LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing:

I Konings 20:35-40

40Maar ek was met ander dinge besig en toe ek kyk, is hy nie meer daar nie!” Die koning van Israel sê toe vir hom: “Jy het jou eie vonnis gevel.”

Teksverse:

I Konings 20:40

Voorafsang:

Skrifberyming 12-3:1,2; 12-5

Sang:

Psalm 145:1,2,5,12
Skrifberyming 5-4:1,2
Psalm 18:14
Skrifberyming 15-7:4,6

TEEBEDIENING

Terwyl die katkisasie vanog-gend aan die gang is, sal daar weer tee, koffie en vrugtesap by die kerksaal bedien word. Alle lidmate is baie welkom – nie net katkisasiekinders se ouers nie! Dit is vandag die beurt van wyk Universitas 1 en die lidmate in daardie wyk word vriendelik gevra om behulpsaam te wees.

Op hierdie wyse leer dié lidmate mekaar beter ken! Baie dankie daarvoor! Volgende Sondag is dit die verantwoordelikheid van wyk Universitas 2.

KOLLEKTES

Die kollektes onder die erediens word soos altyd opgeneem vir die Diakonie se Kas van Barmhartigheid terwyl die deurkollektes bestem is vir die Kas Teologiese Studente te Potchefstroom. Volgende Sondag sal die deurkollektes afgesonder word vir die Trans-Oranje Instituut vir Buitengewone Onderwys.

POTJIEKOSAAND 24 AUGSTUS 2019

Aangesien daar nie genoeg inskrywings vir die Potjiekos-kompetisie was nie en daar ook nie genoeg etekaartjies verkoop is nie, het die Ge-meentefunksiekommissie nie ’n keuse gehad as om diie funksie uit te stel tot ’n latere datum wanneer daar nie so-veel skoolverpligtings en sport-aktiwiteite is nie.

Die GFK vra verskoning as dié reëling lidmate verontrief het!! Ons sal lidmate op die hoogte van sake hou.

GEEN BEROEPENUUS IS VIR HIERDIE UITGAWE ONTVANG NIE

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

28 Aug:

Sr Marné Opperman – 078 458 8183
Sr Estelle Sans – 082 770 6636
Br HS van der Walt Yorkweg – 082 300 9085
Inge van Driel – 051 436 9313

29 Aug:

Br Christiaan Odendaal snr – 062 355 6548

30 Aug:

Sr Martie Olivier – 061 407 6525
Br Klasie de Kock – 082 566 2255

31 Aug:

Sr Titia Cronjé – 084 623 6004

GLASE GESKENK DEUR ANONIEME WELDOENER

Die gesin du Toit (Zander, Anelia en Juan Zander) het nog nie hul glase wat deur ’n anonieme lidmaat geskenk is, geneem nie. Dit is in die voorportaal beskikbaar. Neem dit asseblief!

EGSKEIDINGBEDIENING

Die tweede byeenkoms vanjaar het reeds begin, maar daar is nog geleentheid om hierdie waardevolle sessies by te woon. Enige persoon wat deur, of in die trauma van ’n egskeiding is, is baie welkom om dit by te woon. Dit begin om 18:00 in ons kerkgebou en duur 13 weke. Oudl Dirk Coetzee (082 784 1993) is die verantwoordelike gesprekvoerder. Skakel hom gerus vir meer inligting of as u weet van iemand wat baat by hierdie gesprekvoering gaan vind!

KERKRAADSLEDE

Tydens verlede Sondagaand se vergadering het die Kerkraad met groot dank en waardering kennis geneem dat dr Frans de Bruyn in alvier vakante wyke huisbesoek met die oog op Nagmaal, sal doen. Dit is wyke Eeufeesweg, Jan Wilkenstraat, Pentagonpark en Serenitas.

Die Kerkraad is baie dankbaar daarvoor omdat dit deesdae baie moeilik is om geskikte broers te kry wat as ouderling kan die nie.Daar is dus geen broeder aangewys om as ouderling te dien nie. Daar is ook nie diakens aangewys nie.

HERINDELING VAN WYKE

Wyke Brandwag en Langenhovenpark 3 het baie min besoekpunte oor en daarom is besluit dat dié wyke sal ontbind. Die lidmate van wyk Brandwag is in die wyke Frans Rumpff-straat en Universitas 1 ingedeel. Twee gesinne van LHP 3 is in wyk Groenvlei en twee gesinne in wyk Langenhovenpark 1&2 ingedeel.

Van die vier wyke wat vroeër in Langenhovenpark was, is daar nou net LHP 1 en LHP 4 oor. Die nommers sal stellig teen die begin van volgende jaar verander.

HARTLIK GELUK AAN …..

Br Gert en sr Marizeth Jordaan van Jan Marxstraat 3 LHP met die geboorte van ’n dogtertjie, ’n sussie vir Elise en dus ook kleindogter van oudl Gert en sr Esther Jordaan van Langenhovenstraat 49. Ons bede is dat die kleinding vir hulle baie vreugde sal bring en dat sy mag opgroei in die vrese van die naam van die Here!

LENTETEE BY GK BLOEMPARK

Die GK Bloempark hou op 14 September 2019 om 10:00 ’n Lentetee waar Du Preez Stoltz gaan optree. Koste beloop R75 wat ’n ligte middagete insluit. Kaartjies kan verkry word by Orle 084 555 3045.

ONDERHOUD MET DIE KERKBLAD SE REDAKTEUR

PretoriaFM se volgende gesprek met die redakteur van die KERKBLAD vind DV plaas op Sondag 01 September 2019 om 07:45. Ons kan nie na PretoriaFM op 104.2/106.6MHZ luister nie, maar wel op TV-oudiokanaal 887. Skakel gerus daarop in!

GK BOKSBURG-SUID VIER 50 JAAR

Die GK Boksburg-Suid vier hul 50-jarige bestaan op e.k. Saterdag 31 Augustus en Sondag 01 September 2019. Oudlidmate wat belangstel om dit by te woon, kan met Stef van der Walt skakel by 083 580 1443 of stef.tilly0505@gmail.com.

GEDAGTE VIR DIE WEEK

So sê die Here die Almagtige:
Bekeer julle tot My, sê
die Here die Almagtige,
dan sal Ek weer by julle wees,
sê die Here die Almagtige.
Sag 1:2:NAV