GALA-AAND 01 MAArt 2019

Oudl Louis van Niekerk het verlede Sondag na die erediens die Gemeente verder ingelig oor hierdie besondere funksie wat DV op 1 Maart 2019 om 18:00 by Bobbiespark gehou gaan word.

Besprekings vir ’n tafel vir agt persone kan by oudl Louis van Niekerk (082 651 0001) of diak Cobus Venter (082 055 7083) ge-doen word. Individuele besprekings kan ook gedoen word. Lidmate wat reeds besprekings gedoen het, kan die kaartjies na die diens in die konsistorie afhaal.

Hierdie gelde kan ook in die Susters se bankrekening wat indie volgende berig aangegeeword, inbetaal word.
Donasies en skenkings vir die veiling sal ook besonder baie waardeer word.
Lyste vir gasvrouens is in die voorportaal gereed indien ’n suster sou belangstel om as gasvrou op te tree.

Vervoer vir bejaardes wat nie kans sien om in die aand te ry nie, sal verskaf word.
Lidmate wat met of tydens die funksie hulp kan verleen, moet hulle naam op die pienk vorm wat in die voorportaal is, aanteken.

Ons hartlikste dank aan almal wat meewerk om van hierdie funksie ’n groot sukses te maak.

LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing:

Spreuke 30:18-19
Psalm 107:1,2; 23-32
Mattheus 14:22-33

Teksverse:

Spreuke 30:19c

19c hoe ‘n skip op die diepsee vaar

Voorafsang:

Liedboek 334:1-4

Sang:

Liedboek 203:1,2,3
Psalm 119:6,7
Psalm 33:5,6
Skrifberyming 14-2:1,2

KOLLEKTES

Vandag se deurkollektes word vir die Kas Teologiese Studente te Potchefstroom afgesonder. Volgende Sondag sal die deurkol-lektes vir die GKSA se Sustentasiefonds opgeneem word. Die kollektes onder die diens is soos altyd bestem vir die Diakonie se Kas vir Barmhartigheid.

TEEBEDIENING
Terwyl die katkisasie vanoggend aan die gang is, sal daar ook weer teebediening by die kerksaal wees. Dit is vandag die beurt van wyk Universitas 1 en volgende week is dit wyk Universitas 2 se verantwoordelikheid.Weereens baie dankie aan almal wat so ywerig meehelp, ons waardeer dir regtig baie!!

SUSTERSAAMTREK

Hierdie jaarlikse Sustersaamtrek wat met dieselfde tema op dieselfde dag regdeur Suid-Afrika gehou word, vind vanjaar DV op 9 Maart 2019 plaas. Vir die Suid-Vrystaat en sekere dorpe in die Oos-Kaap, sal die Saamtrek by die Gereformeerde Kerk Bloemfontein-Suidheuwels vanaf 08:00 tot ongeveer 13:00 gehou word.

Die landwye tema is “Om-gee-wingsbewus. God se kinders gee om vir Sy skepping” en die spreker is Jeanette Geldenhuys-Smit. Die koste daaraan verbonde is R150 per persoon. Diegene wat dit wil bywoon, moet u naam op die liggroen vorm wat in die voorportaal is voor 31 Januarie 2019 aanbring.

Dit is dus vandag die laaste dag om u name aan te teken, maar belangstellendes kan nog tot Woensdag telefonies met sr Ester Botha skakel. Die geld kan in die bussie gemerk “Susters-bydrae” geplaas word met vermelding van u naam en “Saamtrek” of dit kan in hul bankrekening inbetaal word – ook met u naam en “Saamtrek” as verwysing. Die bankbesonderhede is Absa (takkode 632 005) en rekeningnommer 470 341 769.

EGSKEIDNGSBEDIENING

Oudl Dirk Coetzee berig dat hierdie geslaagde byeenkomste vir ge-skeide ouers, weer vanjaar vanaf 4 Februarie 2019 om 18:00 tot 20:00 vir 13 weke aangebied gaan word. Hy is weer die aanbieder en dit word vanjaar weer by die Gereformeerde Kerk Bloemfontein-Suid gehou.

Enigeen wat die trauma van ’n egskeiding ervaar, is baie welkom om dit by te woon. Die kinders van hierdie ouers word ook betrek. Ander bedienings wat nog beplan word is dié vir Enkelouers, en ook vir Bedroefdes na die afsterwe van ’n geliefde. Skakel gerus vir oudl Dirk by 081 784 1993.

STUDENTE-BRAAI
Alle studente en naskoolse jongmense word vriendelik uitgenooi na ’n studentebraai by die GK Bloemfontein-Suid op Sondag 3 Februarie om 16:00.

Bring jou eie vleis, bykosse en drinkgoed saam. Dit is ’n poging om al die Gereformeerde jongmense bymekaar te kry.

EERSTEJAARSTUDENTE

Indien daar dalk vanoggend Eerstejaarstudente in die kerk is wat nog nie lidmate hier is nie, word hulle vriendelik gevra om by die kerkkantoor aan te meld sodat ons hul besonderhede kan kry.

ORRELFEESKONSERT

Ons is gevra om bekend te maak dat daar op 13 Februarie 2019 ’n Orrelfeeskonsert met Martin Mans en Jan Elsenaar om 19:30 in die Odeion gehou gaan word. Kaartjies kos R100 en is by die deure beskikbaar.

LIDMAATREGISTER

Na die voltooiing van hul studies het die volgende lidmate met attestasie vertrek na die Gereformeerde Kerk Bethlehem:
Br Jan-Hendrik van der Wateren van Huis Armentum UVKemptonpark-Noord:
Sr Alet Venter, vroeër van Curlewisstraat 8Wapadrant
Br Dirk Cornelis van Jaarsveld van Besselsenstraat 63

HARTLIK GELUK AAN ….

Sr Ine-Mari Venter van Artimes 20 wat gister by The Willows deur ds Kobus met Peter Smith in die eg verbind is.

Hartlik geluk ook aan haar ouers, diak Cobus en diak Marlise Venter van dieselfde adres en haar grootouers, br Jannie en sr Ina Venter van High Ridge 10.

Mag die Here hierdie huwelik ryklik seën en mag hulle Hom altyd dien en eerste in hul huwelik stel!

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

27 Jan:

Sr Elana van Jaarsveld – 082 465 2079

28 Jan:

Sr Suzanne Barnard – 083 760 7489
Sr Hettie Bonthuys – 082 825 5877
Sr Janine Venter – 051 522 5071

29 Jan:

Sr Elsie Coetzee – 051 433 3261
Sr Louise Fouché – 071 528 0064

30 Jan:

Wihan Pienaar – 071 685 2194
Sr Sinta van Sittert – 082 773 2617

31 Jan:

Miané Fouché – 051 451 1137
Elise Jordaan – 076 834 4604

01 Feb:

Sr Ella van Belkum – 071 868 4464

02 Feb:

Sr Marie Coetsee – 082 835 6150
Diak Elize Heyns – 072 469 7778
Oudl Erik van Driel – 083 287 1047

BEROEPENUUS
BEROEPBAAR GESTEL DEUR KLASSIS KAROO-KEI

Prop Wibert Chipenyu
Prop Phumlani Mkupa

ONS DINK AAN ….

Br Frik en sr Sinta van Sittert van Constantiapark 40 met die oorlye in Klerksdorp van br Frik se broer. Ons bede is dat ons Almagtige God en Vader hulle in die besonder naby sal wees en hulle deur die werking van die Heilige Gees sal vertroos!

SUSTERSAAMTREK 2020

Ons Sustersbestuur bied aan dat die Saamtrek volgende jaar (2020) by ons gehou word. As ons die Saamtrekke wat in die verlede hier gehou is as maatstaf gebruik, is ons oortuig daar-van dat dit in 2020 weereens ’n groot sukses gaan wees.

Dit gaan egter gepaard met addisionele uitgawes en daarom doen die Sustersbestuur ’n ernstige beroep op alle susters om hul jaarlikse bydrae van R150 so gou moontlik te betaal. Onthou dat alle susters outomaties lede van die Sustershulpdiens is.

Die geld kan kontant in hul bussie geplaas word of verkieslik in hul bankrekening inbetaal word by Absa (takkode 632 005) en rekeningnommer 470 341 769, met u naam as verwysing. Die Saamtrek en die Gala-aand se gelde kan ook daar inbetaal word.

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Ons lewe deur die Gees;
laat die Gees nou ook ons
gedrag bepaal
Gal 5:25