DIE EREDIENS VANOGGEND

Ds Kobus en gesin hou hopelik nog lekker vakansie in Nederland en behoort DV op 1 Julie terug te wees in Bloemfontein. Ons is besonder dankbaar en bevoorreg dat ons hulpdiens-predikant, dr Frans de Bruyn vanoggend en volgende Sondagoggend die eredienste gaan lei.

Ons is baie dank aan dr Frans verskuldig vir die werk wat hy in die Gemeente doen. Hy het hom oor nie minder nie as vyf wyke wat vakant is, ontferm en besoek die lidmate baie getrou. Verder doen hy ook verskeie ander huisbesoeke. Baie dankie aan dr Frans en ons bid hom die seën van die Here toe by die Woordverkondiging en ook baie seën aan hom en sr sr Petro in hul daaglikse handel en wandel!

LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing:

Geneis 11; Handelinge 2:1-13

Teksverse:

Genesis 11:7b

sodat die een nie die ander verstaan nie.”

Voorafsang:

Liedboek 169:1,2,3

Sang:

Psalm 84:1,2
Skrifberyming 1-1:6
Liedboek 431:1,2
Psalm 86:6

KOLLEKTES

Die kollektes onder die erediens word soos altyd opgeneem vir die Diakonie se Kas van Barmhartigheid terwyl die deurkollektes bestem is vir die GKSA se Ekumenisiteitsfonds. Volgende Sondag sal die deurkollektes vir die Pres Kruger Kinderhuis te Reddersburg afgesonder word.

ONS ORRELIS

Ons orrelis, br Louri Coetzee, is vir drie weke met verlof in die buiteland. Hy maak eers ’n draai in Italië waarna hy ’n eksterne eksaminator in Parys Frankryk op haar versoek, gaan besoek. Hy beskou dit as ’n groot geleentheid om sy vaardigheid as orrelis verder te ontwikkel en het die uitnodiging met entoesiasme aangegryp. Ons wens hom alles van die beste toe!

Vanoggend en ook die 7de Julie sal br Kassie Kasselman die orrelbegeleiding hanteer. Br Kassie het al meermale as aflosorrelis hier by ons opgetree en ons heet hom vanoggend weer van harte welkom en bedank hom opreg vir sy voortreflike begeleiding en algemene orrelspel!

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

23 Jun:

Br Koos Reyneke – 082 464 1551
Sr Reinette Venter – 073 153 9720
Sr Nicolene de Witt – 083 390 2269

25 Jun:

Sr Magriet Landman – 083 273 3552
Br Charl du Plessis – 082 930 8597

26 Jun:

Sr Jacoline van Rooyen – 073 617 9222

27 Jun:

Sr Johanna Meyer – 084 585 1062
Br André van Dyk – 081 317 1201

28 Jun:

Sr Nadia Maddocks – 084 480 0039
Sr Alta van der Berg – 051 441 7677

29 Jun:

Sr Madeline Venter – 082 413 5728

SR DAPHNE KRUGER OORLEDE

Dit is met leedwese dat ons die afsterwe bekend maak van sr Daphne Kruger van Huis Nederig Atalia, vroeër van Clarensstraat, in die ouderdom van 86 jaar.

Sy is op Donderdag 13 Junie 2019 oorlede nadat haar gesondheid baie agteruit gegaan het. Sy het in Maart 2011 vanaf Boshoff by ons aangesluit, maar was permanent bedlêend en het nie die eredienste bygewoon nie.

Sy het egter steeds ’n gesonde belangstelling in die kerk gehad. Die troosdiens het reeds plaasgevind. Ons harte gaan uit na haar kinders en kleinkinders en ons bid hulle die nabyheid van die Here toe!

OMGEEBOEKIE 2019

Bring asseblief enige foutiewe inligting onder die aandag van sr Vanessa van der Walt van Woodland Hills of stuur ’n foto van u gesin aan haar. E-pos-adres is: info@gkbfnnoord.co.za of skakel haar by 079 890 4234.

INTEKENING OP DIE KERKBLAD

Die huidige termyn vir intekening op die KERKBLAD verstryk die einde van Junie 2019. Indien daar lidmate is wat nog graag daarop wil inteken (en ons wil dit baie sterk aanmoedig!) moet hulle die skriba voor die einde van hierdie week in kennis stel. Huidige intekenare se intekening word outomaties hernu, behalwe as die skriba die teendeel verneem.

BEROEP AANVAAR

Ds R (Reghard) Janse van Rensburg van GK Reitz/Lindley na GK Delmas.

ONS DINK AAN ….

Br HS en sr Henda van der Walt van Tommy Borderstraat, met die oorlye van br HS se moeder. Ons bede is dat die Here wat oor lewe en dood beskik, hulle deur die werking van die Heilige Gees ryklik sal vertroos en dat hulle die aangename herinneringe aan haar, elke dag sal koester!

Sr Cora Viljoen van Genl Dan Pienaarrylaan, wat siek is maar gelukkig nou weer tuis is na behandeling in die hospitaal. Dit gaan onder die omstandigheded redelik goed met haar en ons dra haar en oudl Giel en hul kinders op aan die Genadetroon van ons Hemelse Vader en bid dat Hy hulle elke dag naby sal wees en dat die behandeling suksesvol sal wees!

NETTO-OPBRENGS VAN KERMIS

Met nog inkomste wat ontvang is, is die netto-opbrengs van die Kermis nou R54 925! Sjoe, dis nie ver van R60 000 nie! Ons dankbaarheid teenoor ons Hemelse Vader vir Sy seën is oneindig groot!! Dankie ook aan alle lidmate vir hul ondersteuning en mooi gesindheid!

GEDAGTE VIR DIE WEEK

6Moenie dat iemand julle met allerlei
onwaarhede mislei nie, want daardeur
kom die straf van God oor die mense
wat aan Hom ongehoorsaam is.
7Met sulke mense moet julle
niks te doen hê nie.
Ef 5:6,7 NAV