LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing:

Romeine 8:1-13

Teksverse:

Romeine 8:9

Voorafsang:

Liedboek 168:1,2,3

Sang:

Liedboek 184:1-4
Skrifberyming 9-3:1,2
Psalm 119:39,40
Skrifberyming 14-2:1,2

KOLLEKTES

Vandag se deurkollektes word vir die GKSA se Thusofonds afgesonder. Hierdie fonds help met die versorging van emeriti uit die jonger kerke (die voormalige Sinode Middellande en Klassis Capricorn).

Volgende Sondag sal die deurkollektes vir die GKSA se Ekumenisiteitsfonds opgeneem word. Die kollektes onder die erediens is soos altyd bestem vir die Diakonie se Kas van Barmhartigheid.

KERSSANGDIENS VANAAND

Vanaand se aanddiens om 18:00 in ons kerkgebou, neem die vorm aan van ’n Kerssangdiens waarheen alle lidmate en vriende uitgenooi word. Ons bedank graag ons orrelis, br Louri Coetzee, vir die moeite wat hy gedoen het om die liedere uit te soek en te vermeerder.

Ons sê ook dankie aan ds Kobus wat sal voorgaan. Alle aanwesiges word hartlik uitgenooi om na afloop van die diens versnaperings in die kerksaal te geniet. Ons bedank die Sustersbestuur hiervoor!

GKSA ALMANAK 2020

Die GKSA se Almanak 2020 is in die konsistorie teen R86 beskikbaar. Hierdie gewilde publikasie met die statistiek en besonderhede van al die Gereformeerde kerke in SA, bevat vanjaar weereens die baie waardevolle Dagstukkies wat dit iets besonders maak.

Dit is in die konsistorie by die spieël uitgepak en ’n selfhelpdiens geld. Dit kan dadelik of later betaal word. Daar is kleingeld beskikbaar.

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

24 Nov:

Diak Danie Fourie 060 651 5135
Sr Hetta Steyn 051 436 1290
Sr Lizette Storm 051 422 4811

25 Nov:

Sr Nita Mekarnia 082 572 2238
Br Morné Smits 082 549 9564
Cara van der Bijl 082 780 9717
Eloïse van Driel 051 436 9313

26 Nov:

Sr Ilze Fourie 082 966 5220

28 Nov:

Lienka van der Walt 083 270 6990

29 Nov:

Sr Trix de Bruin 073 238 3783

30 Nov:

Wihan Loretz 082 930 5590
Sr Geert Mosca 082 826 3378
Br Wikus van der Linde 083 890 5395
Oudl Wikus Vorster 083 475 6777

BR DAAN VAN DER WALT OORLEDE

Met leedwese word die afsterwe bekend gemaak van Br Jan Daniël van der Walt van Bayswater Village in die ouderdom van byna 89 jaar. Hy is Donderdag oorlede nadat hy ’n tydlank bedlêend was. Hy is die skoonvader van dr Gerrie Labuscagne en het in Mei 2015 vanaf Vleuels by ons aangesluit.

Vanweë sy siekte kon hy nie die eredienste bywoon nie. Ons harte gaan uit na sy kinders en kleinkinders en bid dat die Here hulle naby sal wees. Begrafnisreëlings is nog nie bekend nie.

PAPIERBLOMMETJIES VIR SUSTERSAAMTREK

Vir die Sustersaamtrek wat op 7 Maart 2020 hier gehou gaan word, vra sr Ester dat susters asseblief sal help om blommetjies uit gedrukte papier te knip. Daar is nog wit en pienk bladsye in die portaal beskikbaar. Die klaar geknipte blommetjies kan in die houer geplaas word. Baie dankie aan almal wat hiermee help!!

LIDMAATREGISTER

Opgeneem in die gemeenskap van die Gereformeerde Kerk vanuit die NG Kerk Steynsrus: Sr Truida Klopper van Gratias 36. Sy is die moeder van br Jaco Klopper. Ons heet haar van harte welkom waar sy weer terug is in die Gereformeerde Kerk. Mag sy baie gelukkig hier wees by ons wees!

SKRIBA VANDAG UITSTEDIG

Wikus en Hettie Vorster woon vandag die doopplegtigheid van hul derde agterkleinseun, Neal Cox, in Ladybrand by. Hy is hul dogter Marita, se dogter, Sozet en Ian Cox van Kaapstad se seuntjie! Ons wens hulle van harte geluk en is saam met hulle dankbaar dat ons mag weet dat die Here nimmer Sy Verbond sal vergeet nie!!

DIE KERKBLAD

Die November-uitgawe van die KERKBLAD is in die voorportaal vir intekenare beskikbaar

BEROEP ONTVANG

Prop MW (Thinus) Kruger na Newcastle

PRES KRUGER KINDERHUIS TE REDDERSBURG

Daar is tans 60 kinders in die Kinderhuis waarvan 4 kleuters is. Ses en vyftig kinders in verskillende grade woon dus die skool by. Ons Diakonie, wat soos al ons lidmate ’n baie sagte plek vir die Kinderhuis het, het navraag gedoen oor spesifieke behoeftes van die kinders in 2020 en dit blyk hoofsaaklik skryfbehoeftes te wees!

Die Diakonie doen dus ’n baie vriendelike beroep op lidmate om volgens die onderstaande lys, skenkings aan die Kinderhuis te maak en dit in die aangewese houer te plaas. (Onthou dat daar ook skryfbehoeftes vir die Beudene nasorgsentrum gevra word – maak dus seker dat dit duidelik vir die Kinderhuis gemerk is en in die regte houer geplaas word. Die skenkings vir die Beudene nasorgsentrum moet ewe-eens duidelik gemerk wees).

Vir enige navrae of meer inligting kan geskakel word met diak Hardus van Heerden by 071 123 7803. Kontantbydraes is uit die aard van die saak baie welkom en kan in die Diakonie se rekening inbetaal word.

Die besonderhede is as volg: Absa Loch Logan 632 005, rekeningnommer 0470 280 026 met Skryfbehoeftes as verwysing asseblief.

Blou penne
Potlode
Uitveërs
Liniale
Skerpmakers
Pritt
Huiswerkboeke
Skêrre
Cellotape
Inkleurboeke
Eksamenboeke
72 A4 oefenboeke
32 A4 oefenboeke
96 A4 hardebandboeke
Baie dankie vir almal se meelewing!!

EREDIENSTE IN DIE VAKANSIE

Vanaf Sondag 8 Desember 2019 tot en met Sondag 12 Januarie 2020 sal daar nie aanddienste in ons kerkgebou gehou word nie. Op Sondae 8,15,22 en 29 Desember is daar gesamentlike dienste om 18:00 in die kerkge-bou van GK Bloemfontein-Suid-heuwels en op 5 en 12 Januarie 2020 in die kerkgebou van GK Bloempark wat ons kan bywoon.

Op Maandag 16 Desember om 09:00 sal daar DV ’n Gelofte-diens in ons kerkgebou gehou word wat ds Kobus sal lei en daar is ook ’n Kersdiens op Woensdag 25 Desember om 09:00 wat dr Frans de Bruyn sal waarneem.

Ds Kobus hanteer namens die Klassis, op Sondag 8 Desem-ber die emeritering van ds Kiepie Jafta en neem verlof op Sondae 22 en 29 Desember wanneer dr Frans telkens hier sal preek.

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Wie is ’n God soos U?
U vergewe sonde,
U straf nie die sonde van dié
wat uit u volk oorgebly het nie.
U bly nie vir altyd kwaad nie,
U betoon liefde.
Hy sal ons weer genade betoon,
Hy sal ons sonde tot niet maak,
U sal al hulle sondes in die diepsee gooi.
Miga 7:18,19 NAV