Skriflesing:

I Korintiërs 15:35-58

Teksvers:

I Korintiërs 15:58

58Daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie tevergeefs is nie.

Voorafsang:

Liedboek 476:1,2

Sang:

Skrifberwyming 2-2:1,2
Psalm 25:5,6
Psalm 31:3,4
Skrifberyming 15-7:4,6

KOLLEKTES

Die kollektes onder die erediens word soos altyd opgeneem vir die Diakonie se Kas van Barmhartigheid terwyl die deurkollektes vir die GKSA se Kas Teologiese Studente te Potchefstroom afgesonder word.

Volgende Sondag sal die deurkollektes vir die GKSA se Emeritaatsfonds opgeneem word.

KATKISASIEKLASSE EN BYBELSTUDIE

Vanweë die langnaweek, sal daar vanoggend weer nie katkisasie vir die Voorskoolse en Laerskoolkinders wees nie.
Woensdag is dit ’n Openbare vakansiedag – Werkersdag – en dan sal daar ook vir die Hoërskooljeug nie katkisasie wees nie.

Die Bybelstudiegroepe se aktiwiteite gaan hierdie week tot aan die einde van die kwartaal (behalwe Hemelvaartsdag) vol-stoom voort

GEEN AANDDIENS VANAAND NIE

Vanweë die langnaweek, sal daar NIE vanaand ’n aanddiens in ons kerkgebou wees nie. Daar is wel ’n diens by GK Bloemfontein-Suidheuwels wat ons kan bywoon.

Vanaf volgende Sondag tot en met 9 Junie sal die aanddienste DV normaalweg om 18:00 voortgaan.

TEEBEDIENING

As gevolg van die langnaweek, sal daar nie vandag teebediening wees nie.

Volgende Sondag 5 Mei sal dit DV weer voortgesit word wanneer dit wyk Heliconhoogte se beurt is. Dankie vir almal wat daarmee help.

LIDMATE TER APPROBASIE

Die name van die volgende lidmate word ter approbasie aan die Gemeente voorgehou sodat hulle as diakens in die Gemeen-te kan dien:

Br Willem en sr Bambie Bonthuys van Mount Cedar w/s 408 en br Johan Roux van Plot 9 Ribblesdale.

Ons bid hierdie lidmate die seën van die Here toe by die oorweging van dié roeping!

Indien hulle dit opvolg sal die bevestiging DV plaasvind op Sondagaand 5 Mei 2019 wanneer daar ook eervolle losmaking uit die amp van ouderling aan oudll Nico Beek en Jaco Klopper verleen sal word.

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

28 Apr:

Br Willem Schutte 076 811 5213
Diak Cobus Venter 082 055 7083

29 Apr:

Br Banie du Toit 084 554 0902

30 Apr:

Sr Bettie Harvey 073 255 9812
Br Koot Klopper 082 498 5791

01 Mei:

Br Willem Ackerman jnr 082 363 9227
Br Danie Storm 051 422 4811
Br Koos du Pisanie 076 775 0991
Sr Vanessa van der Walt 0798904234

02 Mei:

Sr Lizelle van der Walt 082 800 4601

03 Mei:

Sr Anneke Badenhorst 072 682 2425
Albertha Marais 082 770 6662

DIAKONIE ONTHAAL SENIOR LIDMATE

Dit is ’n opregte behoefte van die Diakonie om weer ’n slag alle Senior Lidmate, so van 60 jaar en ouer, te trakteer! Dit sal DV plaasvind op Saterdag 11 Mei 2019 om 10:00 in die kerksaal en neem die vorm aan van uitsonderlike heerlike sop en broodjies!!

Diegene wat belangstel om dit by te woon moet asseblief u naam op die liggeel vorm wat in die voorportaal is, aanteken.

Dui ook aan of u vervoer benodig. Diak Rina Fourie (082 434 0997) is die skakelpersoon. Skakel haar gerus vir enige navrae!

UITSTALLING

In die voorportaal is twee geraamde kunswerke (genoem swartwerk) deur Anna Vosloo. Dit is van die Teologiese Skool en die Gereformeerde Kerk op Burgersdorp en is die eiendom van br Whitey van der Walt van Noorderbloem (082 371 4523) wat dit vir uitstalling beskikbaar gestel het om die 150ste bestaansjaar van ons Teologiese Skool te herdenk.

GESKENKTE GLASE

Die volgende lidmate kan asseblief u glase neem.

Ander lidmate kan asseblief ook help dat almal hulle glase kry. Dié glase is regtig iets besonders!!

►Marthinus, Cecilia en Bonita Calitz
►Wikus, Ryan en Christo van der Walt

Van ’n vorige besending is daar nog glase vir Rudie, Jurien en Pieter Smits

KERKTERREIN

Ons herhaal die berig van verlede Sondag:

Die Kerkraad het op sy laaste vergadering met baie groot dank en hoë waardering kennis geneem van die verfraaiing van die kerkterrein waaroor ons vroeër ook berig het. Die werk van die Eiendoms-kommissie (EK) onder die leiding van oudl Erik van Driel is in hierdie verband by herhaling genoem.

Die EK is besig met die aanplanting van gewasse en verneem graag of daar vanuit die Gemeente, lidmate is wat die sg woes-tynrosies aan die kerk kan skenk sodat dit aangeplant kan word. Dit gebruik min water en sal inpas by die uitleg van die tuin.

Skakel gerus vir oudl Erik (083 287 1047) of die koster, oudl Pieter du Plessis, (082 570 1804) as u kan help!

Enige ander plante wat min water benodig is ook baie welkom!

BELANGRIKE DATUMS IN DIE TWEEDE KWARTAAL

Woensdag 01 Mei Openbare vakansiedag: Werkersdag
Saterdag 11 Mei Diakonie onthaal Senior Lidmate Kerksaal 10:00
Sondag 19 Mei Pinkstersondag
Donderdag 30 Mei Hemelvaartsdag. Erediens om 18:00
Saterdag 01 Junie KERMIS
Sondag 02 Junie Voorbereidingsdiens
Katkisasie vir Laerskoolkinders sluit af
Diakonie vergader 17:00
Ouderlinge vergader na die aanddiens
Woensdag 05 Junie Katkisasie vir Hoërskooljeug sluit af
Sondag 09 Junie NAGMAAL
Gemeente-ete 11:30 kerksaal
Donderdag 13 Junie Bybelstudie sluit af
Vrydag 14 Junie Skole sluit
Maandag 17 Junie Openbare vakansiedag agv Sondag se Jeugdag Dinsdag 09 Julie Skole heropen

GEDAGTE VIR DIE WEEK

6Ja, in Christus Jesus het Hy ons saam met
Hom opgewek uit die dood en ons saam
met Hom ’n plek in die hemel gegee,
7sodat God ook in die tye wat kom,
sou laat sien hoe geweldig groot
sy genade is deur die goed-
heid wat Hy in Christus
Jesus aan ons bewys het.
Ef 2:6,7 NAV