Die diens word vanoggend gelei deur ds Kobus Botha.

LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing:

Efesiërs 2:11-22

Teksverse:

Efesiërs 2:11-22

Voorafsang:

Liedboek 200:1,2

Sang:

Skrifberyming 2-2:1,2
Psalm 130:2,4
Psalm 66:7
Skrifberyming 19-3:1-4

KOLLEKTES

Vandag se deurkollektes sal vir die Pres Kruger Kinderhuis te Reddersburg afgesonder word. Dis nou die geleentheid om hierdie inrigting wat soveel vir die kinders beteken omdat daar vir hulle ’n tuiste so na as moontlik aan ’n ouerhuis geskep word, finansieel te ondersteun!

Volgende Sondag sal die deurkollektes vir die GKSA se Sustentasiefonds afgesonder word.

Die kollektes onder die erediens is soos altyd bestem vir die Diakonie se Kas van Barmhartigheid.

KERKRAADSLEDE

Tydens die Kerkraadsvergadering van verlede Sondagaand is eervolle ontslag uit die amp van diaken toegestaan aan diaks Cobus en Marlise Venter. Br Cobus het ’n tydlank as voorsitter gedien en ons bedank hom en sr Marlise vir hulle toegewyde arbeid. Geen diakens word in hulle plekke aangewys nie.

Wat die ouderlinge betref is daar tans ses vakante wyke waar dr Frans de Bruyn met onderskeiding en baie getrou huisbesoek doen.

Die naam van br PJS (Koot) Pretorius van Langstraat 226 word ter approbasie aan die Gemeente voorgehou sodat hy as ouderling in die wyk Serenitas kan dien. Ons bid hom die seën van die Here toe by die oorweging van dié roeping.

TEEBEDIENING

Daar sal vanoggend na die erediens weer tee, koffie en vrugtesap by die kerksaal bedien word. Wyk Serenitas is aan diens en alhoewel daar nie’n wyksouderling is nie, sal die teedrinkery met die hulp van die lidmate in daardie wyk, normaalweg voortgaan. Volgende Sondag is dit wyk Sewe Damme se beurt waar daar ook nie ’n ouderling is nie.

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

23 Feb:

Pieter Smits – 072 482 3280

24 Feb 

Br SJ le Roux – 083 522 9130

25 Feb 

Anzelle – 083 500 7136
Sr Magdaleen Venter – 082 454 8906

26 Feb 

Dianike de Beer – 072 682 2425

27 Feb 

Br Charles du Preez – 083 427 7869

28 Feb 

Sr Elna de Bruin – 082 562 2871
Sr Marianka Fourie – 072 944 5453

29 Feb 

Br Steward Anderson – 083 376 9960

ONS OMGEEBOEKIE 2020

Hierdie handige boekie wat al die besonderhede van ons lidmate en wyke bevat en ook agtergrondinligting oor ons Gemeente en al die bedrywighede verskaf, se 23ste uitgawe sal DV teen die einde van Maart 2020 verskyn.

Sr Vanessa van der Walt is verantwoordelik vir die byhou van die gegewens en die uiteindelike druk van die boekie.

Daar is nog heelwat gesinne/lidmate waarvan daar nie foto’s verskyn nie en veral nuwe intrekkers wie se foto’s ontbreek. Ons wil graag ’n beroep doen op lidmate wie se foto tans nie daarin verskyn nie, om een aan Vanessa by info@gkbfnnoord.co.za te stuur.

Dieselfde geld vir lidmate wat graag hul bestaande foto wil vervang. Baie dankie vir almal se aandag. As daar dalk foutiewe inligting in die huidige boekie is of as besonderhede verander het, kan u asseblief ook vir Vanessa in kennis stel. Haar telefoonommer is 079 890 4234.

SUSTERSAAMTREK

Konfyt:Susters word vriendelik gevra om tuisgemaakte vye-en perskekonfyt kerk toe te bring. Skakel 082 652 0995 vir meer inligting.

Snyblomme: Om kostes te bespaar, word susters vriendelik gevra om Vryddag 6 Maart snyblomme saal toe te bring asseblief! Skakel sr Ester vir inligting by 072 784 9451

DROOGTEHULP IN NOORD-KAAP

Die Kerkraad het op sy laaste vergadering ’n skrywe van SDDS (Sinodale Deputate Diakonale Sake) ter tafel geneem waar dank uitgespreek word vir skenkings van lidmate om die nood in Noord-Kaap te verlig.

Intussen het dr Petrus Venter, predikant van GK Postmasburg, ’n opvolgskrywe gerig om hul dank uit te spreek vir geldelike bydraes van Gemeentes en Diakonieë en waarin ook verduidelik word hoe die geld aangewend word.

Daar is egter groot dele waar die toestande nog glad nie verbeter het nie en hulp dringend benodig word.
Behalwe vir veevoer is daar hulp aan boere en hul werknemers verskaf vir broodnood en ander uitgawes. Na maande van intense hitte van meer as 40ºC bevestig 90% van die boere dat hulle met klein reënbuitjies nog nie eers 20 mm reën gehad het nie. Baie diere en wild het weens die hitte en honger gevrek al kon van hulle aan die lewe gehou word danksy vee-voerskenkings.

Dr Venter meld dat hy so graag ’n ander boodskap rondom fonteine wat loop en baie water wat in panne staan, sou wou deurgee, maar vir jare ken hulle dit nie meer nie! Dr Venter sluit sy brief af met die woorde: “Weereens kan ek die dankbaarheid en die samewerking in die tyd van hulpverskaffing net beklemtoon en word ons dank-baarheid uitgespreek op ’n wyse wat ek in my bediening van 27 jaar nog nie teëgekom het nie.”

SDDS neem die vrymoedigheid om Gemeentes bewus te maak van die nood en dat ons ook in ons gebede sal dink aan die noodlydendes in Noord-Kaap, Namibië en ander gebiede.

Waar lidmate dit in hul harte vind om ’n bydrae te maak om die nood te help verlig, versoek ons vriendelik dat enige bydrae in ons gemeente se rekening inbetaal word (besonderhede op die “kop” van die Nuusbrief) met u naam en “Droogtehulp” as verwysing of per bydraekoevertjie. Alternatiewelik kan dit verkieslik direk in die volgende rekening inbetaal word

Rekeningnaam: SDDS
Bank: Absa
Takkode: 632 005
Rekeningnommer: 3330 141 750
Verwysing: Droogtehulp

[Kantaantekening: Selfs al reën dit binne die volgende twee weke, sal dit nog ten minste ses weke neem vir die veld om voldoende te herstel. Tot dan sal die boere nog steeds voer benodig. Dit reën nie gras nie!]

LIDMAATREGISTER

Met attestasie het oorgekom van die Gereformeerde kerk Bloempark: Sr Wilmien du Plessis woonagtig te Bewarea 32 in die wyk Sewe Damme. Ons heet sr Wilmien van harte welkom in ons Gemeente. Mag sy baie gelukkig hier wees!

BEROEP ONTVANG

Ds PGP (Pieter) le Roux van GK Wonderboompoort na GK Totiusdal

Die Februarie-uitgawe van die KERKBLAD is in die voorportaal vir intekenare beskikbaar

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Kom ons wy ons aan Hom toe,

Kom ons streef daarna om ons aan

die Here toe te wy.

Die Here sal verskyn,

so seker as die son opkom,

Hy sal na ons toe kom soos stortreën,

Hy sal ons verkwik soos lentereëns die grond verkwik.
Hosea 6:3 NAV