Job

GALA-AAND 01 MAART 2019

Hierdie fondsinsamelingsfunksie word DV eerskomende Vrydag 1 Maart 2019 om 18:00 by Bobbiespark gehou. Mens kan amper nie glo dat dié funksie wat met die bekendstelling daarvan so vér in die toekoms gelyk het, nou weliswaar voor die deur is!

Ons vertrou dat almal wat dit gaan bywoon, dit besonder baie gaan geniet en ons wil graag vir die reëlingskomitee onder leiding van oudl Louis van Niekerk baie hartlik bedank vir hul entoesiasme en harde werk.
As iemand op hierdie laat stadium nog tafels wil bespreek en enige ander saak wil ondersteun of navraag wil doen, skakel vir oudl Louis van Niekerk (082 651 0001).

So ook indien daar bejaardes is wat vervoer benodig.
Nog donasies en items vir die veiling word baie dringend benodig. Tree eweeens met oudl Louis in verbinding as u kan help.

LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing:

Job 2:11-13; 9:1-10,27-35

Teksverse:

Job 9:33,34a

33As daar maar iemand was wat in die saak tussen ons kon oordeel, wat oor ons albei onpartydig kon regspreek,

34(a)as daar maar iemand was wat God se straf van my kon wegneem,

Voorafsang:

Liedboek 188:1,3

Sang:

Skrifberyming 1-6:1,2,3
Skrifberyming 8-1:1,2
Psalm 66:7
Skrifberyming 18-7:1,9,12

DEURKOLLEKTES

Vandag se deurkollektes sal vir die Pres Kruger Kinderhuis te Reddersburg opgeneem word.
Die kollektes onder die diens is soos altyd bestem vir die Diakonie se Kas vir Barmhartigheid.

TEEBEDIENING

Terwyl die katkisasie vanoggend aan die gang is, sal daar ook weer teebediening by die kerk-saal wees. Kom drink gerus ’n koppie tee of koffie of ’n glasie vrugtesap. Dit is vandag die beurt van wyk Willows en volgende week is dit wyk Woodlands se verantwoordelikheid.
Weereens baie dankie aan almal wat so ywerig meehelp, ons waardeer dit regtig baie!!

BROEDERS TER APPROBASIE

Tydens die Kerkraadsvergade-ring verlede Sondagaand is eer-volle ontslag uit die ampte deur die Kerkraad aan die volgende kerkraadslede toegestaan.
Hulle sal DV op 10 Maart 2019 uit die ampte losgemaak word.
As ouderlinge

Br Martin Cronje – wyk Langenhovenpark 3
Br Bernard Marais – wyk Pentagonpark
Br Henk Venter – wyk Frans Rumpffstraat

As diakens

Sr Ansi Pretorius en
Sr Marina van Niekerk

Die name van die volgende broeders word nou ter approbasie aan die Gemeente voorgelê sodat hulle as ouderlinge in be-paalde wyke kan dien:

Br Basie du Plooy, Ina Rosseau str 7 – wyk Langenhovenpark 1
Br Jan Schutte, William Trollip singel 15 – wyk Frans Rumpff straat
Br Peet Venter, Rayton Close 1 – wyk Lucas Steynstraat

Die broeders wat die roeping opvolg sal DV Sondagaand 10 Maart 2019 in hul amp bevestig word.

Ons bid hierdie broeders die seën van die Here toe by die oorweging van dié roeping!

GEMEENTEVERGADERING VOLGENDE SONDAG

Daar sal DV volgende Sondag 3 Maart 2019, ’n Gemeentevergadering direk na die oggenderediens in die kerkgebou gehou word om die Gemeente in te lig oor die stand van die kerk se finasies in 2018 en om die Begroting vir 2019 voor te lê.

Dit sal nie lank duur nie en die katkisasie gaan daarna normaalweg voort. Hierdie vergadering is baie noodsaaklik omdat lidmate bewus moet wees wat daar op die finansiële terrein aan die gang is.

Gereelde afdra van bydraes is dus uiters noodsaaklik.

Daar is nog steeds lidmate wat glad nie ’n kerklike bydrae maak nie!

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

24 Feb:

Br SJ le Roux 083 522 9130

25 Feb:

Anzelle Patterson 083 500 7136
Sr Magdaleen Venter 082 454 8906

26 Feb:

Dianike de Beer 072 682 2425

27 Feb:

Br Charles du Preez 083 427 7869

28 Feb:

Sr Elna de Bruin 082 562 2871

29 Feb:

Br Steward Anderson 083 376 9960

01 Mrt:

Sr Estelle Ackerman 082 935 3858
Sr Ronel Coetzee 083 743 8137
Sr Chanelle Fouche 083 925 8279
Br Hannes Fourie 082 923 5412
Sr Chriati Storm 079 791 4377
Sr Natasha van Heerden 072 133 6690
Br Johan van der Poel 082 940 4620

BEROEP ONTVANG

Prop G (Gerhard) Janse van Rensburg na Durban-Noord.

LIDMAATREGISTER

►Met attestasie het vertrek na die Gereformeerde Kerk Reddersburg:
Br Francois Floris Venter en eggenote sr Zelmarie Venter van Logemanstraat 10

►Opgeneem in die gemeenskap van die Gereformeerde Kerke vanuit die NG Kerk Langenhoven-park:
Br Peter Oswald Smith, woonagtig te Audrey Blignautstraat 38. Hy is die eggenoot van sr Ine-Mari Smith (née Venter).

Hartlik welkom aan br Peter!

SUSTERS SE GELDELIKE BYDRAES

Ons Sustersbestuur gaan aan-bied dat die Saamtrek volgende jaar (2020) by ons gehou word. Dit gaan egter gepaard met addisionele uitgawes en daar is voorts nog baie normale uitgawes wat hulle moet aangaan. Daarom doen die Sustersbe-stuur ’n ernstige beroep op alle susters om hul jaarlikse bydrae van R150 so gou moontlik te betaal.

Onthou dat alle susters outomaties lede van die Sustershulpdiens is. Die geld kan in kontant in hul bussie wat in die voorportaal is, geplaas word of verkieslik in hul bank-rekening inbetaal word by Absa (takkode 632 005) en rekening-nommer 470 341 769, met u naam as verwysing.

EGSKEIDINGSBEDIENING

Hierdie byeenkoms het reeds begin, maar oudl Dirk Coetzee wys daarop dat daar nog geleentheid is om dit by te woon. Enigeen wat die trauma van ’n egskeiding ervaar, is baie welkom om dit by te woon. Die kinders word ook betrek.

Skakel vir Dirk 081 784 1993.

KERKTERREIN

Ons almal is bewus van die werk by die kerkterrein en ons hou die vordering daarvan noukeurig dop. Die vorige week se reën het die werk effens vertraag maar dis nou darem vireers afgehandel. Daar is nog afrondingswerk wat gedoen moet word.

Ons hartlikste dank aan oudl Erik van Driel en die lede van die Eiendomskommissie wat dié werk onderneem. Dit kan ook help om die parkeer-probleem op te los.

Daar is nog ander sake wat die Eiendoms-kommissie se aandag geniet, soos die dak wat weer taamlik lek en dringend herstel moet word. Dit alles gaan gepaard met groot uitgawes maar dit is werk wat net gedoen móét word.

Die werk van die afgelope twee weke voor die kerkgebou is ’n sprekende voorbeeld van verbetering!

ONS DINK AAN ….

Br Willie Snyman van Groenvlei wat in ’n motorongeluk was en ernstige beserings opgedoen het. Hy word in die Rosepark hospitaal se waakeenheid versorg. Ons harte gaan uit na hom en sr Trix en hulle kinders Willie jnr en diak Muller en diak Elizé Heyns. Mag die Here hulle almal elke dag naby wees en mag br Willie volkome herstel!

Br Piet du Preez van Hillandale wat ’n ooroperasie ondergaan het.

Sr Chrissie Coetzee van Sewe Damme wat tydens haar vakansie geval en haar voet ernstig beseer het. Sy sterk tans tuis aan.

Br Piet en sr Anita Botha van die plaas Deelput waar Anita se 91 jarige moeder ernstig siek is en in die hospitaal opgeneem is
Mag die Here al hierdie en ander beproefdes elke dag kennelik naby wees en hulle Sy seën skenk!

PARKERING VOOR DIE KERKGEBOU

Op die Kerkraadsvergadering verlede Sondagaand het daar ’n brief gedien waarin gekla word oor die onwettige en gevaarlike parkeringspraktyke voor die kerkgebou. Daar word selfs binne die sirkel parkeer en ook op die draai voor die kerkgebou.

Ten einde groter probleme te verhoed, doen ons ’n dringende beroep op lidmate om verantwoordelik te parkeer. Ons is bewus daarvan dat die aantal parkeerplekke ’n groot probleem is, maar maak staat op lidmate se samewerking in hierdie verband!

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus,
kom al die lof toe!
Hy het ons in Christus geseën met al
die seëninge van die Gees wat
daar in die hemel is.
Ef 1:3 NAV