DS KOBUS IS BEROEP!!!!

Dit was beslis glad nie goeie nuus nie, toe ds Kobus die Kerkraad verlede Sondagaand na die erediens ingelig het dat hy ’n beroep na die Gerefor-meerde Kerk Durban-Noord ontvang het.

Ons wens hom baie geluk daarmee, maar weet dat daar vir hom en sy gesin ’n moeilike tydjie voorlê waar hy die besluit moet neem.  Ons dra hom op aan ons Hemelse Vader want dis net Hy wat hom die leiding kan gee om te besluit.  Al wat ons op hierdie stadium wil sê is dat dit vir ons neerdrukkende nuus is.

Ds Kobus se preke beteken vir ons so baie omdat dit so Skrifgetrou is en dat die goue draad van die Verlossing deur Jesus Christus deur elke preek loop!

Verder is die besondere wyse waarop hy so getrou huisbesoek doen vir ons van onskatbare waarde – om nie te praat van die siekebesoeke wat hy met soveel toewyding en oorgawe uitvoer nie!

Mag die Here hom seënend naby wees!

LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing: Génesis 9: 1-19

Teksverse: Génesis 9: 16

“Die reënboog sal in die wolke wees, en wanneer Ek dit sien,

sal Ek dink aan die ewige verbond tussen My en al die lewende wesens op die aarde.”

Sang voor die erediens:

Liedboek 184: 1-4

Sang tydens die erediens:

Psalm 100: 1-4

Psalm 86: 3,6

Psalm 134: 4

Psalm 105: 5

Skrifberyming 18-7: 1,9,12

DIE SAKRAMENT VAN DIE HEILIGE DOOP

Die Sakrament van die Heilige Doop word vanoggend tydens die erediens bedien aan Dianike Badenhorst, Verbondsdogtertjie van sr Anneke Badenhorst van Wilmarie 6.

Ons wens haar en die grootmoeder, sr Annatjie Badenhorst van Ansies Nook 16 van harte geluk!

Mag hulle die genade en krag van die Here ontvang om Dianike op te voed in die vrese van Sy Naam en so die dure Doopbelofte kan nakom!

DEURKOLLEKTES

Vandag se deurkollektes sal vir die Gereformeerde Kerke SA Teologiese Studente te Potchefstroom opgeneem word.

Volgende Sondag se deurkollektes is bestem vir die President Kruger Kinderhuis te Reddersburg.

TEEGESELLIGHEID VIR DR FRANS DE BRUYN VANOGGEND

Sr Petro de Bruyn nooi alle lidmate hartlik uit na ’n teegeselligheid in die kerksaal.

Dit is ter viering van haar eggenoot, dr Frans de Bruyn, se 80ste verjaarsdag DV eerskomende Dinsdag 29 Mei 2018.

Ons wens dr Frans wat as hulpdienspredikant by ons optree, van harte geluk met die besondere mylpaal en bid hom en sr Petro die seën van die Here toe!

Mag Hy aan hom steeds goeie gesondheid en die nodige krag skenk sodat hy kan voort-gaan om in die Koninkryk van God te werk!

Baie dankie aan sr Petro en haar helpers vir die reël en aanbied van dié geselligheid!

JUNIE SE NAGMAAL

Net om ons geheue weer te verfris, kan ons noem dat Nagmaal DV op Sondag 10 Junie gaan plaasvind.

Die Voorbereidingsdiens word die vorige Sondag (dit is volgende Sondag 3 Junie 2018) gehou. Die Kerkraad (dit is die ouderlinge) vergader DV direk na die aanddiens.  Dit beteken dat die wyksouderlinge hierdie week hul huisbesoek sal voortsit.

GESAMENTLIKE GEMEENTE-ETE

Na die Nagmaalsdiens op 10 Junie sal daar DV weer ’n Gemeente-ete in die kerksaal deur die Sustersbestuur aangebied word.

Dit kos soos in die verlede weer R40 per volwassene en Hoërskooljong-mens en R20 vir laerskoolkinders.  Kleuters eet gratis.

Alles behalwe eie drinkgoed word voorsien.  By dieselfde geleenteid sal ’n aantal nuwe lidmate wat hulle sedert die Maart-Nagmaal by ons aangesluit het, verwelkom word.    Hulle is die gaste van die Kerkraad, betaal dus niks, maar moet net ook hul eie drinkgoed saambring.

Diegene wat hiedie aangename geleentheid wil bywoon, moet assblief u naam op die blou vorm wat in die voorportaal is, aanteken.  Die geld kan in die bussie gemerk “Sustersbydrae” geplaas word of in hul rekening inbetaal word by Absa 632 005 rekeningnommer 0470 341 769 met u naam en “ete” as verwysing.

 GELUKWENSE AAN SR ANNIE VAN DER MERWE

Sr Annie van Mooihawe wat die oudste lidmaat in ons Gemeente is, verjaar DV Vrydag 1 Junie en bereik dan die rype ouderdom van 95 jaar!

Ons wens haar van harte geluk en bid dat die Here haar besonderlik sal seën en krag en gesondheid sal skenk!

Baie geluk ook aan haar seun oudl Gert Coetzee wat so liefdevol na haar omsien!

Sy het tot baie onlangs nog elke Sondag beide eredienste bygewoon maar kan weens verminderde kragte nie meer by die dienste wees nie.  Haar seun, oudl Gert Coetzee, deel ons mee dat sy haar gemeente baie mis en sy stuur haar groete en  dank  aan almal vir die goeie wense.

Sy kom al ’n baie lang pad met sommige van ons lidmate, veral van die destydse Gereformeerde Kerke Bloemfontein en Bloemfontein-Wes.  Sy is in 1923 in Bloemfontein gebore en is in die Gereformeerde Kerk Bloemfontein gedoop.  Sy is tweekeer getroud – elke keer in Gereformeerde Kerk Bloemfontein – en altwee haar mans is ook daaruit begrawe.

Sr Annie woon die eredienste en Nagmaal by die Mooihawe Aftree-oord by en bly meelewend met ons Gemeente deur te luister na die preke op CD, die voorlesing van Ons Nuusbrief en die gereelde besoeke van ds Kobus en oudl Jaco Klopper.

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week.  Baie hartlik geluk!  Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

27 Mei:

Sr Rosalien Roode – 051 436 2433

Br Peter Vivier – 051 436 1529

28 Mei:

Sr Elana Landman –  083 410 2818

29 Mei:

Dr Frans de Bruyn – 082 776 6826

Br Gerhard Landman – 051 436 6122

Sr Karen Venter – 072 394 9752

30 Mei:

Sr Chrisna Aucamp – 071 609 9312

Sr Annelize Marais – 082 770 6662

31 Mei:

Sr Clarissa Coetzee – 051 436 6703

Sr Hester Hechter – 051 407 7615

Br Niël Storm – 051 422 4811

01 Junie:

Sr Queenie Henning – 051 430 4715

Sr Annet Knoester – 051 433 7002

Sr Annie van der Merwe – 079 922 6160

Sr Zelmarie van Jaarsveld – 082 551 3069

02 Junie:

Br Martiens du Plessis –  051 436 1513

Br Hannes Otto   082 762 7892

LIDMAATREGISTER

Met attestasie het oorgekom van die Gereformeerde Kerk Reddersburg: sr Hettie Fourie, en haar gedoopte kleinseun, Daniël van Eeden woonagtig te Roodewallaan 144 in die wyk Navalsig. 

Ons heet sr Hettie en Daniël van harte welkom in ons Gemeente en vertrou dat hulle baie gelukkig hier sal wees!

HARTLIK GELUK AAN ….

Ds Kobus en sr Ester Botha met hul dogter Marisa wat Donderdag ’n meestersgraad aan die Puk verwerf het.

Dis ’n uitsonderlike prestasie vir so ’n jong persoon.

Mag die Here haar elke dag seën en mag sy baie gelukkig in haar werk wees!

ONS DINK AAN…

Br Chris en sr Estie Buys van Serenitas 189 met die oorlye van sr Estie se broer nadat hy 2 maande ernstig siek in die hospitaal was.  Mag die Here deur die werking van die Heilige Gees aan hulle Sy vertroosting skenk!

Die begrafnisdiens was gister in Gereformeerde Kerk Bloemfontein-Suid en die teraardebestelling sal DV vandag op hul familieplaas in Steynsburg plaasvind

NUUS VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA

Beroepe ontvang:

Ds JL (Jan-Louis) Lee van Pietersburg-Noord na Brits

Ds Kobus Botha van Bloemfontein-Noord na Durban-Noord.

ONS “FACEBOOK”

Oudl Dirk Coetzee deel ons mee dat die Nuusbrief, funksies, persoonlike nuuswaardighede en die preke op Facebook beskikbaar is.

Gebruik die volgende skakel: https://www.facebookcom/gkbfnnoord/ om op Facebook in te skakel.  Sodra u dit “like”, sal u inligting gereeld ontvang.

Indien daar nog lidmate is wat belangstel om daarmee behulpsaam te wees, tree asseblief met br Dirk by 082 784 1993 of dirk@gkbfnnoord.co.za in verbinding.

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Die liefde handel nie onwelvoeglik  nie,

soek nie sy eie belang nie,

is nie liggeraak nie,

hou nie boek van

die kwaad nie

I Kor  13 :5 NAV