GEMEENTE-ETE NA NAGMAAL

Volgende Sondag word die Voorbereidingsdiens met die oog op die viering van die Sakrament van die H Nagmaal gehou. Na die Nagmaalsdiens op 16 September, word die gebruiklike en baie aangename Gemeente-ete in die kerksaal bedien.

Die koste beloop R40 per volwassene en Hoërskooljongmens en R20 vir Laerskoolkinders. Kleuters eet gratis. Teken asseblief u naam op die BLOU vorm aan indien u die geselligheid wil bywoon. Alles word voorsien behalwe drinkgoed waarvoor elkeen vir hom/haarself moet sorg asseblief.

Die geld kan verkieslik voor die tyd in die Kassie gemerk “Sustersbydrae” geplaas word. Die Sustersbestuur is besig om van bank te verander sodat elektroniese inbetalings vir eers nie gedoen moet word nie. Die geld kan ook tydens die ete afgedra word.
’n Aantal nuwe intrekkers sal ook verwelkom word. Hulle is die gaste van die Kerkraad en betaal niks, maar moet asseblief net hul eie drinkgoed saambring.

LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing:

Johannes 13:1-17

Teksverse:

Johannes 13:1

Voor die viering van die paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir Hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is, liefgehad, Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad.

Voorafsang:

Liedboek 203:1,2

Sang:

Skrifberyming 1-1:1,7
Skrifberyming 9-1:1,10,11

SPESIALE DEURKOLLEKTES VIR TRANS-ORANJE INSTITUUT

Ons hou gewoonlik jaarliks twee kollektes vir die Trans-Oranje Instituut vir Buitengewone Onderwys wat verlede jaar hul 70ste bestaansjaar in RSA gedenk het. Die tweede kollekte word vandag op 2 September gehou en is juis so gekies om saam te val met die landwye Loslitdag.

Hierdie kollektes is bedoel vir die ondersteuning van kinders met spesiale onderwysbehoeftes by vyf skole. Die betrokke skole is Trans-Oranjeskool vir Dowes, Sonitusskool vir Gehoorgestremdes, Prinshofskool vir Gesiggestremdes, Transvaliaskool vir Epilepsie en Leergestremdheid en die Hoërskool Martie du Plessis van Bloemfontein vir Serebraalgestremdes.

Onderwys aan hierdie skole is duur onderwys en die TOIBO help die kinders met skoolfondse, koshuisfooie, vervoerkoste, voedsel, klerasie, toiletware, skryfbehoeftes en spesiale toerusting.
Ruim bydraes word vandag vriendelik gevra!

(Lees ook vandag se “Gedagte vir die week” op die laaste bladsy van dié Nuusbrief!)

DEURKOLLEKTES VOLGENDE SONDAG

Volgende Sondag se deurkol-lektes is bestem is vir die Pres Kruger Kinderhuis te Red-dersburg.

TEEBEDIENING VANOGGEND

Terwyl die katkisasie vir Voorskoolse en Laerskookinders direk na die diens aan die gang is, sal daar terselfdertyd ook weer teebediening by die kerksaal wees waarheen alle lidmate van harte uitgenooi word.

Dit is vanoggend die beurt van wyk Dealeweg om tee te skink en volgende Sondag neem wyk Eeufeesweg die ver-antwoordelikheid oor.

Baie dankie aan almal.

BROEDERS TER APPROBASIE AS OUDERLINGE

Die name van die volgende broeders word ter approbasie aan die Gemeente voorgehou sodat hulle in bepaalde wyke kan dien:
Br NC (Nico) Beek, Serenitas 113 – wyk Cachetstraat
Br GA (Gert) Venter, Heliograafstraat 5 – wyk Lucas Steynstraat
Ons bid hierdie broeders die seën van die Here toe by die oorweging van hierdie roeping en vertrou dat dit gunstig sal wees!

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

02 Sep:

Sr Michelle Coetzee – 083 743 8137
Br Kobus Coetzee – 071 154 1826
Sr Martie Labuscagne – 051 433 1313
Sr Hannelie Liebenberg- 082 377 6602

03 Sep:

Anita du Plessis – 051 436 0425

04 Sep:

Sr Gerda Kirstein – 083 469 1820
Rian Swanepoel – 073 584 7700

05 Sep:

Br Fanie le Roux – 083 344 5045
Br Renier Strydom – 051 446 2830

08 Sep:

Emile Aucamp – 073 496 5945
Johan Muller – 072 022 1963
Br Josh Nell – 076 745 2131

FRANKFORT RIVIERTOER 2 – 6 Desember 2018

Ds Ockie Struwig van die GK Frankfort laat weet dat hierdie baie gewilde jaarlikse Riviertoer vanjaar DV van Sondag 2 tot Donderdag 6 Desember 2018 gaan plaasvind.
Die koste daaraan verbonde is R800 per kind. Tree in verbinding met ds Struwig by ostruwig@telkom-sa.net of Sanette by 073 027 9181 indien iemand dalk sou belangstel.

MEESTERPOTKOMPETISIE

Toe hierdie uitgawe van die Nuusbrief gister gedruk is, het die kompetisie pas begin. Ons sal DV volgende Sondag meer inligting oor die sukses van die dag meedeel. Ons wil weereens vir oudl Louwrens de Beer en sy span van die Gemeentefunksie-kommissie van harte bedank vir die inisiatief en al die reëlings.

Baie dankie ook aan al die lidmate wat dit so goed ondersteun het!

GLASE GESKENK DEUR ’N LIDMAAT

Die volgende lidmate se glase wat ’n anonieme lidmaat skenk, is in die voorportaal beskikbaar. Neem gerus u glas waarop u naam en ons kerk se naam en logo met sand geblaas is.

‘n Familielid of ’n vriend of kerkraadslid kan dit ook neem asseblief. Dis regtig iets besonders!
Elsie Coetzee
Kobus Coetzee
Engela du Plessis
Martiens du Plessis
Gerrie van der Walt
Nellie van der Walt
Van die eerste besending glase het die volgende lidmate nog nie hul glase geneem nie –
Tersia Labuscagne
Kurt Kruger
Wilhelm van der Walt

ONS DINK AAN …

Br Jan en sr Yvonne de Wet van Tafelkop met die tragiese en overwagse afsterwe van br Jan se kleinseun, De Wet Bezuiden-out, wat twee weke nadat hy in ’n motorongeluk harsingskudding opgedoen het, in sy slaap oorlede is.

Ons bede is dat die Here wat oor lewe en dood beskik, ook vir hierdie familie die nodige vertroosting deur die werking van die Heilige Gees sal skenk!
Sr Antoinette Coetzee van Jan Marxstraat wat ’n groot operasie ondergaan het. Dit gaan onder die omstandighede redelik goed met haar en ons bid vir haar en br Martin die nabyheid van die Here toe.

GELIEFDE OORLEDE ?

‘n Sessie word beplan om die proses van hartseer/droefheid te ondersteun.

Ervaar dat ander persone dieselfde beleef.

Dit is slegs ‘n eenmalige byeenkoms waarby persone in groepbesprekings deelneem.

Dit word in Afrikaans aangebied en sal vir twee ure op ‘n Sondagmiddag vanaf 16h00 tot 18h00 plaasvind.

Slegs fasilitering en geen berading !

Kontak gerus vir Dirk Coetzee (selfoon 082 784 1993) vir meer inligting.

LOSS OF A SPOUSE word as hulpmiddel gebruik.

BEROEP ONTVANG

Ds EJ (Janré) van Jaarsveld van Tsumeb na Durban-Noord

DIE KERKBLAD EN DIE SLINGERVEL

Net toe ons begin dink het hierdie tydskrifte gaan nooit opdaag nie, verras die Poskantoor ons en voorsien sommer twee uitgawes van die KERKBLAD en die SLINGERVEL. Die Julie- en Augustus-uitgawe van die KERKBLAD is vir intekenare in die voorportaal beskikbaar. Die Julie-uitgawe is binne-in die Augustus een. Ons vertrou dat die aflewering voortaan weer stiptelik sal wees!

Die SLINGERVEL word gratis aan die Laerskoolkinders verskaf aangesien die Diakonie vir die intekengeld instaan. Ons bedank hulle baie graag en vertrou dat die kinders dit elke keer volledig sal lees!. Dit is interessant dat die Augustus-uitgawe die 1000ste uitgawe is!

Die eerste een het 60 jaar gelede in 1958 – ook in Augustus – verskyn. Dis wonderlik om die Here se hand ook hierin te kan sien hoedat Hy altyd voorsien en dat daar altyd ’n redakteur was. Tans is dit dr Hennie van Wyk van GK Christiana/Bloemfhof wat hom uitstekend van sy taak kwyt!

GEDAGTE VIR DIE WEEK

HERE
Al is my stem nie so suiwer
en my ledemate huiwer,
maak dit aan U liefde
nie saak nie.

Want in U oë
is dit juis my onvermoë
wat my heeltemal
uniek maak!
Anoniem