BOTSHABELO-KLEUTERSKOOL

Baie goeie werk word deur hierdie Kleuterskool gedoen, en aangesien hulle dit nie breed het nie, doen sr Ester Botha uit eie inisiatief, namens hulle ’n vriendelike beroep op ons lidmate om met enige bydraes te help soos warm klere en skoene vir kleuters, speelgoed, skryfbehoeftes ens. Kontantbydraes is natuurlik altyd welkom! Plaas dit in die voorportaal en merk duidelik dat dit vir die Kleuterskool is.

LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing:

Psalm 63:1-12

Teksverse:

Psalm 63:4,7,8

4U troue liefde is meer werd as die lewe; daarom sal ek U prys.

7As ek aan U dink op my bed, oor U peins in die nag, dan weet ek:

8U is vir my ‘n hulp, en dan juig ek oor die beskerming onder u vleuels.

Voorafsang:

Liedboek 151:1,2

Sang:

Liedboek 203:1,2,3
Psalm 119:6,7
Psalm 68:13
Skrifberyming 14-2:1,2

KOLLEKTES

Die kollektes onder die erediens word soos altyd opgeneem vir die Diakonie se Kas van Barmartigheid terwyl die deurkollektes bestem is vir Bybelverspreiding. Volgende Sondag sal die deurkollektes afgesonder word vir die GKSA se Christelike Onderwysfonds.

TEEBEDIENING

Daar sal vanoggend weer koffie, tee en vrugtesap by die kerksaal bedien word. Dit is vandag wyk Pentagonpark se verantwoordelikheid en alhoewel daar nie ’n wyksouderling is nie, sal die bediening normaalweg voortgaan met die hulp van die lidmate in daardie wyk. Sr Jacoline van Rooyen is die koördineerder en ons bedank haar daarvoor!

Volgende Sondag is dit wyk Rayton se beurt.

AANDDIENS VANAAND

Daar sal DV weer vanaand ’n aanddiens in ons kerkgebou gehou word. Sondag 11 Augustus is in ’n langnaweek en dan sal daar weer nie ’n aanddiens wees nie. Daarna sal daar getrou aanddienste tot en met 15 September 2019 gehou word.

Op 22 en 29 September sal daar weer nie aanddienste wees nie.

BR JAN DE WET OORLEDE

Met leedwese word die afsterwe bekend gemaak van br Johannes Marthinus (Jan) de Wetvan die plaas Tafelkop in die ouderdom van 76 jaar. Hy is Saterdag 13 Julie oorlede nadat hy die laaste paar maande ernstig siek was. Wyle br Jan en sy eggenote, sr Yvonne, het in Februarie 2015 vanaf die APK Bloemfontein-Noord by ons aangesluit. Ons harte gaan uit na sr Yvonne en hul kinders en bid dat die Here hulle deurdie werking van die Heilige Gees ryklik sal vertroos. Die troosdiens is Vrydag in ons kerkgebou gehou.

PROF JAAP HELBERG OORLEDE

Met leedwese word die afsterwe bekend gemaak van prof Jaap Helberg op 15 Julie 2019. Die begrafnis was reeds Vrydag 19 Julie te Potchefstroom. Na sy teologiese studies is hy in 1954 te GK Rustenburg bevestig en vanaf 1958 tot 1961 was hy predikant van GK Krugersdorp. Hierna was hy professor aan die Hammanskraalse Teologiese Skool tot 1970 waarna hy professor aan die Teologie Skool te Potchefstroom geword het.

Hy het in 1993 emeriteer. Ons harte gaan uit na sy familie in hierdie dae en ons bring hulde aan die werk wat hy in God se Koninkryk gedoen het om predikante op te lei wat die Here se Woord kan verkondig en ook pastorale werk te kan doen!! Ons onthou ook hoe hy, toe hy predikant van Krugersdorp was, ten nouste betrokke was by die Bond van JV’s op GG (Jongeliede Vereniging op Gereformeerde Grondslag) en die baie goeie leiding wat hy daar gegee het!

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

21 Jul:

Br Hennie van der Walt 051 436 7601

22 Jul:

Br Dave Lubbe – 083678 6645
Br Cas van nWyk – 051 522 2890
Br Barnie Venter – 082 8089253

23 Jul:

Br Martin Cronjé – 082 771 2270

24 Jul:

Sr Wilna Pretorius – 082 410 4278
Br Jan van der Bijl – 051 433 7270

26 Jul:

Br Koos Coetzee – 082 772 9083

27 Jul:

Br Anton Klopper – jnr 073 008 9744

HARTLIK DANK AAN …

Srs Annet Knoester, Geert Mosca, Rina-Maria Schepers en Elsabé Steenekamp, wat Vrydag na die troosdiens vir wyle br Jan de Wet, ywerig behulpsaam was met die bediening van tee en verversings! Ons (en die familie) waardeer dit opreg! Baie dankie ook aan almal wat gehelp het om toebroodjies te maak!

GOLFDAG VAN KINDERHUIS

Br Danie Noëth, Hoof van die Pres Kruger Kinderhuis te Red-dersburg, het verlede Sondag ons Gemeente ingelig oor hul werk-saamhede en ook vertel van die Golfdag wat die Vriendekring reël. Daar is toe inligtingstukke uitgedeel, maar ongelukkig is ’n datum nie daarop aangegee nie.

Die datum waarop hierdie Golfdag gehou gaan word is 9 Augustus 2019 te Dewetsdorp. Lidmate wat wil deelneem as speler of as borg, kan met die Kinderhuis by 051 533 0086 in verbinding tree. Dit neem die vorm aan van “Betterball Stableford” en die inskrywingsfooi is R200 per speler.

Putjieborge beloop R500 en ander borge teen R2 000. Skenkings van enige aard is uiters welkom. Hierdie dag is jaarliks ’n baie groot treffer en die inkomste wat daaruit verkry word, word buitengewoon goed aangewend! Baie dankie vir almal se aandeel en ondersteuning!

BEROEP BEDANK

Ds FJ (Fritz) Potgieter van Bloemfontein-Suid na Rietvallei as medeleraar.

NUWE GEREFORMEERDE KERK

Die GK Rietvallei stel ons met groot dankbaarheid teenoor die Here in kennis dat Klassis Pretoria Suidwes op 8 Julie 2019 die besluit van die GK Rietvallei bewillig het, dat lidmate van die Engelsprekende wyk van Rietvallei oorgaan tot afstigting om ’n selfstandige kerk, genaamd Reformed Church Tswane (RCT), te vorm.

Ds ID de V Potgieter van GK Rietvallei is as eerste konsulent aangewys. RCT se huidige lidmate is woonagtig in verskeie voorstede van Pretoria en aanliggende gebiede. Mag die Here hierdie nuwe Gemeente besonder naby wees!

DIE KERKBLAD

Die Julie-uitgawe van die KERKBLAD is in die voorportaal vir intekenare beskikbaar. Die intekengeld vir die nuwe termyn wat op 1 Julie 2019 begin (dws met hierdie uitgawe), beloop R360.

EGSKEIDINGBEDIENING

Die tweede byeenkoms vanjaar het reeds begin, maar daar is nog geleentheid om hierdie waardevolle sessies by te woon. Enige persoon wat deur of in die trauma van ’n egskeiding is, is baie welkom om dit by te woon. Dit begin om 18:00 in ons kerkgebou en duur 13 weke. Oudl Dirk Coetzee (082 784 1993) is die verantwoordelike gesprekvoerder. Skakel hom!

HARTLIK GELUK AAN …

Br Dave Lubbe van Santé 111 wat onlangs vereer is met die Suider-Afrikaanse Rekeningkundige Vereniging se “Lifetime Achievement Award”! Hierdie toekenning is gemaak teen die agtergrond van sy lewenslange bydrae tot die uitbou van die wetenskap van die rekenmeestersprofessie.

Hy was die eerste mens in SA wat ’n doktorsgraad in ouditkunde behaal het en het die eerste Afrikaanse teksboek oor die ouditkunde geskryf. As professor aan UV het die UV hom ook in 2018 met die Bestuurs- en Alumnie-eerbewys vereer. Ons wens hom van harte geluk en dank die Here vir die gawes wat

Hy aan hom gegee het en wat br Dave so konsensieus uitlewe. Hy was ’n aantal jare voorsitter van ons Finansiële Kommissie waar sy kennis en ervaring van onskatbare waarde was! Ons bede is dat die Here hom en sr Hester (met wie se gesondheid dit nie baie goed gaan nie) besonder naby sal wees en sal seën!!

GEDAGTE VIR DIE WEEK

12want ons worstelstyd is nie teen vlees en bloed
nie, maar teen die owerhede, teen die
magte, teen die wêreldheersers van
die duisternis van hierdie eeu,
teen die bose geeste in die lug.
13Daarom, neem die volle wapenrusting van
God op, sodat julle weerstand kan bied
in die dag van onheil en, nadat
julle alles volbring het,
staande kan bly.
Ef 6:12,13 OAV