bid vir reen

SUSTERSAAMTREK 2020

Hierdie jaarlikse Sustersaamtrek wat met dieselfde tema op dieselfde dag regdeur Suid-Afrika gehou word, vind vanjaar DV op 9 Maart 2019 plaas. Vir die Suid-Vrystaat en sekere dorpe in die Oos-Kaap, sal die Saamtrek by die Gereformeerde Kerk Bloemfontein-Suidheuwels vanaf 08:00 tot ongeveer 13:00 gehou word.

Die landwye tema is “Om-gee-wingsbewus. God se kinders gee om vir Sy skepping” en die spreker is Jeanette Geldenhuys-Smit.

Die koste daaraan verbonde is R150 per persoon. Diegene wat dit wil bywoon, moet u naam op die LIGGROEN vorm wat in die voorportaal is voor 31 Januarie 2019 aanbring. Daar is nie meer baie tyd oor nie sodat die susters aangemoedig word om dit SO GOU MOONTLIK te doen.

Die geld kan in die bussie gemerk “Susters-bydrae” ge-plaas word met vermelding van u naam en “Saamtrek”.

 Die Saamtrek gaan volgende jaar (2020) by ons gehou word. As ons die Saamtrekke wat in die verlede hier gehou is as maatstaf gebruik, is ons oortuig daarvan dat dit in 2020 weereens ’n groot sukses gaan wees.

Dit gaan egter gepaard met addisionele uitgawes en daarom doen die Sustersbestuur ’n ernstige beroep op alle susters om hul jaarlikse bydrae van R150 so gou moontlik te betaal.

Onthou dat alle susters outomaties lede van die Sustershulpdiens is.

Die geld kan verkieslik in hul bankrekening inbetaal word by Absa (takkode 632 005) en rekeningnommer 470 341 769, met u naam as verwysing. Die Saamtrek se geld kan ook daar inbetaal word.

LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing:

Genenis 3:1; 14-15
Numeri 21:4-9
Jesaja 11:1-9
Mattheus 10:16-20

Teksvers:

Spreuke 30:19b

hoe ‘n aasvoël in die lug bly, hoe ‘n slang teen ‘n rots op seil, hoe ‘n skip op die diepsee vaar en hoe die liefde tussen ‘n man en ‘n meisie werk.

Voorafsang:

Liedboek 188:1,3

Sang:

Psalm 100:1-4
Psalm 25:5,6
Psalm 84:5
Skrifberyming 11-2:1,2,4

KOLLEKTES

Vandag se deurkollektes word vir die Trans-Oranje Instituut vir Buitengewone Onderwys afgesonder.

Vyf skole resorteer onder hierdie Instituut naamlik Sonitusskool vir Gehoorgestremdes, Trans-Oranjeskool vir Dowes, Prins-hofskool vir Gesiggestremdes, Transvaliaskool vir Epilepsie en Leergestremdheid en die bekende Hoërskool Martie du Plessis van Bloemfontein vir Serebraalgestremdes.

Besondere geseënde werk word by hierdie skole gedoen en ons ondersteun hulle baie graag.  Onderwys aan gestremde kinders is duur onderwys en die TOIBO help die kinders met skoolfondse, koshuisfooie, vervoerkoste, voedsel, klerasie, toiletware, skryf-behoeftes en spesiale toerusting!

Lees gerus die “Gedagte vir die week “op die laaste bladsy van dié Nuusbrief

Volgende Sondag sal die deurkollektes vir die Kas Teologiese Studente te Pot-hefstroom opgeneem word.

Die kollektes onder die diens is soos altyd bestem vir die Diakonie se Kas vir Barmhartigheid.

TEEBEDIENING

Terwyl die katkisasie vanoggend aan die gang is, sal daar ook weer teebediening by die kerksaal wees. Dit is nie net vir die ouers van die katkisante bedoel nie, maar vir almal! Dit is terselfdertyd ook ’n geleentheid om nuwe intrekkers te ontmoet en die onderlinge band van die gelowiges te versterk.

Die diensbeurte is op die Jaarprogram aangedui met die bedoeling dat die lidmate in daardie wyk, behulpsaam gaan wees by die bediening en opruiming.

Dit is vandag die beurt van wyk Sewe Damme en volgende week is dit wyk Universitas 1 se verantwoordelikheid.

Weereens baie dankie aan almal wat so ywerig meehelp!

GALA-AAND

Hierdie funksie word op 1 Maart 2019 om 18:00 by Bobbiespark gehou en besprekings vir ’n tafel vir agt persone kan by oudl Louis van Niekerk (082 651 0001) of diak Cobus Venter (082 055 7083) gedoen word.

Lidmate wat reeds besprekings gedoen het, kan die kaartjies na die diens in die konsistorie afhaal.

Lidmate wat met of tydens die funksie hulp kan verleen, moet hulle naam op die pienk vorm wat in die voorportaal is, aanteken, asseblief!

EGSKEIDNGSBEDIENING

Oudl Dirk Coetzee berig dat hierdie geslaagde byeenkomste vir geskeide ouers, weer vanjaar vanaf 4 Februarie 2019 vanaf 18:00 tot 20:00 vir 13 weke aangebied gaan word. Hy is weer die aanbieder en dit word vanjaar weer by die Gerefor-meerde Kerk Bloemfontein-Suid gehou.

Enigeen wat die trauma van ’n egskeiding ervaar, is baie welkom om dit by te woon. Die kinders van hierdie ouers word ook betrek.
Ander bedienings wat nog beplan word is dié vir Enkelouers, en ook vir Bedroefdes na die afsterwe van ’n geliefde. Skakel gerus vir oudl Dirk by 081 784 1993.

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

20 Jan:

Sr Takkie du Plessis – 073 233 9274
Br Ryno Lowings – 082 333 3329
Cara van der Walt – 083 270 6990
Sr Nellie van der Walt – 072 384 3057
Diak Liza-Marie Venter – 079 659 2862
Sr Lettie Venter – 051 436 7667

21 Jan:

Br Cobus Coetzee – 082 772 9083
Br Hannes Venter – 082 346 4291
Marquerite Venter – 082 826 0689

22 Jan:

Jacques Hugo – 082 729 0027
Sr Marcelle Klopper – 071 821 6544
Sr Martje van der Bijl – 051 433 7270

23 Jan:

Br Pieter Fourie – 082 966 5220

24 Jan:

Sr Babs Coetzee – 051 436 5836
Sr Maryna Grobbelaar – 082 302 2026
Sr Magda Patterson – 084 459 0124
Br Hannes van Jaarsveld – 072 436 5915

25 Jan:

Sr Leonie Coetzee – 083 294 9445
Br Frik Janse van Rensburg – 083 411 3973
Nicka van Wyk – 084 585 8882

26 Jan:

Sr Machteld du Plessis – 051 436 0425
San-Mari Richards – 082 906 5010
Francois van Niekerk Fowlerstraat – 082 290 8889

LIDMAATREGISTER

Na die voltooiing van sy skooljaar het die volgende lidmaat met attestasie vertrek na die GK Potchefstroom-Die Bult:
Br Maarten Petrus Albertus Botha van Morganstraat 18

ONS DINK AAN ….

Sr Martie le Roux van Santé wat Donderdag ’n knievervang-ingsoperasie ondergaan het.

Ons bid haar en br Fanie die Here se nabyheid, krag en genade toe! Baie sterkte vir die tyd van herstel wat voorlê!

HARTLIK GELUK AAN ….

Diak Henda van der Linde wat vanaf 1 Januarie 2019 aangestel is as Adjunkhoof van Dr Böhmerskool. Dis ’n uitsonderlike prestasie wat sy beslis verdien en ons wens haar alles van die beste toe!

Mag sy die seën, genade, krag, insig en wysheid van die Here ontvang om hierdie verantwoordelike werk tot Sy eer uit te voer! Sterkte vir die pad vorentoe.

ORRELFEESKONSERT

Ons is gevra om bekend te maak dat daar op 13 Februarie 2019 ’n Orrelfeeskonsert met Martin Mans en Jan Elsenaar om 19:30 in die Odeion gehou gaan word.

Kaartjies kos R100 en is by die deure beskikbaar.

GEDAGTE VIR DIE WEEK
HERE!

Al is my stem nie so suiwer
en my ledemate huiwer,
maak dit aan U liefde
nie saak nie.

Want in U oë
is dit juis my onvermoë
wat my heeltemal
uniek maak!
Aniniem