LITURGIE VAN VANOGGEND SE EREDIENS – WORD DEUR DR FRANS DE BRUYN GELEI.

Skriflesing:

Matteus 1:18-25

Teksverse:

Matteus 1:21

Sy sal ‘n Seun in die wêreld bring, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.”

Sang voor die erediens begin.:

Liedboek 354:1,3

Sang tydens die erediens:

Skrifberyming 12-3:1,2; 12-5

Psalm 130:2,4

Skrifberyming1-3:1,2

Skrifberyming 3-1:1,2

Psalm 98:1,2

KOLLEKTES

Vandag en volgende Sondag se deurkollektes word vir Bybelverspreiding afgesonder. 

Die kollektes onder die erediens is soos altyd bestem vir die Diakonie se Kas van Barmhartigheid.

EREDIENSTE IN DIE VAKANSIE

Die erediens vanoggend en volgende Sondag

Ds Kobus en gesin is tans met ’n welverdiende vakansie in die Strand.

Ons bede is dat hulle dit terdeë gaan geniet!  

Ons is baie dankbaar dat ons hulpdienspredikant, dr Frans de Bruyn vanog-gend en volgende Sondag die dienste hier gaan lei.

Ons bid hom en sr Petro die seën van die Here toe!

Aanddienste

Tot en met Sondag 12 Januarie 2020 sal daar nie aanddienste in ons kerkgebou gehou word nie. 

Daar is ook nie enige ander gesamentlike diens nie. 

Op 5 en 12 Januarie 2020 sal die gesamentlike aanddiensteweer hervat met dienste in die kerkgebou van Die Gereformeerde Kerk Bloempark.

Kersdiens

Daar sal DV op Woensdag 25 Desember om 09:00 ’n Kersdiens in ons kerkgebou gehou word wat dr Frans de Bruyn sal waarneem.Die kollekte by daardie diens sal vir Bybelverspreiding opgeneem word.

ONS DINK AAN ….

Br Johan en sr Esmé Kruger van Woodland Hills met die skielike en onverwagse dood van hul 42 jarige seun in Pretoria. 

Dis regtig baie tragies en ons bede is dat die Here hulle in hierdie dae besonderlik naby sal wees en sal vertroos!

LIDMATE WAT DIE WEEK VERJAAR.

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. 

Baie hartlik geluk! 

Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

23 Desember:

Br Chris van der Linde snr – 072 476 4292

24 Desember:

Sr Bonita Calitz  – 078 422 0541

Br Henk Venter snr – 079 510 2747

26 Desember:

Oudl Gert Coetzee – 083 459 1039

Sr Doreen du Plessis –  051 436 6712

27 Desember:

Br Piet Botha – 083 673 5448

Sr HantieKruger – 082 404 1940

Sr Johanda van der Merwe  – 079 885 2469

28 Desember:

Sr Susan du Plessis – 051 436 6395

 Sr Grietjie Vermeulen  – 082 446 1473

JAARPROGRAM/KALENDER 2020

Ons Jaarprogram/Kalender vir 2020 is gratis in die voorportaal beskikbaar!

GKSA ALMANAK 2020

Die GKSA se Almanak 2020 is in die konsistorie by die spieël uitgepak en is teen R86 verkrygbaar. 

SEëNWENSE MET KERSFEES

Ons wil graag aan alle lidmate die seën van die Here toebid met die viering van die Christusfees eerskomende Woensdag. 

Mag elke lidmaat en families die wonderlike geboorte van Jesus Christus en Sy uiteindelike Hemelvaart waar Hy vir ons by die Vader intree, intens belewe!

 

GEDAGTE VIR DIE WEEK

MET KERSFEES

Hom (Jesus Christus) het julle lief,

al het julle Hom nie gesien nie.

Deur in Hom te glo, al sien julle

Hom nie nou nie, het julle reeds

deel aan die saligheid wat die

einddoel van julle geloof is.

En dit vervul julle met ’n

onuitspreeklike en

heerlike blydskap.

I Pet 1:8,9NAV