VANOGGEND se erediens word deur ds Kobus Botha waargeneem.

Skriflesing:

Hebreërs 7:11-28

Teksverse:

Hebreërs 7:23-25

23  En hulle het wel priesters geword in ‘n groot aantal, omdat hulle deur die dood verhinder is om aan te bly; 
24  maar Hy, omdat Hy vir ewig bly, besit ‘n priesterskap wat nie op ander oorgaan nie. 
25  Daarom kan Hy ook volkome red die wat deur Hom tot God gaan, omdat Hy altyd leef om vir hulle in te tree. 

Tema van die preek:

Ons het ‘n Hoëpriester wat vir ons intree “

Sang voor die erediens begin:

Liedboek 334:1-4

Sang tydens die erediens:

Psalm 118:1,2

Psalm 25:5,6

Psalm 18:14

Skrifberyming 18-7:1,12

KOLLEKTES

Die kollektes onder die erediens word soos altyd opgeneem vir die Diakonie se Kas van Barmhartigheid bestem.

Die deurkollektes  is vir Bybelverspreiding bestem.

Volgende Sondag sal die deurkollektes vir die GKSA se Emeritaatsfonds afgesonder word.  

Die opbrengs van hierdie fonds help om ememerituspredikante, hul weduwees en wese met mediese bystand en lewensonderhoud, eervol te versorg.

AANDDIENSTE IN DIE VAKANSIE

Vanaand en ook volgende Sondag 29 September sal daar nie aanddienste in ons kerkgebou gehou word nie. 

Die suidelike Gereformeerde Kerke hou wel gesamentlike dienste in die kerkgebou van Gereformeerde Kerk Bloempark in Stollreitherstraat om 18:00 wat ons kan bywoon. 

Vanaf Sondag 6 Oktober sal ons aanddienste weer normaalweg tot en met 1 Desember voortgaan.

LIDMATE WAT HIERDIE WEEK VERJAAR

Baie hartlik geluk! 

Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

Vandag

Br Jacques de Bruin – 082 268 9702

Br Jurie Geldenhuys snr – 082 822 3300

Heinrich Pretorius – 082 337 7558

23 September:

Miné Steyn en haar tweelingsussie Maylee Steyn – 082 052 0421

Sr Tokkie Vivier – 051 436 1529

25 September:

Sr Ria Gerber  – 082 375 2521

Anika Robbertse – 051 436 2415

26 September:

Oudl Basie du Plooy – 073 207 3076

27 September:

Sr Hester Odendaal – 082 045 8875

28 September:

Pieter Knoester jnr – 083 461 4128

Br Herman Pretorius – 083 462 0958

Albert van Jaarsveld – 072 436 5915

Sr Juan-Mari Vemeulen – 082 446 1473

Cobus de Witt – 083 662 3462

BELANGRIKE DATUMS IN DIE VIERDE KWARTAAL

Alhoewel die vierde kwartaal nog nie aangebreek het nie, noem ons tog enkele datums om beplanning te vergemaklik:

1 Okt:   Skole heropen

2 Okt    Katkisasie vir Hoërskooljeug begin

3 Okt    Bybelstudie begin

6 Okt    Katkisasie vir Voorskoolse en Laerskoolkinders begin

15 Okt    Gemeente se 58ste bestaansjaar – geen spesiale funksie nie

16 Okt    Belydeniskatkisante word ondervra

20 Okt    Breë Kerkraadsvergadering na aanddiens

27 Okt    Belydenisaflegging van katkisante

27 Okt    Ons woon aanddiens by NG Kerk Berg-en-Dal by

1 Nov   Ds Kobus verjaar

6 Nov   Sr Ester Botha verjaar

7 Nov   Bybelstudie se gesellige afsluiting

10 Nov   Voorbereidingsdiens

10 Nov   Katkisasie vir Voorskoolse en Laerskoolkinders sluit af

10 Nov   Diakonie vergader 17:00 in die kerksaal

10 Nov   Ouderlinge vergader na aanddiens

17 Nov   Nagmaal

24 Nov   Kerssangdiens 18:00

GEDAGTE VIR DIE WEEK 

Vra vir die Here reën in die tyd

wanneer die reëns moet kom.

Hy maak die reënwolke en

laat die stortreën val.

Hy gee vir die mense (Sagaria 10:1 NAV)