,

(5)  Seven Angels Ministry,

(6)  Rabboni Centre Ministries,

(7)  Christ Gospel Church,

(8)  Providence & Shincheonji,

(9)  Jehovah-getuies,

(10) Grace Gospel Church,

(11) Blou Rokke,

(12) Universal Church of the Kingdom of God en

(13) Isaraelvisie, Dogter van Sion.

GKSA ALAMANAK 2019

Die Almanak van die GKSA 2019 is in die konsistorie teen R85 beskikbaar. 

Dis ’n selfhelpsituasie en daar is kleingeld gereed. 

Indien u nie vandag kan betaal nie, is daar ’n vorm om u naam op te skryf om later te betaal. 

Benewens inligting oor elke Gereformeerde Gemeente in SA, bevat dit ook weer die immer gewilde en kosbare Dagstukkies. 

Elke gesin behoort ’n eksemplaar of twee te besit.

LIDMAATREGISTER

Opgeneem in die gemeenskap van die Gereformeerde Kerke

► Sr Sanet Lombard en br Andries Coetzee vanaf die APK Bloemfontein, woonagtig te Willem Steadweg 85 in die wyk Fichardtpark

► Br Johan Roux vanaf die APK Brandfort woonagtig te Plot 9 Ribblesdale in die wyk Navalsig

Ons heet hierdie lidmate van harte welkom in ons Gemeente en vertrou dat hulle baie gelukkig hier sal wees!

  

LIDMAATREGISTER

Opgeneem in die gemeenskap van die Gereformeerde Kerk Bloemfontei-Noord:

► Sr Sanet Lombard en br Andries Coetzee vanaf die APK Bloemfontein, woonagtig te Willem Steadweg 85 in die wyk Fichardtpark

► Br Johan Roux vanaf die APK Brandfort woonagtig te Plot 9 Ribblesdale in die wyk Navalsig

Ons heet hierdie lidmate van harte welkom in ons Gemeente en vertrou dat hulle baie gelukkig hier sal wees !

NUUS VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA

OORLEDE

Met leedwese die afsterwe van ds AS (Fanus) Heystek, emerituspredikant van Akasia op 15 November. 

Hy was predikant te Walvisbaai, Daspoort, Pietersburg-Suid en Akasia. 

Begrafnisreëlings nog onbekend.

BEROEPE ONTVANG

Ds SJB (Hannes) Lee van Ladybrand na Messina

Ds DJ (Danie) Malan van Uitschot na Piet Retief

BEROEP AANVAAR

Ds RJ (Rynhardt) Pretorius van Buffeldoorns na Benoni as medeleraar

NUWE KOSTER

As gevolg van die bedanking van br Hannes Carstens as koster, word aansoeke ingewag vir die pos van koster vanaf 1 Desember 2018.

Die pligte van die koster behels:

►Die oopen toesluit van die kerkgebou en -saal vir Sondagoggend en aand se dienste en gedurende die week vir al die aktiwiteite en funksies wat gehou word.

► Hy/sy is verantwoordelik vir die netheid en skoonhou van die kerk se eiendom wat die geboue sowel as die terrein insluit.

►Hy/sy moet enige tekortkomings en/of probleme aan die Eiendomskommissie rapporteer wat dan die verlangde optrede sal doen waarna die koster sal toesien dat dit uitgevoer word. 

Enigeen wat vir die pos wil aansoek doen, MOET die volledige Kosterpligtestaat gaan afhaal.

OMGEEBOEKIE 2019

Hierdie publikasie wat die besonderhede van al ons lidmate en die verskillende wyke bevat, sal DV vroeg in 2019 verskyn. 

Lidmate wat nog gesins- of ander foto’s wil stuur kan dit na die kerkkantoor stuur kantoor@gkbfnnoord,co.za

GALA- EN KUIERAAND

Die Sustersbestuur het begin met ’n inisiatief om fondse in te samel.  

Die Gemeentefunksie-kommissie is nou ook daarby betrek en die volgende inligting kan meegedeel word:

’n Heerlike Gala- en kuieraand word beplan vir Vrydag 1 Maart 2019 om 18:00 by Bobbiespark.

Die bekende kunstenaar, Andries Vermeulen, van Oppiestoep-faam, gaan optree. 

Daar is 50 tafels van agt persone elk en elke tafel “kos” R1 600 (R200 per persoon).  

Afgesien van die optrede van Andries Vermeulen, sal ’n heerlike ete bedien word

en ’n veiling van wyne en ander waardevolle items gaan ook gehou word. 

Die opbrengs van die aand word aangewend vir die boufonds van die GK Shalom by Botshabelo,

die Pres Kruger Kinderhuis te Reddersburg en vir ons Susterskas.

Die koördineerder is ouderling Louis van Niekerk (052 651 0001).  Hy vra vriendelik dat lidmate  hul tafel so gou moontlik moet bespreek. 

Verder is hy dringend op soek na iemand wat met die veiling kan help en as koördineerder kan optree. 

Diaken Cobus Venter 082 055 7083 hanteer die kaartjieverkope.  Daar is reeds tien tafels “verkoop”

GEDAGTE VIR DIE WEEK MET NAGMAAL

Genade en vrede vir julle van God ons Vader

en die Here Jesus Christus, wat Homself

vir ons sondes gegee het om ons te

verlos uit hierdie goddelose wêreld

en so die wil van God ons Vader

te volbring.  Aan God kom die

heerlikheid toe tot in

alle ewigheid!

Amen.

Gal 1:3,4,5NAV

 

AS GEVOLG VAN TEGNIESE PROBLEME KON HIERDIE NUUSBRIEF NIE BETYDS BESKIKBAAR WEES NIE !