ONS HET OOK NOU ’N FACEBOOK

Ter wille van lidmate wat nie verlede week se Nuusbrief gelees het nie, herhaal ons dié berig:

Die volgende uitbreiding van ons nuwe webblad is die FACEBOOK-fasiliteit.  Die Nuusbrief, funksies, persoonlike nuuswaardighede en die preke is beskikbaar.

Om hierdie fasiliteit suksesvol te maak, sal dit waardeer word indien lidmate die volgende skakel gebruik: https://www,facebookcom/gkb-fnnoord/ of selfs by GK BFN Noord op Facebook in te skakel.  Sodra u dit “like” sal u gereeld inligting ontvang.

Daar was reeds reaksie op br Dirk se versoek vir hulp waarvoor ons baie dankie sê.  Hy wil graag nog persone betrokke kry om hierdie aangeleentheid te help hanteer. Hulle sal opleiding ontvang.  Indien nog lidmate belangstel, kan hy/sy met br Dirk by 082 784 1993 of dirk@gkbfnnoord.co.za in verbinding tree.

LITURGIE VAN DIE EREDIENS VANOGGEND

Skriflesing: Johannes 8:12-20

Teksverse: Johannes 8:12

Op ‘n ander keer het Jesus vir die mense gesê: “Ek is die lig vir die wêreld.

Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee.”  

Voorafsang:

Skrifberyming 12-3:1,2;12-5

Sang tydens die erediens:

Liedboek 205:1,2,3

Psalm 130:2,4

Psalm 2:6

Skrifberyming 14-3:1,4

DEURKOLLEKTES

Vandag is Pinkstersondag en die deurkollektes sal vir die Gereformeerde Kerke van SA se Sustentasiefonds opgeneem word.

Volgende Sondag se deurkollektes is bestem vir die Gereformeerde Kerke van SA se Fonds vir Teologiese Studente te Potchefstroom.

TEEBEDIENING VANDAG

Soos gewoonlik, sal daar weer vanoggend na die diens tee, koffie en vrugtesap by die kerksaal bedien word. Dit is vandag die verantwoordelikheid van wyk Pentagonpark en bedank almal wat hierdie taak so spontaan en entoesiasties uitvoer.

Onthou dat daar, afgesien van die gewone teebediening, vandag ook weer lekker koffie by die koffiehoekie in die saal beskikbaar is.

VOLGENDE SONDAG

Sr Petro de Bruyn nooi alle lidmate uit om volgende Sondag na die erediens ’n teegeselligheid by te woon in die kerksaal .  Dit is ter viering van haar eggenoot, dr Frans de Bruyn, se 80ste verjaarsdag op 29 Mei.  Indien u daardie geselligheid wil bywoon, teken asseblief VANDAG NOG u naam aan op die blou vorm in die voorportaal.

NAGMAAL – 10 Junie 2018

Net om ons geheue weer te verfris, kan ons noem dat Nagmaal DV op Sondag 10 Junie gaan plaasvind.

Die Voorbereidingsdiens word die vorige Sondag (3 Junie 2018) gehou.

Die Diakonie vergader Sondag 3 Junie om 17:00 in die kerksaal en die Kerkraad (ouderlinge) na die aanddiens.  Dit beteken dat die wyksouderlinge hierdie week reeds met huisbesoek besig sal wees want die vergadering is oor twee weke!

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. 

Baie hartlik geluk!  Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

20 Mei:

Diaken Christa du Toit – 083 287 8823

21 Mei:

Br Gideon Swart – 078 982 7093

Br Luan van der Walt – 082 366 0794

Ouderling Giel Viljoen – 051 436 5957

22 Mei:

Br Nico van der Walt – 082 550 2227

23 Mei:

Br Fanus le Roux – 082 900 9561

Sr Ronél van der Walt – 051 436 3582

Br Hendrik Venter – 076 536 9438

24 Mei:

Br Stefan Engelbrecht – 076 538 6186

Br Jorrie Jordaan – 082 787 7177

Br Kurt Kruger – 078 016 9859

Helena van Wyk – 084 585 8882

25 Mei:

Sr Marlien J van Vuuren – 051 444 5944

26 Mei:

Sr Christine de Wet – 083 391 8052

Kara Otto – 082 762 7892

Br Manie Pretorius – 083 462 0958

ONS DINK AAN…

Sr Doreen du Plessis van Rayton Ridge wat die afgelope week ’n draai in die hospitaal gemaak het.  Sy is reeds tuis en dit gaan onder die omstandig-hede goed met haar.

Ouderling Piet en sr Anita Botha van die plaas Deelput met sr Anita wat  Vrydag ’n groot voetoperasie in Pretoria ondergaan het.

Hulle versorg ook nog steeds sr Anita se moeder.

Ons bid Sr Doreen en Sr Anita die nabyheid en seën van die Here toe.  Mag Hy volkome genesing skenk!

LIDMAATREGISTER

Met attestasie het oorgekom van die Gereformeerde Kerk Bultfontein:

Sr Elri Botha, woonagtig te Elgado 5, Lillyvale in die wyk Rayton.

Ons heet sr Elri van harte welkom en vertrou dat sy baie gelukkig sal wees!

NUUS VAN  DIE GEREFORMEERDE KERKE VAN SUID-AFRIKA

Die Gereformeerde kerk Lichtenburg vier DV gedurende die naweek van 2 tot 3 Junie 2018 hul 125ste bestaansjaar.

Hulle nooi alle oudlidmate en ander belangstellendes uit om dit by te woon.

Volledige besonderhede van die program ens is by ons kerkkantoor beskikbaar of skakel 018 632 1052 of gklichtenburg@gmail.com.

Beroep ontvang:

Ds PR (Retief) Gouws van Pietersburg na Dendron/Magalakwin-kombinasie.

TOER NA ISRAEL

Soulmatters Gemeenskapsentrum bied ’n agtdaelange toer na Israel aan.

Dis vanaf 29 November tot 7 Desember 2018 teen R24 500 per persoon wat deel.

Hulle loop saam met ervare toerleiers op Jesus se spore.

Besonderhede is by ons Kerkkantoor of skakel Geertjie de Beer by 083 655 6567.

GEDAGTE VIR DIE WEEK

“Die liefde is geduldig,

die liefde is vriendelik;

dit is nie afgunstig nie,

is nie grootpraterig nie,

is  nie  verwaand  nie.”

I Korintiërs  13 :4 NAV