VANOGGEND SE EREDIENS word gelei deur Ds Kobus Botha. Die Liturgie vanoggend; 

Skriflesing:

Efesiers 1:1-14

Teksverse:

Efesiers 1:3

Voorafsang:

Liedboek 163:1

Sang:

Psalm 111:1,2,4 Cloete
Psalm 38:1,17
Psalm 2:6
Skrifberyming 18-7:1,9,12

SUSTERSAAMTREK 7 MAART 2020

Ons plaas hierdie berig vir oulaas. Dit is Vrydag 7 Februarie 2020 die laaste dag wat susters op dié uitnodiging kan reageer

Die Sustersbestuur van ons Gemeente bied hierdie jaar op 7 Maart 2020 die Sustersaamtrek van Klassis Suid-Vrystaat aan. Dit begin om 08:00 wanneer ’n heerlike ontbyt tot 09:00 bedien word. Die landwye tema is: “Intiem met God” en die spreker is GP van Rheede van Oudtshoorn.

Die koste beloop R150 per persoon en susters word ook vriendelik gevra om ’n donasie in die vorm van nie-bederfbare produkte saam te bring.

Susters wat die Saamtrek wil bywoon, moet asseblief VANDAG NOG hul name op die PIENK vorm in die voorportaal aanteken. Die geld kan in die Susters se Kassie geplaas word of verkieslik elektronies in die Susters se rekening inbetaal word. Die besonderhede is ABSA takkode 632 005 met rekeningnommer 470 341 769. Gee u naam, Bfn-N en Saamtrek as verwysing. Dit moet asseblief NIE in die kerk se rekening inbetaal word NIE!!

LEë GLASBOTTELS

Die Sustersbestuur benodig heelwat gebruikte glasbottels vir die Saamtrek. Dit kan enige grootte wees maar die etikette moet asseblief verwyder word. Bring dit na die kerk toe waar houers in die portaal beskikbaar sal wees.
Baie dankie vir die groot aantal bottels wat reeds ontvang is!

KOLLEKTES

Vandag se deurkollektes word vir die GKSA se Sustentasiefonds opgeneem. Die opbrengs van hierdie fonds word gebruik om kerke by te staan wat finansieel nie onafhanklik kan bestaan nie, sodat Woordverkondiging daar steeds kan voortgaan.

Volgende Sondag sal die deur-kollektes vir die GKSA se Dankbaarheidsfonds afgesonder word. Hierdie fonds is in 2008 in die lewe geroep met die viering van die 150ste bestaansjaar van die Gereformeerde Kerke in SA en word hoofsaaklik aangewend om die Emeritaatsversorgingstrust te versterk, om swakker Gemeentes finansieel te help en om die historiese geboue van die GKSA in stand te hou.

Die kollektes onder die erediens is soos altyd bestem vir die Diakonie se Kas van Barmhartigheid.

TEEBEDIENING

Die gebruiklike en baie aangename teedrinksessie na die oggenderediens vind vanoggend weer plaas wanneer dit wyk Pentagonpark se beurt is. Daar is nie ’n ouderling in daardie wyk nie, maar met die hulp van lidmate in die wyk, sal die teedrinkery normaalweg voortgaan.

Melk en al die ander items word voorsien. Ons bedank weereens die wyksouderling en sy gade (of hul plaasvervangers!) sowel as al die lidmate in daardie wyk wat help met die be-diening en opruim daarna. Ons het baie hoë waardering daarvoor! Volgende Sondag is dit wyk Rayton se verantwoordelikheid waar daar wel ’n wyksouderling is.

GKSA ALMANAK 2020 EN JAARPROGRAM/KALENDER 2020

Die GKSA se Almanak 2020 is in die konsistorie by die spieël uitgepak en is teen R86 verkrygbaar. Ons Gemeente se Jaarprogram/Kalender vir 2020 is gratis in die voorportaal beskikbaar!

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

02 Feb:

Sr Marie Coetsee – 082 835 6150
Diak Elize Heyns – 072 469 7778
Oudl Erik van Driel – 083 287 1047

03 Feb:

Sr Petro de Bruyn – 082 386 4663
Philip Nel – 061 407 6525

04 Feb:

Sr Heleen Klopper – 051 436 6602

05 Feb:

Oudl Francois van Niekerk – 082 769 7196
Br Henk Venter jnr – 082 391 7987

06 Feb:

Br Abie Kruger – 082 339 1839
Sr Theunette Kruger – 082 546 4601
Br Manie Wilken – 083 949 8645

07 Feb:

Sr Henda van der Walt – 084 811 7965
Winay Venter – 073 153 9720

08 Feb:

Sr Micarla du Plessis – 072 918 0444
Sr Hettie Vorster – 083 764 3518

EGSKEIDINGBEDIENING

Hierdie waardevolle sessies begin DV môreaand 3 Februarie 2020 om 18:00 tot 20:00 en die koste vir dertien weke beloop R130-00. Dit word in ons kerkgebou deur oudl Dirk Coetzee aangebied en die kinders van die betrokke ouers woon dit ook by.

Enigeen wat die trauma van ’n egskeiding of ’n verhouding wat verbreek is ervaar, word hartlik uitgenooi om dit by te woon. Skakel vir br Dirk by 082 784 1993.

Lidmate kan gerus ook u vriende hiervan vertel!

GEBEURE IN ANDER GEMEENTES

GK BETHLEHEM

Die GK Bethlehem is vanjaar 100 jaar oud en dit word gedurende die naweek van 24 tot 26 April 2020 gevier.

Vrydagaand is ’n gesellige kuieraand, Saterdag ’n feesete en feesprogram en Sondag ’n Feesdiens gelei deur prof Sarel van der Walt. Oudlidmate (of ander) wat dit wil bywoon kan met At Kruger by 082 785 2000 of atkr@vodamail.co.za in verbinding getree word.

GK SENEKAL

Hierdie gemeente intbind op 1 Maart 2020. Die afsluitingsfunksie word gedurende die naweek van 29 Februarie en 1 Maart gehou. ’n Voorbereidingsdiens met ’n skaapbraai daarna word beplan vir Saterdagmiddag 29 Februarie gevolg deur ’n Nagmaalsdiens op Sondag 1 Maart en ’n middagete.

Die kontak persone is Bertha Duvenhage by 080 375 9471 of Hettie Barrett by 083 500 7669.

GLASE GESKENK

Die anonieme weldoener het weer ’n aantal glase waarop die lidmaat se naam en ons kerk se logo met sand geblaas is, gereed gekry en is in die voorportaal op die kas teen die venster beskikbaar Dit word geskenk aan nuwe intrekkers, die jong lidmate wat in Oktober belydenis afgelê het en lidmate bo 80 jaar. Die volgende lidmate se glase is nog nie geneem nie:

Sumari J van Rensburg
Nelmé Opperman
Andrei Potgieter

BENODIG VERBLYF

Diak Danie Fourie is nog steeds baie dringend op soek na huisvesting soos ’n buitekamer of klein woonstelletjie. Sover was daar nog nie reaksie nie. As iemand kan help, skakel hom asseblief by 060 651 5135

BELANGRIKE DATUMS IN DIE EERSTE KWARTAAL VAN 2020

Maandag 03 Februarie Egskeidingbediening begin om 18:00
Sondag 09 Februarie Finansiële Kommissie vergadering
Sondag 16 Februarie Breë Kerkraadsvergadering
Sondag 01 Maart Gemeentevergadering om lidmate oor die finansies van 2019 in te lig
Saterdag 07 Maart Sustersaamtrek
Sondag 08 Maart Diakonievergadering om 17:00, Ouderlinge vergadering na die aanddiens
Sondag 15 Maart Nagmaal, Gemeente-ete om 11:30
Vrydag 20 Maart Skole sluit
Saterdag 21 Maart Menseregtedag
Dinsdag 31 Maart Skole open

ONS DINK AAN ….

Sr Ina Venter van High Ridge 10 wat die afgelope week ’n draai in die hospitaal gemaak het en gelukkig weer tuis is. Die Here se seën en nabyheid word haar en br Jannie en hul kinders toegebid!

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Skeur julle harte, nie julle klere nie.

Kom terug na die Here julle God toe:

Hy is genadig en barmhartig;

Hy is lankmoedig en vol liefde.

Hy is bereid om straf te herroep.

Joël 2:13 NAV