LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing:

Filippense 2: 1-11

Teksverse:

Filippense 2: 1-11

Sang voor die erediens begin:  

Liedboek 151:1,2

Sang tydens die erediens: 

Skrifberyming 1-6: 1.2.3

Skrifberyming 8-1: 1,2

Psalm 33:5,6

Skrifberyming 15-7:4,6

Ds Kobus is vanoggend met verlof uitstedig. 

Ons is besonder dankbaar dat prof Johan Janse van Rensburg, afgetrede professsor in die Departement Praktiese Teologie van die plaaslike Fakulteit Teologie, vanoggend die erediens hier gaan lei. 

Prof Johan is nog aktief besig en is ook ten nouste betrokke by die Engelstalige NG Gemeente Andrew Murray. 

Hy is by ons geen onbekende nie en het verlede jaar in Julie ook hier gepreek waarvoor ons baie hoë waardering het. 

Ons heet hom van harte welkom en bid hom die seën van die Here toe in sy daaglikse handel en wandel en spesifiek ook vandag by die verkondiging van God se Woord!

Ons hulpdienspredikant, dr Frans de Bruyn sal DV volgende Sondagoggend die prediker wees

KOLLEKTES

Vandag se deurkollektes word vir die Gereformeerde Kerke van SA se Ekumenisiteitsfonds afgesonder. 

Volgende Sondag sal die deurkollektes vir die Gereformeerde Kerke van SA se Emeritaatsfonds opgeneem word.

Die kollektes onder die diens is soos altyd bestem vir die Diakonie se Kas vir Barmhartigheid.

DIE AANDDIENSTE IN DIE VAKANSIE

Dit is nou al baie jare dat ons nie gedurende die skoolvakansies en langnaweke aanddienste in ons kerkgebou hou nie. 

Ons maak ook altyd bekend waar die suidelike Gereformeerde Gemeentes hul gesamentlike aanddienste hou. 

Volgens ons Jaarprogram neem die “Geen aanddiens nie” Sondag eers op 16 Desember 2018 ’n aanvang.  Vanweë verskeie redes het die Kerkraad egter besluit om ook vanaand en die 9de Desember nie aanddienste te hê nie. 

Daar is wel die gesamentlike aanddiens vanaand in die kerkgebou van die Gereformeerde Kerk Bloemfontein-Suid in Haldonweg om 18:00.

LIDMATE WAT HIERDIE WEEK VERJAAR

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week.

Baie hartlik geluk!  Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

02 Desember:

Milah de Bruin – 083 262 1230

03 Desember:

Sr Lettie Erasmus – 083 276 4716

Br Piet Pretorius – 082 412 3595

 Diak Marlise Venter – 083 287 3878

04 Desember:

Sr Joey Pretorius – 083 383 7929

05 Desember:

Br Jaco Mostert – 083 377 7695

06 Desember:

Br Hannes Carstens – 064 498 2583

Br Andries J van Vuuren snr – 051 444 5944

 Sr Martie Kruger – 051 436 6280

 Br Bobby Patterson – 084 459 0124

07 Desember: 

Sr Maureen Coetzee – 082 772 9083

08 Desember:

Sr Lézill Erasmus – 083 626 3504

HARTLIK GELUK AAN …

Br Wilhelm en sr Lize Loretz van High Ridge 4 met die geboorte van ’n eersteling – ’n seuntjie!

Baie geluk ook aan die grootouers, ouderling Henk en diaken Elize Venter van Servaas Hofmeyrstraat 4 en die oorgrootouers br Jannie en sr Ina Venter van High Ridge 10.

Mag die Here hierdie familie ryklik seën en mag Hy hulle elke dag die krag en genade skenk om die kleinding op te voed in die vrese van Sy naam.

DANKWOORD

Ons het die volgende skrywe van ouderling Hennie de Bruin na sy onlangse hartvatomleidingsoperasie ontvang, wat ons graag plaas:

Aan ons Hemelse Vader moet ons die dank bring vir ons lewe. 

Dit is Hy wat ons in Sy hand vashou, vir ons omgee. 

Dit is vir my so duidelik na die onlangse operasie wat ek ondergaan het. 

Die vermoë en insig van die dokters en teaterpersoneel. 

Die toerusting en medikasie wat gebruik word is alles ’n gawe van ons Vader. 

Die versorging en verpleging in die waakeeneid en daarna. 

Ek wil vir almal baie dankie sê, hulle het na my omgesien met deernis.

Besoeke en boodskappe van ds Kobus, medelidmate en familie. 

Gelowiges wat vir mekaar omgee.

Baie dankie!

ONDERSTEUNING VAN DIE BEUDENE DAGSORGSENTRUM

Sr Machteld du Plessis (073 251 9286) vra vriendelik dat lidmate oortollige items

aan bogenoemde dagsorgsentrum vir mense met gestremdhede sal skenk. 

Twee van ons  Gemeente se kinders word daar versorg. 

Hulle benodig die volgende; 

Legkaarte 300 en kleiner (al is daar paar stukke weg);

skryfbehoeftes soos vetkryt penne potlode ens;

afvalpapier tydskrifte,

koerante;

krale;

waterverf kwaste;

wol garing afvallappe;

plastiese of papierglase, gewone of plastiese teelepels;

plastiese deurskynende bakkies met deksels;

ou speelgoed en soortgelyke items

Hulle sal dit ongelooflik baie waardeer as u kan help. 

Bring die skenkings asseblief na die kerk toe met duidelike aanduiding dat dit vir BEUDENE is.

KERKTERREIN

Veral vanweë die waterbeperkings, het die toestand van die tuin en die kerkterrein in die algemeen baie agteruit gegaan.

Die grasperke is dood en so ook baie bome (daar is al ’n paar verwyder).

Die Eiendomskommissie onder leiding van ouderling Erik van Driel het besluit om iets daadwerkliks daaraan te doen.

’n Anonieme lidmaat het gesorg vir die verfraaiing van die terrein tussen die kerkgebou en die saal met die aanbring van kunsgras, sr Charlene Klopper het die tuin onder die moerbeiboom kunstig hervestig en br Hannes van Jaarsveld het takke afgesaag en dooie bome en takke verwyder.  Hy het ook die moerbeiboom “gesnoei” sodat dit in die toekoms nie meer so baie vrugte op die plaveisel sal mors nie.

Parkeerplek bly ’n groot probleem.  Die afgelope week is grond en dooie bome aan die voorkant van die kerkterrein verwyder sodat daar meer parkeerplek kan wees en beter tuin gemaak kan word.

Lidmate moet maar die verwikkelings dophou!

Ons kan maar net sê dat dit hoog tyd is dat iets gedoen word en soos ons vir ouderling Erik ken, sal dit beslis ’n baie goeie verandering wees!

Ons dra ons dank oor aan die Eiendomskommissie en wens hulle sterkte en voorspoed toe!

Dit sal lekker wees om weer ’n netjies versorgde tuin te sien!

GEREFORMWEERDE KERK SA SE ALMANAK VIR 2019

Die Almanak van die GKSA 2019 is in die konsistorie by die spieël teen R85 beskikbaar.

Benewens inligting oor elke Gereformeerde Gemeente in SA,

bevat dit ook weer die immer gewilde en kosbare Dagstukkies.

Elke gesin behoort ’n eksemplaar of twee te besit!

Dis ’n self-help-situasie en daar is kleingeld gereed.

Indien u nie vandag kan betaal nie, is daar ’n vorm om u naam op te skryf om later te betaal.

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het,

aangebreek het, het Hy sy  Seun gestuur. 

Hy  is  uit  ’n vrou  gebore en  van sy

geboorte af   was  Hy aan  die  wet

onderworpe om ons, wat aan die

wet onderworpe was, los te koop 

sodat ons as kinders van God

aangeneem kan word.       

Gal 4:4,5 NAV