VANOGGEND SE DIENS word gelei deur Ds Kobus Botha.

Skriflesing:

Spreuke 21:20-31

Teksvers:

Spreuke 21:31

31Perde kan afgerig word vir oorlog, maar dit is die Here wat die oorwinning gee.

Voorafsang:

Liedboek 188:1,3

Sang:

Psalm 8:1,3,4
Skrifberyming 5-4:1,2
Psalm 66:7
Skrifberyming 14-2:1,2

KOLLEKTES

Vandag se deurkollektes word vir die Trans-Oranje Instituut vir Buitegewone Onderwys opgeneem. Vyf skole resorteer onder hierdie Instituut naamlik Sonitus-skool vir Gehoorgestremdes, Trans-Oranjeskool vir Dowes, Prinshofskool vir Gesiggestremdes, Transvaliaskool vir Epilepsie en Leergestremdheid en die bekende Hoërskool Martie du Plessis van Bloemfontein vir Serebraalgetremdes.

Besonder geseënde werk word by hierdie skole gedoen en ons wil hulle baie graag ondersteun.Volgende Sondag sal die deurkollektes vir die GKSA se Kas Teologiese Studente te Potchefstroom afgesonder word.  Die kollektes onder die erediens is soos altyd bestem vir die Diakonie se Kas van Barmhartigheid.

TEEBEDIENING

Die gebruiklike en baie aangename teedrinksessie na die oggenderediens begin weer vandag terwyl die katkisasie aan die gang is. Dit is vanoggend wyk Navalsig se beurt en volgende Sondag is dit wyk Paul Rouxstraat se ver-antwoordelikheid.

Ons bedank weereens die wyksouderling en sy gade sowel as al die lidmate in daardie wyk wat help met die bediening en opruim daarna. Ons het baie hoë waardering daarvoor!

KATKISASIE EN BYBELSTUDIE HEROPEN VIR 2020

Noudat die skole vir 2020 heropen het, begin die werksaamhede in ons Gemeente ook in alle erns.

Die katkisasieklasse vir die Voorskoolse en Laerskool-kinders open vanoggend direk na die erediens in die kerkgebou. Hulle sal dan ook hul werkboeke gratis ontvang. (By elke opening word ’n kollekte gehou om die koste van die werkboeke te help dek). Die ouers van hierdie kinders word vriendelik gevra om die opening by te woon.

Die klasse vir die Hoërskool-jongmense heropen DV e.k. Woensdag 22 Januarie 2020 om 18:15 vir Gr 8 en 9&10 en die Belydenisklas (gewoonlik Gr11) begin om 19:15.

Die Bybelstudiegroepe begin ook hierdie week op Donderdag 23 Januarie 2020 met die oggendgroep om 09:30 in die konsistorie en die aandgroep om 18:30 aan huis van sr Emmarencia van der Bijl, Serenitas 4. Enige lidmaat is altyd baie welkom om by hulle aan te sluit.

LEERKRAGTE BY KATKISASIE

Ons bedank graag die volgende lidmate wat as leerkragte by die onderrig van die jongmense optree, vir hul bereidwilligheid en toegewydheid. Ons gee ook die telefoonnommers van dié leerkragte indien ouers met hulle wil skakel

Klas 1: Voorskools Elize Heyns – 082 868 1620
Klas 2: Gr 1 Elana van Jaarsveld – 082 465 2079
Klas 3: Gr 2&3 Magda de Beer082 374 8846
Klas 4: Gr 4&5 Anita Knoester – 083 465 6415
Klas 5: Gr 6&7 Hennie de Bruin –082 335 2030
Klas 6: Gr 8 Wikus du Plessis – 082 440 9452
Klas 7: Gr 9&10 Ds Kobus Botha –082 410 7447
Klas 8: Gr 11 Ds Kobus Botha – 082 410 7447

SUSTERSAAMTREK 7 MAART 2020

Die Sustersbestuur van ons Gemeente bied hierdie jaar op 7 Maart 2020 die Sustersaamtrek van Klassis Suid-Vrystaat aan. Dit begin om 08:00 wanneer ’n heerlike ontbyt tot 09:00 bedien word. Die landwye tema “Intiem met God” en die spreker is GP van Rheede van Oudtshoorn.

Die koste beloop R150 per persoon en susters word ook vriendelik gevra om ’n donasie in die vorm van nie-bederfbare produkte saam te bring. Die keerdatum vir inskrywing is Vrydag 7 Februarie 2020.

Susters wat die Saamtrek wil bywoon, moet asseblief hul name op die PIENK vorm in die voorportaal aanteken. Die geld kan in die Susters se Kassie geplaas word of verkieslik elektronies in die Susters se rekening inbetaal word.

Die besonderhede is ABSA takkode 632 005 met rekeningnommer 470 341 769 met u naam, Bfn-N en Saamtrek as verwysing. Dit moet asseblief NIE in die kerk se rekening inbetaal word NIE.

PAPIERBLOMMETJIES

Die keerdatum vir die indien van al die uitgeknipte pienk en wit papierblommetjies is Sondag 26 Januarie 2020. Daar is ’n houer in die voorportaal waarin dit geplaas kan word.

Baie dankie aan almal wat so fluks help knip het!

LEë GLASBOTTELS

Die Sustersbestuur benodig heelwat gebruikte glasbottels vir die Saamtrek. Dit kan enige grootte wees maar die etikette moet asseblief verwyder word. Bring dit na die kerk toe waar houers in die portaal beskikbaar sal wees.
Baie dankie vir almal se samewerking

GKSA ALMANAK 2020 EN JAARPROGRAM/KALENDER 2020

Die GKSA se Almanak 2020 is in die konsistorie by die spieël uitgepak en is teen R86 verkrygbaar. Ons Gemeente se Jaarprogram/Kalender vir 2020 is gratis in die voorportaal beskikbaar!

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

20 Jan:

Sr Takkie du Plessis – 073 233 9274
Br Ryno Lowings – 082 333 3329
Cara van der Walt – 083 270 6990
Sr Nellie van der Walt – 072 384 3057
Sr Lettie Venter – 051 436 7667

21 Jan:

Br Cobus Coetzee – 082 772 9083
Br Hannes Venter – 082 346 4291
Sr Marguerite Venter – 082 826 0689

22 Jan:

Jacques Hugo – 082 729 0027

22 Jan:

Sr Marcelle Klopper – 071 821 6544
Sr Martje van der Bijl – 051 433 7270

23 Jan:

Br Pieter Fourie – 082 966 5220

24 Jan:

Sr Babs Coetzee – 051 436 5836
Sr Magda Patterson – 084 459 0124
Br Hannes van Jaarsveld – 072 436 5915

25 Jan:

Sr Leonie Coetzee – 083 462 2066
Br Frik J van Rensburg  snr – 083 411 3973

EGSKEIDINGBEDIENING

Hierdie waardevolle sessies begin DV op Maandag 3 Februarie 2020 om 18:00 tot 20:00 en die koste vir dertien weke beloop R130-00. Dit word in ons kerkgebou deur oudl Dirk Coetzee (082 784 1993) aangebied en die kinders van sulke ouers woon dit ook by.

Enigeen wat die trauma van ’n egskeiding of ’n verhouding wat verbreek is ervaar, word hartlik uitgenooi om dit by te woon. Lidmate kan ook hul vriende daarvan vertel.

ONS DINK AAN …

Br Klasie en sr Rina de Kock van die Oranje Meisieskoolterrein nadat br Klasie ’n groot rugoperasie ondergaan het. Mag die Here hulle elke dag naby wees

GLASE GESKENK

Die anonieme weldoener het weer ’n aantal glase waarop die lidmaat se naam en ons kerk se logo met sand geblaas is, gereed gekry en is in die voorportaal op die kas teen die venster beskikbaar Dit word geskenk aan nuwe intrekkers, die jong lidmate wat in Oktober belydenis afgelê het en lidmate bo 80 jaar. Neem gerus u glas!

Marianka Fourie
Sumari J van Rensburg
Nelmé Opperman
Andrei Potgieter
Boeta de Scande
Joey de Scande
George du Plessis
Takkie du Plessis
Queenie Henning
Truida Klopper

LIDMAATREGISTER

Met attestasie het vertrek na die Gereformeerde Kerk Windhoek: Sr Christa du Toit van Huis Roosmaryn UV. Ons wens haar alles van die beste toe!

BENODIG VERBLYF

Diak Danie Fourie is dringend op soek na huisvesting soos ’n buitekamer of klein woonstelletjie. As iemand kan help, skakel hom by 060 651 5135

NOG MATRIEKPRESTASIES!

In aansluiting by verlede week se gelukwensing, het ons berig ontvang dat Talita Robbertse, dogter van br Theo en Kayleigh Scheepers, kleindogter van br Wim en sr Magda Brummer, elkeen ook ses onderskeidings behaal het. Ons beste wense vergesel hulle en die ander matrikulante van 2019 op hul pad vorentoe!

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Maar daar kom dae, sê die Here my God,
dat Ek ’n honger oor die aarde laat kom:
’n honger nie na kos nie,
’n dors nie na water nie,
maar om die woorde
van die Here te hoor.

Amos 8:11 NAV