VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week.  Baie hartlik geluk!  Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

22 April:

Sr Helenna Kleyn – 072 343 5910

23 April:

Alex Klopper – 051 436 2119

Br Martin de Klerk – 071 978 8555

24 April:

Br Grové Coetzee – 083 743 8137

25 April:

Janco Aucamp – 073 496 5945

Br Jeff Coetzee – 083 294 9445

Sr Luchell Coetzee – 051 436 5836

25 April:

Hanno Geldenhuys –  082 822 3300

Br Bernie van der Walt – 051 436 3582

Nica de Beer – 082 789 6793

26 April:

Oudl Louis Steyn – 051 436 1290

Sr Ine-Mari Venter – 073 151 9232

Sr Marietjie Viljoen – 082 673 8939

28 April:

Diak Cobus Venter –  082 055 7083

BR JAPIE VAN DAMME OORLEDE

Met leedwese word die afsterwe bekend gemaak van

br Jacob Jan (Japie) van Damme

vroeër van  Harrismithstraat 22, en later  (ook ten tye van sy dood) van Brandfort, in die ouderdom van byna 66 jaar

Hy is reeds Woensdag 11 April oorlede en vriende het hom dood in sy huis aangetref.  Hy was ’n alleenlopende man wat in Junie 2015 vanaf Gereformeerde Kerk Vleuels by ons aangesluit het.

Ons sal hom onthou  as  ’n  baie getroue kerkganger.Hy het ook gereeld  CD’s van die preke gekry om weer daarna te luister.

Die troosdiens het Vrydag vanuit ons kerkgebou plaasgevind.

Na die troosdiens van wyle br Japie van Damme was daar die gebruiklike teebediening vir die familie en vriende.  Die susters het weer reg gestaan om dit aan te bied en ons bedank graag vir srs Rina-Maria Schepers, Elsabé Steenekamp, Martie van der Linde en Marietjie Viljoen

LITURGIE VANOGGEND

 Skriflesing:

Markus 10:13-16      Teksverse: Markus 10:13-16

 Voorafsang: Liedboek 577:1,2,3

Sang tydens die erediens:

Skrifberyming 1-6:1,2,3

 Skrifberyming 8-1:1,2

 Psalm 134:4

 Psalm 105:5

 Skrifberyming 14-2:1,2

DEURKOLLEKTES

Vandag se deurkollektes sal vir die GKSA se Deputate Jeugsorg opgeneem word en volgende Sondag vir die Kas Teologiese Studente te Potchefstroom

DIE SAKRAMENT VAN DIE HEILIGE DOOP

Die Sakrament van die Heilige Doop word vanoggend tydens die erediens bedien aan Louis van  Niekerk, Verbondseuntjie van ouderling Francois en sr Welmarie van Niekerk van Schanskraal.

Louis jnr is ook die kleinseun van ouderling Louis en diak Marina van Niekerk van dieselfde adres.

Ons hartlikste gelukwense gaan aan hierdie vier lidmate en ons bede is dat die Here die ouers die krag en genade sal skenk om die kleinding op te voed in die vrese van Sy Naam.

HAMBURGERAAND

Die Hamburgeraand wat Vrydagaand by die kerksaal aangebied is, was ’n reuse sukses en is deur een en almal baie geniet.

Dit is bygewoon deur ongeveer 120 lidmate en 165 hamburgers is bestel.  (Heelwat meer is gemaak – daar was ook wegneemetes!!)

Almal het baie lekker saam gekuier!

Ons dank gaan aan die Gemeentefunksiekommissie onder leiding van ouderling Louwrens de Beer vir hul harde werk!

Baie dankie ook aan die lidmate vir die ondersteuning en die aangename gees wat geheers het!!

KERKRAADSVERGADERING

Die tweede vergadering van die Kerkraad en Diakonie in 2018 (of soos dit algemeen bekend is as die Breë Kerkraad) sal DV vanaand direk na die aanddiens in die kerkgebou gehou word.  Wat die ouderlinge betref is daar nog drie wyke vakant nl Eeufees-weg, Jan Wilken-straat en Langen-hovenpark 1.

DIE KERKBLAD

Die Maart- en Apriluitgawe van die KERKBLAD is in die voorportaal vir intekenare beskikbaar.  Die Maartuitgawe is op 9 Maart 2018 gepos en het nou eers hier aangekom!

Ons vra namens die Poskantoor verskoning vir die vertraging!!

EREDIENS VOLGENDE SONDAG

Ds Kobus en sy gesin is volgende Sondag met verlof uitstedig.  Ons is dankbaar dat dr Frans de Bruyn die oggend-erediens sal waarneem.

Omdat dit ’n langnaweek is, sal daar nie ’n aanddiens wees nie.

Daar is wel die gesamentlike aanddiens van die suidelike Gereformeerde Gemeentes om  18:00 in die kerkgebou van  Gereformeerde Kerk Bloempark.

TEEBEDIENING

Direk na die diens vanoggend terwyl die katkisasie aan die gang is, sal daar weer teebediening by die kerksaal wees waarheen alle lidmate van harte uitgenooi word.

Kom geniet ’n koppie tee of koffie of ’n glasie vrugtesap terwyl daar lekker gekuier word.

Dit is vandag die beurt van wyk Leo van den Heeverstraat waar die wyks-ouderling (wat nie getroud is nie!) die leiding neem en ook melk bring.  Die ander items word voorsien.

Lidmate in daardie betrokke wyk word aangemoedig om behulpsaam te wees en die ouderling se hand te sterk!   Baie dankie vir almal se mooi gesindheid en ywer!

Volgende week sal daar nie teebedieining wees nie, maar die week daarna op 6 Mei, is dit die beurt van wyk Navalsig.

DEURKOLLEKTES

Vandag se deurkollektes sal vir die GKSA se Deputate Jeugsorg opgeneem word en volgende Sondag vir die Kas Teologiese Studente te Potchefstroom.

NUUS VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA

BEROEP ONTVANG EN AANVAAR

Ds JG (Jacques) Tredoux van Dendron/Magalakwin-kombinasie na Pretoria-Brooklyn as medeleraar

SKRIBA UITSTEDIG

Wikus en Hettie Vorster sal DV volgende naweek uitstedig wees met die huwelik by Ladybrand van hul vierde kleinkind, Anica Venter, dogter van Monica.  (Terloops: in Junie en in Desem-ber trou nog twee kleinseuns van hulle).

Hulle sal vanaf Vrydag tot Maandag afwesig wees.

Wikus sal dus nie Maandag die kantoor beman nie.

Enige navraag of wat ookal, kan enige tyd nog steeds telefonies met hom bespreek word deur 083 475 6777 te skakel.  Hy sal net nie fisies beskikbaar kan wees nie.

OUDERLING DIRK COETZEE TREE UIT AS KATKISASIELEERKRAG

Vir die afgelope byna 20 jaar het ouderling Dirk Coetzee met groot entoesiasme en toewyding die katkisasieklasse van die Graad 8-jongmense op Woensdagaande hanteer.

Hy het besluit dis tyd om teen die einde van die eerste kwartaal uit te tree.  Ons is baie jammer daaroor, maar het volle begrip!

Ons bedank hom van harte vir al die jare van onderrig wat hy so getrou en nougeset gedoen het.

Ons is baie seker dat hy vir die jongmense die nodige grondslag kon lê en voorberei vir die katkisasie deur ds Kobus en uiteindelik die aflegging van hul Geloofsbelydenis.

Baie dankie Dirk!  Die Here se seën word hom en sr Priscilla toegebid!

Ds Kobus sal voortaan die graad  8-jongmense saam met die graad 9 & 10klas onder sy vlerk neem.  Die studiemateriaal sal voorsien word.