Efesiers 4:1

KERMIS 1 JUNIE 2019 10:00 tot 14:00

Die volgende tafels word beplan:

* Soptafel – Louwrens de Beer
* Kerrie-en-Rys – Ester Botha
* Pannekoek – Hannes en Elana van Jaarsveld
* Vars vleis – Piet Knoester
* Worsbroodjies en braaivleis – Francois Venter
* Nageregtafel – Ester Botha
* Tuisgebak – Magda de Beer
* Koeldrank – Louwrens de Beer
* Stil Veiling – Tian van de Bijl
* Speletjies – Tian van der Bijl
* Kop-en-Stertspeletjies – Cobus Venter

Die Gemeentefunksiekommissie (GFK) benodig dringend hulp en lyste daarvoor is in die voorportaal waarop lidmate wat kan help, hul name kan aanbring

* Voorbereiding van kos, gebak, nagereg
* Verkope tydens Kermis
* Skenkings van items vir veiling
* Skenking van vleis – bees, skaap en vark

Die hoofdoel is beslis om die onderlinge band tussen ons lidmate te bevorder deur hulp te verleen, saam te werk en saam te kuier!

DIE LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing:

Numuri 13:26-14:12

Teksvers :

Numuri 14:10

10Maar die hele vergadering het gedreig om vir Josua en Kaleb met klippe dood te gooi. Toe het die magtige teenwoordigheid van die Here by die tent van ontmoeting vir al die Israeliete sigbaar geword.

Voorafsang:

Liedboek 476:1,4

Sang:

Psalm 8:1,3,4
Psalm 119:6,7
Psalm 84:5,6
Skrifberyming 14-2:1,2

KOLLEKTES

Die kollektes onder die erediens word soos altyd opgeneem vir die Diakonie se Kas van Barmhartigheid terwyl die deurkollektes vir die GKSA se Sustentasiefonds opgeneem word.

Hierdie fonds staan kerke by wat nie finansieel onafhanklik kan bestaan nie, sodat die Woord-verkondiging daar steeds kan voortgaan.Volgende Sondag sal die deurkollektes vir die GKSA se Kas Teologiese Studente te Potchefstroom afgesonder word.

TEEBEDIENING

Terwyl die katkisasie vir die Voorskoolse en Laerskool-kinders vanoggend aan die gang is, sal daar weer teebe-diening by die kerksaal wees waarheen alle lidmate van harte uitgenooi word. Dit is vanoggend die beurt van wyk Kommedant Senekal straat en ons bedank almal wat daarmee behulpsaam is. Volgende Sondag is dit wyk Langenhovenpark 1 se verantwoordelikheid.

LIDMAATREGISTER

Met attestasie gaan vertrek na die Gereformeerde Kerk Belville/Belville-Oos:
Sr Danelle Walters van Humphrey Simessingel 11A.

BEROEP ONTVANG

Ds DJ (Dirk) Dykstra van Nigel na Hendrina/Carolinakominasie

DIE KERKBLAD

Die Mei-uitgawe van die KERKBLAD is in die voorportaal vir intekenare beskikbaar.

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

19 Mei:

Br Johan Aucamp – 079 482 2131
Joas Kruger – 083 660 2997

20 Mei:

Diak Christa du Toit – 083 287 8823
Br Danië van Eeden – 082 607 2407

21 Mei:

Br Gideon Swart – 078 982 7093
Br Luan van der Walt – 082 366 0794
Oudl Giel Viljoen – 051 436 5957

22 Mei:

Br Nico van de Walt – 082 550 2227
Suzaan van Eeden – 082 607 2407

23 Mei:

Br Fanus le Roux – 051 436 5215
Sr Ronël van der Walt – 051 436 3582

24 Mei:

Br Stefan Engelbrecht – 076 538 6186
Br Jorrie Jordaan – 082 787 7177
Br Kurt Kruger – 078 016 9859
Helena van Wyk – 084 585 8882

25 Mei:

Sr Marlien Jansen van Vuuren – 051 444 5944

OMGEEBOEKIE 2019

Die Omgeeboekie vir 2019 is gratis in die voorportaal beskikbaar. Neem asseblief net een per gesin. Bring asse-blief enige foutiewe inligting onder die aandag van sr Vanessa van der Walt van Woodland Hills, telefoonnommer 079 890 4234 of e-pos: info@gkbfnnoord.co.za. Sy gaan voortaan die aanbring en byhou van die gegewens behartig. Lidmate van wie daar nie foto’s verskyn nie of wat hul foto wil vervang, kan dit per e-pos aan sr Vanessa stuur.

DIE VOOR-EN AGTERKANT VAN DIE KERKGEBOU

Ons het ’n aantal jare gelede ook hierdie onderwerp (weliswaar tong-in-die-kies!) aan geraak, maar wil dit weer met ons lidmate deel: 

Ons kom by die twee dubbeldeure aan die voorkant van die kerk in, neem die Nuusbrief wat in die voorportaal op die tafel lê en gaan sit dan (veral as dit ’n moeder met klein kindertjies is) op die agterste sitplekke wat teenaan die voorkant van die kerkgebou is.

Die konsistorie is aan die agterkant van die kerkgebou geleë, maar as die kerkraadslede die gebou binnegaan, is hulle dadelik aan die voorkant van die gebou, want die preekstoel is immers voor in die kerkgebou geplaas en so ook die ouderlinge en diakens se banke!

As ek buite die gebou staan, is die voorkant teenaan die kerktoring en die konsistorie is aan die agterkant. As ek binne die gebou is, is die agterste deel voor en die voorste deel is agter!Gelukkig is binne steeds binne en buite steeds buite! Anders sou dit lol! Nou ja toe!

VAKATURE BY PRES KRUGER KINDERHUIS PRETORIA

Alhoewel dit bietjie ver van ons is, maak ons nogtans bekend dat daar by die Pres Kruger Kinderhuis in Pretoria ’n vakature van seunsversorger beskikbaar is.

Meer besonderhede is by ons kerkkantoor verkrygbaar of by v.kobus@telkomsa.net.

ONS DINK AAN ….

Br Martiens en sr Judy du Plessis van Jutastraat en br Frik en sr Sinta van Sittert van Constantiapark met die afsterwe van br Martiens en sr Sinta se 79-jarige suster in Olifantshoek.

Mag die Here wat oor lewe en dood beskik hierdie familie kennelik naby wees en mag Hy hulle deur die werking van die Heilige Gees ryklik vertroos!

BELANGRIKE DATUMS IN DIE TWEEDE KWARTAAL

Donderdag 30 Mei Hemelvaartsdag. Erediens om 18:00
Saterdag 01 Junie KERMIS
Sondag 02 Junie Voorbereidingsdiens
Katkisasie vir Laerskoolkinders sluit af
Diakonie vergader 17:00 in kerksaal
Ouderlinge vergader na die aanddiens
Woensdag 05 Junie Katkisasie vir Hoërskooljeug sluit af
Sondag 09 Junie Pinkstersondag NAGMAAL
Gemeente-ete 11:30 kerksaal
Donderdag 13 Junie Bybelstudie sluit af
Vrydag 14 Junie Skole sluit
Maandag 17 Junie Openbare vakansiedag agv Sondag se Jeugdag Dinsdag 09 Julie Skole heropen

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Laat julle lewenswandel in
ooreenstemming wees met die
roeping wat julle van God
ontvang het
Ef 4:1NAV