ONS EREDIENS VANOGGEND GELEI DEUR DS KOBUS BOTHA

Skriflesing:

                     Matteus 1: 1-17                         

Teksverse:

                        Matteus 1: 16 

Jakob was die vader van Josef, die man van Maria uit wie gebore is Jesus wat Christus genoem word. ” 

Tema van die preek:

“Ons lewe uit God se genade alleen “                         

Sang voor die erediens begin:

Liedboek 345: 1,3,4

Sang tydens die erediens:

Skrifberyming 1-6: 1,2,3

Skrifberyming 9-3: 1,2

Skrifberyming 7-2: 1,2

Skrifberyming 4-6

KOLLEKTES

Vandag en volgende Sondag se deurkollektes word vir Bybelverspreiding afgesonder.  

Die kollektes onder die diens is soos altyd bestem vir die Diakonie se Kas vir Diens van Barmhartigheid.

SR ANNIE VAN DER MERWE OORLEDE

Met leedwese maak ons bekend dat

sr Anna Martha van der Merwe/Coetzee  (née v d Walt)

van Mooihawe,  Dinsdagoggend in die  ouderdom van 95 jaar  en  ses  maande oorlede is

nadat sy die laaste tyd baie verswak het.   

Tant Annie  het in  Maart 2013  vanaf die GK Bloemfontein by ons aangesluit.

Tot ’n paar maande gelede het sy nog  getrou beide dienste  op ’n Sondag bygewoon

en selfs in die koue winteraande was haar plek selde leeg.

Sy het sodoende ’n pragtige voorbeeld vir baie van ons gestel.

Ons dra haar kinders en kleinkinders op aan die  Genadetroon  van  ons Hemelse Vader dat Hy hulle vertroostend  naby sal wees.   

In besonder dink ons aan ouderling Gert Coetzee wat met baie  deernis  en  liefde teenoor sy Moeder opgetree het.

Die begrafnis het Vrydag vanuit ons kerkgebou plaasgevind.

DANKWOORD

Na die begrafnisdiens van wyle sr Annie van der Merwe, het die susters van ons Gemeente weer reggestaan met

tee, koffie, vrugtesap en verversings. 

Soos ons hulle ken, is die bediening en opruim agterna, weereens met baie grasie en vriendelikheid gedoen. 

Ons bedank graag vir susters Ester Botha, Geri Kotzé en Johanda van der Merwe vir hierdie liefdestaak!

EREDIENS OP KERSDAG

Oormôre (Dinsdag) op Kersdag 25 Desember 2018 sal daar DV ’n erediens om 09:00

in ons kerkgebou gehou word waar dr Frans de Bruyn die prediker sal wees.

DIE AANDDIENSTE IN DIE VAKANSIE

Tot 13 Januarie 2019 sal daar nie aanddienste in ons kerkgebou gehou word nie. 

Daar is wel die gesamentlike aanddiens vanaand in die kerkgebou

van die Gereformeerde Kerk Bloemfontein-Suid in Haldonweg om 18:00.

KATKISASIELEERKRAG BENODIG

Die Katkisasiekommissie benodig ’n leerkrag vir die Gr 1-katkisasieklas. 

Lidmate wat  belangstel om te help, moet asseblief met oudl Hennie de Bruin (082 335 2030) skakel. 

Moenie beskeie wees nie!

LIDMATE WAT DIE KOMENDE WEEK VERJAAR

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. 

Hartlik geluk!  Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

23 Desember:

Br Chris van der Linde snr – 072 476 4292

24 Desember:

Oudl Henk Venter – 051 436 6574

26 Desember:

Oudl Gert Coetzee – 083 459 1039

 Sr Doreen du Plessis – 051 436 6712

27 Desember:

Br Piet Botha – 083 673 5448

27 Desember:

Sr Johanda van der Merwe – 079 885 2469

28 Desember:

Sr Susan du Plessis – 051 436 6395

Sr Grietjie Vermeulen – 082 446 1473

29 Desember:

Diak Petr Havenga – 082 749 6908

Oudl Tian van der Bijl – 082 303 8046

ONDERSTEUNING VAN DIE BEUDENE DAGSORGSENTRUM

Sr Machteld du Plessis (073 251 9286) vra vriendelik dat lidmate oortollige items

aan bogenoemde dagsorgsentrum vir mense met gestremdhede sal skenk. 

Twee van ons eie Gemeente se kinders word daar versorg. 

Hulle benodig die volgende:

Legkaarte 300 en kleiner (al is daar paar stukke weg);

skryfbehoeftes soos vetkryt penne potlode ens;

afvalpapier tydskrifte, koerante;

krale;

waterverf kwaste;

wol garing afvallappe;

plastiese of papierglase, gewone of plastiese teelepels;

plastiese deurskynende bakkies met deksels;

ou speelgoed en soortgelyke items

Hulle sal dit ongelooflik baie waardeer as u kan help

Bring die skenkings asseblief na die kerk toe met duidelike aanduiding dat dit vir BEUDENE bedoel is

TORINGS-VAN-HOOPPROJEK

Sr Ester Botha wil baie graag al die susters bedank vir die pragtige reaksie op haar versoek dat bydraes gemaak kan word. 

Sy sê baie dankie vir die ruim skenkings wat hulle ontvang het. 

Agtien hoenderpasteie gaan deur ons susters gaar gemaak en op Kersdag aan haweloses bedien word! 

Geskenkpakkies gaan ook oorhandig word. 

Dis wonderlik dat daar soveel empatie en meelewing by ons lidmate is.  

Baie dankie!

PUBLIKASIES 2019

Die Jaarprogram/-Kalender vir 2019 is gratis in die voorportaal beskikbaar! 

Ons vertrou dat dit ’n handige gebruiksartikel in elke huishouding sal wees wat gereeld geraadpleeg gaan word.

Die Almanak van die GKSA 2019 beskikbaar. 

Benewens inligting oor elke Gereformeerde Gemeente in SA,

bevat dit ook weer die immer gewilde en kosbare Dagstukkies.

Dit is  in die konsistorie by die spieël teen R85 beskikbaar. Dis ’n selfhelpsituasie en daar is kleingeld gereed.  

LIDMAATREGISTER

Met attestasie het oorgekom van die volgende Gereformeerde Kerk gemeentes:

Bethulie:

Br Hendrik Frederik Prinsloo (Hennie) Pretorius en egg sr Cecilia (Cecile) Pretorius,

woonagtig te Serenitas 60 in die wyk Serenitas.

Ladybrand:

Br Bernardus Petrus (Pieter) en sr Karien van Rooyen  

en twee gedoopte seuns, Bernard van Rooyen en Kobus van Rooyen,

woonagtig te Winterstraat 13 in die wyk Paul Rouxstraat.

Ons heet hierdie twee gesinne van harte welkom in ons Gemeente en vertrou dat hulle baie gelukkig hier sal wees!

GLASE GESKENK DEUR ANONIEME WELDOENER

Die anonieme lidmaat wat glase met ons kerk se logo en die lidmaat se naam daarop, aan nuwe intrekkers en lidmate ouer as 80 jaar skenk,

het so pas weer ’n aantal glase voltooi wat in die voorportaal beskikbaar is. 

Die volgende lidmate kan asseblief hul glase neem:

Salomé Bothma

Klasie de Kock

Rina de Kock

Charl du Plessis

Basie du Plooy

Lilene du Plooy

Esther Janse van Rensburg

Susan Kotzé

Arie Kruger

Daphne Kruger

Martie Kruger

Koos Reyneke

Johan Roux

Jurien Smits

Pieter Smits

Rudie Smits

Rina Strydom

Pieter van Zyl

Van ’n vorige besending is daar nog glase vir

Hettie Bonthuys, Elsie Coetzee, Kobus Coetzee, Martie van der Linde en Wlhelm van der Merwe. 

Vriende, familie of kerkraadslede van hierdie lidmate kan die glase ook neem en oorhandig asseblief!

GALA-AAND 1 MAART 2019

Regstelling:

Dit het nou onder ons aandag gekom dat die tafels  AGT persone en nie 10 soos in die vorige Nuusbriewe gemeld is nie. 

Lidmate kan dus ’n tafel vir 8 persone by oudl Louis van Niekerk (082 651 0001) of diak Cobus Venter (082 055 7083) vir die GALA-AAND van 1 Maart 2019 om 18:00 by Bobbiespark bespreek. 

Lidmate wat met of tydens die funksie hulp kan verleen, moet hulle naam op die Pienkvorm wat in die voorportaal is, aanteken, asseblief.

GEDAGTE VIR HIERDIE WEEK

MET KERSFEES

“Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om

met Maria te trou nie, want wat in haar

verwek  is, kom van  die  Heilige  Gees.

Sy sal ’n  seun in die  wêreld bring,

en jy moet hom Jesus noem, want

dis Hy wat sy volk van hulle

sondes sal verlos”

Mat 1:20,21 NAV