Die eredienste word deur ds Kobus Botha, ons herder en leraar, bedien.

 EREDIENS:

 Skriflesing:

Nehemia 1:1-11

Teksverse:

Nehemia 1:4-11

Gesange gedurende die erediens:

Skrifberyming 1-6:1,2,3

Liedboek 334:1,2,3,4

Psalm 119:39 & 40

Skrifberyming 11-2:1,2 & 4

HUIDIGE EREDIENSTE:

Die eerste erediens om 8:30 vir gesinne sonder learskoolkinders;

Die tweede erediens om 10:00 en Katkisasie daarna.

 Hierdie reëlings geld vir solank ons beperk word tot 50 persone per erediens.

U word versoek om asseblief nogsteeds u naam voor Saterdagaande 17:00 by ouderling Wikus Vorster opgee.

KOLLEKTES

Daar sal vanoggend by die eerste en ook by die tweede diens slegs een kollekte wees wat by die deure opgeneem sal word.  Dit is vandag bestem vir die Sustentasiefonds van die GKSA

KATKISASIE

Die katkisasie vir die Voorskoolse en Laerskoolkinders is direk na die tweede oggenderediens wat DV om 10:00 ’n aanvang neem.

 Losmaking uit die amp as Diakens:

Die volgende diakens word vanoggend in absentia uit die amp losgemaak:

Diaken Dané Klopper wat na Rustenburg verhuis het, en ook diaken Johan Roux.

 Gelukwense aan Senior Lidmate wat hierdie week verjaar:

Ons kassier, br Hannes Fourie, van Woodland Hills verjaar môre. Baie hartlik geluk!!

LIDMATE WAT HIERDIE WEEK VERJAAR – 28 Februarie 2021 tot 6 Maart 2021

Hartlik geluk!

  Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

Vandag

Sr Elna de Bruin – 082 562 2871

 1 Maart

Sr Estelle Ackerman – 082 935 3858

Sr Ronel Coetzee – 083 743 8137

Sr Chanelle Fouche – 083 925 8279

Br Hannes Fourie – 082 923 5412

Br Niel Meyer – 076 166 9421

Sr Christi Storm – 079 791 4377

Br Johan van der Poel – 082 940 4620

Sr Natasha van Heerden – 072 130 6690

 3 Maart

Marlise de Witt – 083 662 3462

Sr Ida van Eeden – 082 607 2407

Sr Danielle Vorster – 083 661 9344

 4 Maart

Sr Petro du Plessis – 084 207 7901

Diaken Ben-Hendrik J van Vuuren – 076 896 9358

5 Maart

Sr Sonelle van der Linde – 076 338 5367