VOLGENDE TWEE SONDAE SE EREDIENSTE

Ds Kobus sal vanoggend en vanaand die eredienste hier lei.

Volgende Sondag en ook die 9de Desember is hulle met verlof uitstedig. Die erediens volgende Sondagoggend sal DV waarge-neem word deur prof Johan Janse van Rensburg wat ook al ’n ou bekende by ons is en na wie ons baie graag luister.

Met die oggenddiens van 9 Desember sal dr Frans de Bruyn die prediker wees en ds Kobus sal DV weer terug wees vir die diens van 16 Desember. Ons is dankbaar dat die Here altyd Woordverkondiging hier laat voortgaan en ons wens ds Kobus en sy gesin ’n aangename en welverdiende rustyd toe!

LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing:

Genesis 17:1-22

Teksverse:

Genesis 17:1-7;15,16

1In die begin het God die hemel en die aarde geskep.  2Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef.  3Toe het God gesê: “Laat daar lig wees!” En daar was lig.

4God het gesien die lig is goed, en Hy het die lig en die donker van mekaar geskei.  5God het die lig toe “dag” genoem, en die donker het Hy “nag” genoem. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die eerste dag.  6Toe het God gesê: “Laat daar ‘n gewelf wees tussen die waters om die waters van mekaar te skei.”

7So het dit gebeur. God het die gewelf gemaak en die waters onder die gewelf geskei van die waters bo die gewelf.

15Hulle moet ligte wees aan die hemelgewelf om op die aarde lig te gee.” So het dit gebeur.

16God het die twee groot ligte gemaak, die grootste om bedags te heers en die kleiner lig om snags te heers, en ook die sterre.

Voorafsang:

Skrifberyming 12-3:1,2;12-5

Sang:

Psalm 111:1,2,4 (Cloete)
Psalm 38:1,17
Psalm 134:4
Psalm 105:5
Skrifberyming 11-2:1,2,4

KOLLEKTES

Vandag se deurkollektes word vir die GKSA se Thusofonds afgesonder. 

Volgende Sondag sal die deurkollektes vir die GKSA se Ekumenisiteitsfonds opgeneem word.

Die kollektes onder die diens is soos altyd bestem vir die Diakonie se Kas vir Barmhartigheid.

DIE SAKRAMENT VAN DIE H DOOP

Die Sakrament van die H Doop word vanoggend tydens die ere-diens bedien aan twee Verbondskinders naamlik aan Pieter Smits, seuntjie van br Rudie en sr Jurien Smits van Cascony-singel 32 en Leandro Troskie, seuntjie van br Jaco en sr Rhoda-Marie Troskie van Langenhovenpark wat besoekers is.

Leandro is die kleinseun van br Nas en sr Babs Coetzee van Frans Rumpffstraat 26.

Ons wens almal wat betrokke is van harte geluk en ons bede is dat die Here die ouers die nodige krag en genade sal gee sodat hulle die Doop-belofte tot die eer van Sy Naam sal nakom!

DIE AANDDIENSTE IN DIE VAKANSIE

Dit is nou al baie jare dat ons nie gedurende die skoolvakansies en langnaweke aanddienste in ons kerkgebou hou nie. Ons maak ook altyd bekend waar die suidelike Gereformeede Gemeentes hul gesamentlike aanddienste hou.

Volgens ons Jaarprogram neem die “Geen aanddiens nie”-Sondag op 16 Desember 2018 ’n aanvang.
Vanweë verskeie redes het die Kerkraad egter besluit om ook op 2 en 9 Desember nie aanddienste te hê nie.

Daar is wel die gesamentlike aanddiens in die kerkgebou van die GK Bloem-`fontein-Suid om 18:00.

KERSSANGDIENS VANAAND

Die jaarlikse Kerssangdiens word DV vanaand om 18:00 in ons kerkgebou gehou.

Alle aanwesiges word hartlik uitgenooi om na afloop van die diens, ligte versnaperinge in die kerksaal te geniet. Daar is geen koste aan verbonde nie!

Baie dankie aan srs Marina van Niekerk en Isabel Vorster wat die verantwoorde-likheid op hulle geneem het!
Ons bedank ook graag vir ds Kobus en veral vir br Lourie wat soveel moeite gedoen het om dit ’n groot sukses te maak!

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

25 Nov:

Br Morné Smits – 082 677 3050
Eloïse van Driel – 051 436 9313
Cara van der Bijl – 082 780 9717

26 Nov:

Sr Ilze Fourie – 082 966 5220

28 Nov:

Lienka van der Walt – 083 270 6990

29 Nov:

Sr Trix de Bruin – 073 238 3783

30 Nov:

Sr Geert Mosca – 082 826 3378
Br Wikus van der Linde – 083 890 5395
Oudl Wikus Vorster – 083 475 6777

01 Des:

Sr Hester van den Berg – 051 433 1794
Sr Emmarencia van der Bijl – 082 339 4312

ETE VIR SENIOR LIDMATE

Daar was gister ’n pragtige opkoms van Senior Lidmate by die Botaniese Tuin, toe minstens 68 lidmate deur die Diakonie onthaal is. Ons bedank hulle opreg daarvoor en wil hê hulle moet weet dat dit besonder baie waardeer word! Veel meer as wat woorde kan sê!

OMGEEBOEKIE 2019

Hierdie publikasie wat die besonderhede van al ons lidmate en die wyke bevat, sal DV vroeg in 2019 verskyn. Lidmate wat nog gesins- of ander foto’s wil stuur kan dit na die kerkkantoor stuur kantoor@gkbfnnoord,co.za

GALA- EN KUIERAAND

n Heerlike Gala- en kuier-aand word beplan vir Vrydag 1 Maart 2019 om 18:00 by Bobbiespark waar die bekende kunstenaar, Andries Vermeulen, van Oppie-stoep-faam, gaan optree.

Daar is 50 tafels van agt persone elk en elke tafel “kos” R1 600 (R200 per persoon). Afgesien van die optrede van Andries Vermeulen, sal ’n heerlike ete bedien word en ’n veiling van wyne en ander waardevolle items gaan ook gehou word.

Die opbrengs van die aand word aangewend vir die boufonds van die GK Shalom by Botshabelo, die Pres Kruger Kinderhuis te Reddersburg en vir ons Susters-kas.

Die koördineerder is oudl Louis van Niekerk (082 651 0001). Hy vra vriendelik dat lidmate hul tafel so gou moontlik moet bespreek. Verder is hy dringend op soek na iemand wat met die veiling kan help en as koördineerder kan optree.

Diak Cobus Venter 082 055 7083 hanteer die kaartjieverkope. Daar is reeds tien tafels “verkoop”!

ONS DINK AAN …..

Sr Magriet Landman van Serenitas met die oorlye van haar suster, San Jacobs, ook van Serenitas. Die troosdiens is Woensdag deur ds Kobus in ons kerkgebou gehou.

Ons dra haar en die ander familie op aan die Genadetroon van ons Hemelse Vader!

DANKWOOD NA DIE TROOSDIENS

Na die troosdiens van wyle sr San Jacobs, het die Susters weer reggestaan met die bediening van tee en verversings aan die familie en vriende.

Ons bedank graag vir srs Ester Botha, Susan Schutte, Helena van der Walt en Marietjie Viljoen vir die besondere en elegante wyse waarop dit gedoen is en vir die opruim daarna.

Julle is regte staatmakers!

GKSA ALAMANAK 2019

Die Almanak van die GKSA 2019 is in die konsistorie by die spieël teen R85 beskikbaar.

Dis ’n selfhelpsituasie en daar is kleingeld gereed. Indien u nie vandag kan betaal nie, is daar ’n vorm om u naam op te skryf om later te betaal.

Benewens inligting oor elke Gereformeerde Gemeente in SA, bevat dit ook weer die immer gewilde en kosbare Dagstukkies.

Elke gesin behoort ’n eksemplaar of twee te besit!

BEROEPE ONTVANG

Prof J (Johannes) Smit van die Teologiese Skool Potchefstroom na Lichtenburg.
Ds JC (Jannes) van Dyk van Ventersdorp na Durban-Noord.

PROPONENTE BEROEPBAAR GESTEL

STREEKSINODE BOSVELD

Prop GD (Orrie) Oosthuizen
Prop HN (Herman) Stavast

OOSTELIKE STREEKSINODE

Prop CJ (Jaco) Lemmer
Prop R (Ruan) Steyn

STREEKSINODE PRETORIA

Prop JD (Juan) Mienie

KLASSIS VAALRIVIER

Prop HJ (Herman) Coetzee

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Deur hierdie geloof in Jesus Christus is
julle nou almal kinders van God,
want julle almal wat deur die
doop met Christus verenig is,
moet lewe soos mense wat
aan Christus behoort.
Gal 3:26,27 NAV